Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Kalendarz awansu zawodowego nauczycieli

KALENDARZ  AWANSU ZAWODOWEGO

1. Rozpoczęcie awansu zawodowego

 

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - art. 9d ust. 1, 2 i 3 KN.

2. Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego - § 3 ust. 1 rozporządzenia.

3. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowegozałącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły - § 3 ust. 2 rozporządzenia.

4. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian (dotyczy - nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego ) - § 3 ust. 3 rozporządzenia.

5. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły - § 3 ust. 4 rozporządzenia – należy pamiętać, że procedury uzgodnienia w zakresie naniesienia wskazanych poprawek w planie rozwoju i jego zatwierdzenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć;

uwaga! w trakcie trwania stażu dopuszczalne jest dokonywanie zmian w planie rozwoju zawodowego - § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

2. Zakończenie awansu zawodowego

1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - § 4 ust. 4 rozporządzenia.

2. Każdy nauczyciel staż kończy 31 maja danego roku kalendarzowego.

3. W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela - opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (dot. nauczyciela stażysty i kontraktowego) - § 5 rozporządzenia.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela – rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię. Nie przedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania dotyczącego dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu– art. 9c ust. 7 KN.

5. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu - § 9c ust. 6 KN.

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny dorobku zawodowego – nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni - art. 9c ust. 9 KN.

3. Terminy składania wniosków o podjęcie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – art. 9d ust. 7 KN

1. nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku (kalendarzowym) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego (nauczyciel stażysta do dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego szkołę)

2. nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku, o których mowa w p pkt. a i b, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze –art. 9d ust. 7 KN.

3. Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku - właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku art. 9b ust. 3 KN.

4. Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku - właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku art. 9b ust. 3a KN.

5. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego lub odmowie nadania nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – art. 9b ust. 7 KN w związku z art. 129 k.p.a.

6. Przepisy art. 39 ust. 1 i 1a KN ustalają, że zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje odpowiednio - z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu (wnioski złożone do 30 czerwca), albo z dniem 1 stycznia danego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień (wnioski złożone do 31 października).

7. Przerwy w odbywaniu stażu - kontynuacja i jego przedłużanie:
a) art. 9d ust. 5KN - staż przerywa nieobecność nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy - trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc - staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności, w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Uwaga: terminy wyszczególnione w punktach 3 - 10 dotyczą również nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia i podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego - (§ 3 ust. 5 rozporządzenia w związku z art.9f ust. 2 KN ).

 

Autor:eb