Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

  • Więcej zdjęć: www.zwiastun.pl
    Więcej zdjęć: www.zwiastun.pl

Synod diecezji cieszyńskiej w Bielsku-Białej


Synod diecezji cieszyńskiej zebrał się na kolejnej sesji w niedzielę 23 lutego br. w sali Budynku Augustany w Bielsku-Białej.

Przed rozpoczęciem obrad bp Paweł Anweiler wspomniał zmarłego niedawno bpa Tadeusza Szurmana.
Po wstępnej części proceduralnej: wyborze sekretarzy i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji rada diecezjalna złożyła bp Pawłowi Anweilerowi życzenia z okazji przypadającej następnego dnia, 40 rocznicy ordynacji.

Z gratulacjami wystąpili też: Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i radny Janusz Buzek wręczając jubilatowi Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Została ona przyznana za ofiarną służbę dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz za działalność ekumeniczną.

Do życzeń przyłączył się też poseł Czesław Gluza.


Po przerwie sprawozdanie z życia diecezji złożył biskup diecezjalny Paweł Anweiler.

Przekazał w nim min. informacje na temat każdej parafii w diecezji.

Dopełnieniem były wybrane dane statystyczne. Z kolei kurator diecezji Tomasz Bujok złożył sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Po wniosku komisji rewizyjnej synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2013.

W następnym punkcie omawiano sprawozdania komisji diecezjalnych i duszpasterzy środowiskowych.

W dyskusji poruszono kwestię łączenia uczniów z różnych klas na lekcjach religii, co nie zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Problem ten dotyczy szczególnie Wisły.

Synod zajmował się jeszcze poprawkami do preliminarza budżetowego na 2014 rok.

 

 

Źródło: www.zwiastun.pl