4. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła

W Łodzi w dniach 12-14 października 2018 odbywa się 4. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w której biorą udział duchowni i świeccy członkowie diecezji cieszyńskiej. Obrady odbywają się na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Synod rozpoczęto w piątek nabożeństwem o godz. 16.00, które poprowadzili Prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina oraz zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. Kazanie wygłosiła dk. Halina Radacz. Podczas nabożeństwa pozdrowienia przekazali goście z Holandii, Niemiec i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.

Następnie po otwarciu sesji przyjęto ślubowanie nowych członków Synodu Kościoła oraz dokonano wyboru sekretarzy, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków. Ponadto przyjęto porządek obrad 4. sesji XIV Synodu Kościoła oraz protokół z 3. sesji XIV Synodu. W dalszej części Rada Synodalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności, swoje sprawozdanie przedstawił Biskup Kościoła oraz Konsystorz. Przedstawiono projekt budżetu na 2019 rok.

Obrady w drugim dniu jesiennej sesji rozpoczęły się modlitwą, którą poprowadził dk. Paweł Gumpert. Następnie Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec zaprezentował program mediacji, który jest realizowany w Kościele od 5 lat. Program promuje alternatywne formy rozwiązywania konfliktów.

W dalszej części obrad rozpatrywano wniosek w sprawie konfirmacji. Synod powołał w kwietniu 2018 r.  zespół  roboczy, który miał przygotować propozycje rozwiązań w zakresie praktycznych aspektów konfirmacji. Wynikiem tych prac jest publikacja „Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej. Rola i miejsce konfirmacji we współczesnym Kościele”, która została przedstawiona członkom Synodu. Synod podjął uchwałę, w której podkreślił znaczenie aktu konfirmacji.  Wskazał, że powinien być on poprzedzony przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła”.

Równocześnie Synod Kościoła docenił praktykę polegającą na tym, że akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony. Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystąpienia do Stołu Pańskiego. Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do udziału w sakramencie”.

Kolejny wniosek dyskutowany przez Synod dotyczył Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 r. Światowa Federacja Luterańska zaprosiła Kościoły członkowskie do ubiegania się o organizację Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w 2023 roku. Na wniosek Biskup Kościoła Synod zaprosił Zgromadzenie Ogólne ŚFL w roku 2023 do Krakowa i udziela swojego pełnego wsparcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

W związku z wyborami Biskupa Kościoła, które są planowane w 2019 r. i wątpliwościami interpretacyjnym dotyczącymi treści §75 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Synod Kościoła doprecyzował przepisy w tym zakresie. Zakładają one, że kandydatura urzędującego Biskupa Kościoła, jak również Biskupa Diecezjalnego, zgłaszana jest: przez odpowiednio ogólnopolską lub diecezjalną konferencję duchownych lub grupy członków odpowiednio Synodu Kościoła albo Synodu Diecezjalnego, liczące co najmniej 15 osób. Urzędujący Biskup Kościoła/Biskup Diecezjalny nie zgłaszają swoich kandydatur samodzielnie.

Następnie Synod dyskutował nad wnioskiem bp. Mariana Niemca dotyczącym rodziców chrzestnych. Zdarza się bowiem, że rodzice nie mają nikogo bliskiego, a nawet zaprzyjaźnionego w gronie ewangelików, a chcą ochrzcić dziecko w Kościele ewangelicko-augsburskim. Brak rodzica chrzestnego – ewangelika nie powinien być powodem odmówienia Chrztu Św. Dlatego Synod przyjął zmianę w § 75 Pragmatyki Służbowej, wg której „kandydat na rodzica chrzestnego musi być członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub innego Kościoła spośród Kościołów trynitarnych uznających chrzest dzieci”.

Synod w dalszej części obrad przyjął wnioski dotyczące m.in. tematyki na lata 2019-2020 (2019: Rok troski o stworzenie, 2020: Rok wolności chrześcijańskiej) i nowych perykop liturgicznych, które będą obowiązywać od Adwentu 2018 r. Na wniosek Komisja Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego zatwierdził również program nauczania religii ewangelickiej w szkołach ponadpodstawowych. Wśród głosowanych wniosków znalazło się także zalecenie Synodu Kościoła dotyczące, tam gdzie to możliwe, rezygnacji z tytułowania duchownych ewangelickich z użyciem słów »Najprzewielebniejszy«, »Przewielebny« i »Wielebny« oraz zachęta do używania zamiast nich zwrotu »Brat/Siostra«.”

W niedzielę obrady przeniosły się na teren łódzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a nabożeństwo synodalne odbyło się w kościele św. Mateusza. Podczas nabożeństwa została wręczona Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, którą otrzymała Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii. Kazanie wygłosiła ks. Catrien van Opstal z Holandii. Po nabożeństwie wznowiono obrady, a synodałowie wysłuchali wykładu abp. Grzegorza Rysia pt. „Ewangelizacja i ekumenizm”.

Zdjęcia i relacja na podstawie luteranie.pl, Parafia Ewangelicka ap. Mateusza w Łodzi

 

Najnowsze wpisy