Cykl modlitw o Kościoły członkowskie ŚFL

Prezentujemy zestawienie niedzielnych modlitw o Kościoły Luterańskie, które odbywają się od 4 września 2022 roku w ramach XIII. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem. Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

24 marca 2024 r. – modlitwa o Węgry

Boże miłości.

Dziś zwracamy się do Ciebie z modlitwą za Węgry – kraj o bogatym dziedzictwie kulturowym i długiej historii, gdzie różnorodne kultury i tradycje spotykają się tworząc niepowtarzalny krajobraz społeczny.

Prosimy Cię, obdarz mądrością tych, którzy sprawują rządy na Węgrzech, aby ich decyzje były inspirowane sprawiedliwością i troską o dobro wszystkich mieszkańców. Niech Twoje światło prowadzi ich w kierowaniu krajem, aby Węgry były miejscem pokoju, solidarności i wzajemnego zrozumienia.

Modlimy się także o Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech, który służy ludziom w różnych obszarach życia społecznego i duchowego. Prosimy Cię, aby luteranie na Węgrzech nadal byli mocnymi głosicielami miłości i sprawiedliwości, pomagając potrzebującym i angażując się w budowanie lepszego jutra.

Otocz Węgry i wszystkich ich mieszkańców Twoim błogosławieństwem i opieką. Niech będą miejscem, gdzie każdy czuje się szanowany i doceniany, a Twoja miłość i łaska objawiają się w codziennym życiu. Amen.

Sytuacja na Węgrzech

Państwo węgierskie zamieszkuje 9,6 miliona ludzi. Węgrzy stanowią 83% społeczeństwa, reszta mieszkańców to mniejszości etniczne: Romowie, Niemcy, Słowacy, Rumuni i inni.

Mimo, że Węgry szczycą się historycznym dziedzictwem wiary św. Stefana, zaledwie 43,7 procent społeczeństwa deklaruje przynależność do któregoś z wyznań chrześcijańskich. Według spisu powszechnego z 2022 r. 30% to rzymscy katolicy (w tym około 165 tys. członków Kościoła greckokatolickiego), 9,8% to reformowani, 1,84% luteranie, 0,16% prawosławni i 0,1%. 1,82% osób zadeklarowało przynależność do „innych” wspólnot religijnych.

Kościół Ewangelicko-Luterański Węgier liczy 176 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 3 diecezje, ma ponad 300 parafii i prowadzi 46 szkół różnego stopnia. Jak wszystkie związki wyznaniowe Kościół luterański jest wpisany ustawowo jako jedno z oficjalnych wyznań religijnych w państwie węgierskim. Niesie to za sobą poważne implikacje polityczne. Znajdujący się pod silną presją władzy, luteranie węgierscy mocno angażują się w pomoc potrzebującym, szczególnie uchodźcom i ofiarom wojny w Ukrainie stając się celem ustawicznej presji ze strony rządu.

zdj: https://www.evangelikus.hu/ oraz ŚFL/ Albin Hillert

17 marca 2024 r. – modlitwa o Ukrainę

Miłosierny Boże,

Dziś chcemy naszymi modlitwami objąć Ukrainę, osoby w Ukrainie i z Ukrainy, a w szczególności luteranki i luteran w tym kraju.

Wspominając Ukrainę, która została dotknięta wojną i cierpieniem, prosimy Cię o Twoje prowadzenie i wsparcie dla wszystkich, którzy doświadczają straty, trudności i strachu z powodu konfliktu w tym kraju i na całym świecie. 

Pamiętaj Boże o tych, którzy opuścili swoje domy i ojczyznę, szukając schronienia i bezpieczeństwa w obcych krajach. Udziel im wsparcia i otocz troską w niespokojnych czasach.

Wzrastająca liczba ofiar wojny i zniszczeń budzi w nas ból i smutek. Prosimy Cię, abyś pocieszał i uzdrawiał rany tych, którzy stracili swoich bliskich i którzy doświadczają traumy związanej z wojną.

Pamiętaj również o luteranach i luterankach w Ukrainie. Niech Twoja łaska prowadzi te wspólnotę w służbie dla potrzebujących i w budowaniu pokoju wśród ludzi. Niech wiara przynosi nadzieję i światło w ciemnościach wojny.

Ojcze, błagamy Cię o pokój w Ukrainie, o pokój na świecie i o zakończenie wszelkiej przemocy. Amen.

Sytuacja w Ukrainie

Do wybuchu wojny w lutym 2022 Ukrainę zamieszkiwało 41 milionów ludzi. Rosyjska agresja zbrojna przyniosła temu państwu i jego mieszkańcom wojnę, zniszczenie i ofiary. Według wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców do 3 października 2023 r. ok. 6,2 mln Ukraińców opuściło kraj i nie wróciło.

Chrześcijaństwo wyznaje w Ukrainie blisko 85% ludności. Zdecydowana większość to prawosławni należący do różnych patriarchatów: ukraińskiego (ponad 43%) i moskiewskiego (przeszło 15%). Pozostali chrześcijanie to katolicy obrządku greckiego i rzymskiego (ponad 11%) oraz protestanci stanowiący blisko 2% ludności.

Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół Ukrainy jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej od czerwca 2022 r., wcześniej działał w ramach Federacji Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Rosji i Innych Krajach. W 2019 r. rada biskupów federacji podjęła decyzję, że jej członkowie mogą ubiegać się o indywidualne członkostwo ŚFL.

Kościół skupia 1000 członków w 24 parafiach luterańskich i 160 w czterech parafiach reformowanych, które są członkami stowarzyszonymi. W Kościele służy ośmiu księży, jeden diakon oraz pięciu pracowników świeckich. W wyniku wojny działalność Kościoła została zakłócona, lecz stara się on pomagać rodzinom ofiar, poszkodowanym i wszystkim potrzebującym bez względu na wyznanie.

zdjęcie: https://nelcu.org.ua/

10 marca – modlitwa o Słowenię

Boże Ojcze, prosimy Cię dzisiaj o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad Republiką Słowenii oraz nad jej mieszkańcami.Modlimy się o Słowenię, kraj pełen różnorodności etnicznej i kulturowej, gdzie spotykają się różne narody i tradycje. Niech Twoja miłość zjednoczy ich serca i buduje pokój i zrozumienie. Niech Twoje światło prowadzi chrześcijan w Słowenii drogą wiary i nadziei, umacniając ich w czasach próby i trudności.Błogosław Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Słowenii, luteranki i luteran w tym kraju. Niech ich służba w społeczeństwie słoweńskim przynosi owoce i widoczne zmiany w życiu potrzebujących. Wzmacniaj więzi lokalnej społeczności, wspieraj mieszkańców Słowenii w codziennych wyzwaniach i radościach.Obdarz pokojem Słowenię, Europę, naszą ojczyznę i cały świat.

Sytuacja w Republice Słowenii

Republikę Słowenii zamieszkuje niewiele ponad 2 miliony mieszkańców. Ponad 83% mieszkańców to Słoweńcy, główne mniejszości to Chorwaci, Bośniacy i Serbowie, ale także Włosi, Węgrzy i Albańczycy. Jest to jeden z bogatszych i lepiej rozwiniętych krajów bałkańskich.

Chrześcijanie stanowią w Słowenii większość. Blisko 60% chrześcijan to rzymscy katolicy. Protestanci to zaledwie 0,8% populacji.

Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Słowenii skupia 20 tysięcy wiernych w 14 parafiach i jest drugim co do wielkości Kościołem w tym kraju. Wywodzi się z ruchu reformacyjnego w XVI wieku. W Kościele służy 14 duchownych. Jest to wspólnota niewielka, ale zaangażowana szczególnie w działania społeczne i diakonijne. Większość parafii znajduje się we wschodniej części kraju.

zdjęcie: https://evang.si/

3 marca 2024 r. – modlitwa o Słowację

Prosimy Cię dzisiaj Boże, o błogosławieństwo dla Kościoła Ewangelickiego na Słowacji. Niech będzie miejscem, gdzie kształtowane są serca wiernych według Twojej woli. Niech Duch Święty prowadzi duszpasterską służbę i nauczanie, by zbawcze przesłanie Jezusa Chrystusa rozbrzmiewało w sercach wszystkich członków wspólnoty.

Prosimy Cię także o mądrość dla duchownych, aby skutecznie kierowali wspólnotą, inspirowali do głębszej wiary i byli dobrymi pasterzami dla swoich owiec. Otwórz serca wiernych na potrzeby drugiego człowieka i niech Kościół pełni misję miłości i diakonii.

Wsparcia udzielaj liderom kościelnym, by byli mocni w wierze, pokonywali trudności oraz zawsze szukali Twojej woli. Błogosław także Słowację i jej mieszkańców, by dążyli do porozumienia i darzyli się wzajemnym szacunkiem.  Amen

Sytuacja w Republice Słowacji

Słowację zamieszkuje bez mała pięć i pół miliona mieszkańców. Czesi, Romowie i Węgrzy to trzy najliczniejsze mniejszości tego kraju. Słowacja powstała jako niepodległe państwo w 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji, od 2004 r. jest członkiem UE. Gospodarka Słowacji rozwija się, koncentrując się na sektorach takich jak przemysł samochodowy, elektronika i turystyka. Zdecydowana większość mieszkańców to chrześcijanie: 68,9% to członkowie Kościoła rzymskokatolickiego. Luteranie stanowią 6,9%, grekokatoliccy 4,1%, reformowani 2%, a prawosławni 0,9%.

Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Słowacji skupia ćwierć miliona wiernych w ponad 320 parafiach i stanowi drugi pod względem liczebności Kościół w państwie. Kościół zatrudnia ponad 350 duchownych i zarządza przeszło 650 budynkami kościelnymi. Działa diakonijnie i ekumenicznie, kształci duchownych na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

zdj. https://www.ecav.sk/

25 lutego 2024 r. – modlitwa o Serbię

Pełen łaski i miłości Niebiański Ojcze, dziś polecamy Twemu prowadzeniu Serbię. To kraj, gdzie napięcia etniczne, religijne i polityczne wywoływały w przeszłości niepokój i konflikty. Dlatego prosimy o wewnętrzny pokój oraz uśmierzenie napięć, które mogłyby na nowo przynieść zniszczenie i ludzkie cierpienie na Bałkanach.

Miłosierny Ojcze, powierzamy Tobie, także niewielką społeczność luterańską w Serbii. Niechaj jej obecność i aktywność w kraju, przyczynia się do budowania pokoju, wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Błogosław obficie, zwłaszcza tę działalność, która wnosi ciepło i światło Twojej miłości, gojąc niedawne rany, prowadząc także do ich emocjonalnego i duchowego uzdrowienia w całym regionie. Amen.

Sytuacja w Serbii

Republikę Serbii zamieszkuje blisko 7 milionów ludzi z 10 grup etnicznych. Serbia uzyskała niepodległość w 2006 roku, stając się samodzielnym państwem po rozpadzie federacji z Czarnogórą. Gospodarka Serbii jest zróżnicowana, obejmując przemysł, rolnictwo i usługi. Blisko 90% wiernych to chrześcijanie. W zdecydowanej większości (85%) Serbowie są wyznania prawosławnego. Protestantyzm wyznaje w Serbii tylko 1% mieszkańców.

W kraju działa: Słowacki Kościół Ewangelicki Konfesji Augsburskiej w Serbii, który zrzesza 40 tysięcy wiernych w 27 parafiach, głównie na terenie Wojwodiny. Serbscy luteranie mieszkają tam od XVIII wieku. Są to w znacznej większości potomkowie słowackich przesiedleńców. Osadnicy byli relokowani do innych części monarchii habsburskiej w ramach prześladowań religijnych. Kościół jest żywotną wspólnotą, prowadzi działalność diakonijną, wydaje własne czasopisma oraz nadaje programy radiowe i telewizyjne w lokalnych rozgłośniach.

zdj. https://seavc.rs/

18 lutego 2024 r. – modlitwa o Rumunię

Dobry Boże, obdarzyłeś wiernych z Rumunii wspaniałą przyrodą: wysokimi górami, licznymi jeziorami, morzem. Swoją wiarę mogą przeżywać w zabytkowych kościołach, a słowa „warowny gród” są im bardzo dobrze znane. Pomimo malowniczego krajobrazu ich codzienność nie jest usłana różami.
Trudno jest wyznawać wiarę będąc mniejszością. Trudno jest prowadzić działalność religijną w kraju z burzliwą historią i pośród wiernych zróżnicowanych narodowościowo. Dlatego, prosimy Cię Panie Boże o wsparcie ich wiary, o moc Duch Świętego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko Ty czynisz cuda zanurzone w codzienności.
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wiele inicjatyw, które podejmują luteranie w Rumunii. Dziękujemy za ich działalność edukacyjną, diakonijną, misyjną, ekumeniczną. Dziękujemy za ich odwagę w wierze. Prosimy Cię, abyś dalej rozwijał ich działania, dodawał pomysłów i siły w ich realizacji.
Prosimy Cię Pani Boże, bądź obecny w życiu. Amen

Sytuacja w Rumunii

Kraj zamieszkuje ponad 21 milionów ludzi, a wśród nich Rumuni, Węgrzy, Romowie, Turcy, Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej od 2007 roku, co wpłynęło na rozwój infrastruktury i współpracę międzynarodową, nadal jednak przechodzi transformację gospodarczą.
Rumunia jest państwem chrześcijańskim w 98,5%. Większością wyznaniową są prawosławni – blisko 89%. Protestantyzm stanowi niewiele ponad 10% wszystkich mieszkańców.
Na terenie kraju istnieją dwa luterańskie Kościoły należące do ŚFL:
Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Rumunii liczy ponad 11 tysięcy członków w 230 parafiach. W nabożeństwach posługuje się najczęściej językiem niemieckim. Kościół działa diakonijnie, rozwija działalność edukacyjną i współpracę ekumeniczną. Wraz z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Rumunii, Reformowanym i Unitariańskim prowadzi Protestancki Instytut Teologiczny w Klużu-Napoce, kształcący duchownych.
Kościół Ewangelicko-Luterański Rumunii liczy ponad 27,5 tysiąca członków w 39 parafiach. W nabożeństwach posługuje się głównie językiem węgierskim, jedna parafia odprawia nabożeństwa w języku słowackim. We wszystkich parafiach prowadzona jest praca diakonijna. Działa Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Rumunii, organizujące obozy oraz inne programy skierowane do młodzieży.

zdj. https://evangelikus.ro/

11 lutego 2024 – modlitwa o Federację Rosyjską

O Boże, który jesteś źródłem pokoju i mądrości, zwracamy się do Ciebie z pokornymi sercami, prosząc o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad luterankami i luteranami w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Białorusi i Mołdawii.
Słysząc doniesienia z wojny prowadzonej przez Rosję, obserwując cierpienie ludzi na Ukrainie, prosimy Cię, Panie, o zakończenie konfliktu. Niech Twoja miłość i pojednanie zapanują nad nienawiścią i przemocą. Natchnij mądrością rządzących, by podejmowali decyzje zgodne z Twoją wolą, szukając dobra swoich obywateli i pokoju na świecie. Niech serca wszystkich ludzi będą otwarte na dialog, kompromis i współpracę, aby budować mosty między narodami i dążyć do rozwiązania konfliktów.
Daj Kościołom luterańskim w Rosji odwagę, by mogły służyć jako instrument Twojej miłości i pokoju. Niech wierni i duchowni tego Kościoła doświadczają Twojej obecności i prowadzenia. Daj im siłę i mądrość w głoszeniu Twojej Ewangelii, aby mogli nieść pocieszenie i nadzieję wszystkim potrzebującym.
Zawierzamy Ci, Panie, wszystkie te sprawy i prosimy o Twoje błogosławieństwo. Amen

Sytuacja Federacji Rosyjskiej

Terytorium Rosji zamieszkuje ponad 146 milionów mieszkańców reprezentujących ponad 20 różnych grup etnicznych. Przeszło 73% Rosjan to chrześcijanie: 71% to prawosławni, a zaledwie 1,8% wiernych to protestanci różnych denominacji.

Na terenie Federacji Rosyjskiej działają dwa Kościoły ewangelickie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Rosji i Innych Krajach liczy ponad 26 tysięcy wiernych w 400 parafiach. Federacja skupia Kościoły członkowskie i członków stowarzyszonych w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Białorusi i Mołdawii. Jest zarządzana przez konferencję biskupów, na której czele stoi arcybiskup.

W momencie wybuchu konfliktu na Ukrainie arcybiskup Dietrich Brauer jednoznacznie skrytykował rosyjską agresję i zaapelował do władz o zakończenie wojny. Ze względu na obawy przed prześladowaniami i aresztowaniem, duchowny opuścił kraj wraz z rodziną udając się do Niemiec. Pod presją rządowych instytucji, ale również przy wsparciu części swoich wiernych, synod Kościoła dokonał wyboru nowego arcybiskupa, przychylnego władzy.

Kościół Ewangelicko-Luterański Ingrii w Rosji liczy 8 tysięcy wiernych. Ingria to historyczna kraina nad Newą i Zatoką Fińską. Kościół ten ma głębokie powiązania z historią Ingrian, czyli ludności fińskiej zamieszkującej te tereny. Pierwsza parafia luterańska w Ingrii powstała w 1611 roku, co uznaje się za datę oficjalnego powstania Kościoła na tym obszarze. Siedziba Kościoła jest w Petersburgu.

Zdj. Saint Mary’s Lutheran Church in Saint Petersburg, Alex 'Florstein’ Fedorow, wikipedia.pl

4 lutego 2024 – modlitwa o Czechy

Dobry Ojcze, w naszych modlitwach wspominamy chrześcijan i bratnie Kościoły z odległych miejsc na świecie, ale pragniemy także pamiętać o tych, którzy są blisko.
Dziś łączymy się w modlitwie za naszych południowych sąsiadów – mieszkańców Republiki Czeskiej. Szczególnie prosimy o Twoją opiekę nad chrześcijanami, którzy stanowią kilkanaście procent spośród dziesięciu milionów mieszkańców tego kraju.
Wspominamy wszystkich, którzy w Czechach, na Morawach i na Śląsku głosili Twoje Słowo, zwłaszcza księży Jana Husa i Jerzego Trzanowskiego, którzy wpisali się także w naszą historię.

Tobie, wszechmogący Boże, powierzamy wszystkie Kościoły ewangelickie działające w Republice Czeskiej, a szczególnie myślimy ciepło o naszych siostrach i braciach z Zaolzia. Dziękujemy Ci za ich wiarę i wierność, prosząc jednocześnie o Twoje prowadzenie, ochronę i obecność.
Spraw, aby Kościoły chrześcijańskie były zawsze miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem, przez którego racz nas wysłuchać. Amen.

Sytuacja w Republice Czeskiej

Republikę Czeską zamieszkuje ponad 10 milionów mieszkańców. Zaledwie kilkanaście procent Czechów to chrześcijanie, a protestanci to 0,9 % całego społeczeństwa.
Kościół Ewangelicki w Republice Czeskiej posiada bogatą tradycję reformacyjną. W ojczyźnie Jana Husa działają dwa Kościoły ewangelickie należące do Światowej Federacji Luterańskiej:

Czeskobraterski Kościół Ewangelicki liczy 70 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 14 senioratów (odpowiednik diecezji), w których funkcjonuje ponad 260 parafii. Jest to kościół, który nawiązuje do tradycji braci czeskich i gromadzi w swoich parafiach luteran i reformowanych. Kościół jest równocześnie członkiem ŚFL i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania liczy 15 tysięcy wiernych zamieszkujących przede wszystkim Śląsk Cieszyński. Kościół posiada 5 senioratów (diecezji) i 20 parafii. Część parafian to Polacy z Zaolzia.

zdj. Adéla Rozbořilová (https://e-cirkev.cz/)

28 stycznia 2024 r. – modlitwa o Łotwę

Łaskawy Boże, wszechmogący Panie, przychodzimy dziś przed Twój Święty Majestat, aby dziękować Ci za łotewskie Kościoły ewangelickie. Dziękujemy za wszelkie dobre dzieła, których się podejmują. Dziękujemy za ich długą historię i świadectwo wiary.

Wiemy, że Kościoły zmagają się z licznymi trudnościami natury materialnej, z sekularyzacją i obojętnością. Dlatego prosimy Cię łaskawy Panie, obdarzaj mądrością wszystkich duchownych. Inspiruj i zachęcaj ich do ofiarnej służby. Stawiaj na ich drodze życzliwych ludzi, by mogli bez przeszkód budować w duchu Ewangelii swoje zbory i utrzymywać w należytym stanie świątynie i budynki parafialne.

Obdarzaj swoim błogosławieństwem wszystkie parafie i wiernych. Spraw, by w swoich wspólnotach mogli odnajdywać pociechę i wsparcie, by mogli być dla innych świadectwem wiary i miłości. Pobłogosław kraj – Łotwę, pomóż łagodzić napięcia narodowościowe i polityczne. Ośmielamy się o to prosić w Imieniu Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja na Łotwie

Łotwę zamieszkuje blisko 2 miliony mieszkańców. Tylko 62% ludności to etniczni Łotysze. Bardzo znaczącą mniejszość, aż 27% mieszkańców stanowią Rosjanie, 11% to pozostałe 8 mniejszości etnicznych. Łotwa już od XVI w. była krajem luterańskim. Obecnie blisko 700 tysięcy mieszkańców to luteranie.

Do Światowej Federacji Luterańskiej należą:

Kościół Ewangelicko-Luterański Łotwy liczy 250 tysięcy wiernych. Kościół tworzą jedna archidiecezja i dwie diecezje, 300 parafii, w których pracuje ponad 130 duchownych i ponad 80 ewangelistów.

Łotewski Ewangelicko-Luterański Kościół na świecie liczy niewiele ponad 20 tysięcy wiernych. Kościół powstał w wyniku emigracji połowy duchownych luterańskich w momencie zajęcia Łotwy przez Sowietów.

zdj. profil FB Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Łotwy

21 stycznia 2024 – modlitwa o Litwę

Kochany Ojcze, dzisiaj chcemy modlić się o Litwę, jej mieszkańców oraz Kościół Ewangelicko-Luterański Litwy.  Dziękujemy Ci za ten piękny kraj, z którym złączeni jesteśmy wspólną historią.

Dziękujemy za Litwinów, za ich otwartość i gotowość do tworzenia różnorodnej wspólnoty. Błogosław ich starania o wzajemne zrozumienie, szacunek i współpracę.

Szczególnie dziękujemy za naszych braci i siostry z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Litwy. Błogosław ich świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, wspieraj ich służbę w społeczeństwie, gotowość do głoszenia Ewangelii i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Niech Duch Święty prowadzi ich na każdym etapie ich drogi.

Panie, prosimy Cię o dobre relacje pomiędzy Polakami i Litwinami. Sprawy by nasze narody zabiegały o pokój w Europie i na świecie. Rozjaśnij serca ludzi, aby szukali pokoju, porozumienia i współpracy. Ucz nas jak mamy sobie wybaczać i wzajemnie się wspierać.

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen

Sytuacja na Litwie

Litwa jest jednym z trzech krajów bałtyckich. Słynie z malowniczych krajobrazów: jezior i lasów. Kraj zamieszkuje niespełna 3 miliony ludzi. Blisko 85% mieszkańców to Litwini, pozostałe liczące się mniejszości narodowe to: Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy.

Ponad 83% Litwinów jest wyznania rzymskokatolickiego. Protestanci stanowią blisko 1,5% wszystkich mieszkańców. Luteranizm litewski sięga czasów Reformacji i pierwszego luterańskiego państwa jakim od 1525 r. były Prusy Książęce.

Kościół Ewangelicko-Luterański Litwy skupia w swoich szeregach 19 tysięcy wiernych w 56 parafiach. W okresie stalinowskim Kościół był represjonowany, a jego przedstawicieli uważano za Niemców, nawet jeśli w rzeczywistości byli rdzennymi Litwinami. Wielu wiernych i duchownych zostało deportowanych, zginęło lub wyemigrowało. Ponad 70% kościołów luterańskich zostało zamkniętych lub zniszczonych, majątek Kościoła został zagarnięty. Po 1991 r. Kościołowi udało się odzyskać większość budynków i majątku kościelnego. Współcześnie Kościół prowadzi szeroką działalność diakonijną wspierając m.in. uchodźców z Ukrainy, potrzebujące dzieci i seniorów.

zdj. „Uroczystości z okazji Nowego Roku 2024” – oficjalna strona Kościoła https://www.liuteronai.lt/

14 stycznia 2024 r. – modlitwa o Estonię

Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, by szczególnie dziś podziękować Ci za nasze siostry i braci z Estonii. Tworzą w tym kraju jedną z największych społeczności religijnych i jako Kościół luterański, swym oddziaływaniem wpływają nie tylko na życie jego członków ale i całego społeczeństwa.

Estonia, jako państwo powstało po I wojnie światowej i przechodziło różne koleje losu. Również tamtejszy Kościół luterański przeżywał chwile wzlotów i upadków. Prosimy Cię Panie, byś nadal go wzmacniał, byś utwierdzał jego wiernych w pewności, że jesteś Bogiem cudów i dotrzymujesz swoich obietnic. Pomóż im, w tak zlaicyzowanym kraju, być przykładem i zachęceniem dla wszystkich, którzy w tym świecie poszukują swojej drogi. Daj, by wiara w Ciebie, Jedynego Pana i Zbawiciela mogła kształtować nowe pokolenia luteran, na tym północno – wschodnim krańcu Europy.

Prosimy Cię, Panie o Twoją ochronę, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie nasi współwyznawcy z Estonii są narażeni na ataki ze strony najbliższego sąsiada, Rosji. Nie pozwól, by cokolwiek mogło zagrozić ich bezpieczeństwu. Oddajemy ich Twojej opiece, z ufnością, że będziesz ich strzegł i prowadził.  Amen

Sytuacja w Estonii

Estonię zamieszkuje przeszło 1,3 mln ludności. Wśród mniejszości etnicznych największą grupę – przeszło 25% społeczeństwa stanowią Rosjanie. Jest to najbardziej wysunięte na wschód państwo zachodnie, należące do UE i NATO. Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem gospodarczym, cyfryzacją społeczeństwa i silnym zaangażowaniem w integrację europejską.

Według spisu powszechnego z 2011 r. tylko około 30% mieszkańców Estonii deklaruje przynależność wyznaniową, natomiast około 54% nie identyfikuje się z żadną religią. 15 % ludności to prawosławni, 14% luteranie, niewielką grupę stanowią członkowie pozostałych Kościołów protestanckich.

Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański skupia 180 tysięcy wiernych (Estończyków, Łotyszów, oraz inne mniejszości narodowe). Strukturę kościelną tworzy ponad 160 parafii podzielonych na 3 diecezje krajowe i jedną zagraniczną (Kanada). Od uzyskania niepodległości Kościół uważany był za narodowy, choć formalnie nie posiada takiego statusu. Estońscy luteranie są bardzo aktywni w kwestiach relacji międzynarodowych i międzywyznaniowych.

zdj. ŚFL/Albin Hillert

7 stycznia 2024 r. – modlitwa o Chorwację

Panie nasz i Boże, nasz dobry Ojcze.

Dzisiaj przynosimy przed Twój święty tron nasze Siostry i naszych Braci w Chrystusie z Chorwacji.

Dziękujemy za społeczność Kościoła w tym pięknym, turystycznym kraju. Dziękujemy za ich świadectwo wiary, jakie składają mimo swojej diasporalnej tożsamości.

Umocnij ich Panie i błogosław w ich służbie na rzecz Pana Kościoła – Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię byś prowadził ich każdego dnia swoim Słowem i Duchem.

Niech Twoje błogosławieństwo, nadzieja i lecząca, przebaczająca miłość, rozleje się na tę społeczność i cały kraj. Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Amen.

Sytuacja w Chorwacji

Kraj zamieszkuje ponad 4,1 mln mieszkańców. Ponad 90% z nich to Chorwaci, choć istnieją też 22 inne grupy narodowościowe. Chorwacja, ze względu na swoje piękno i walory turystyczne jest popularną destynacją wakacyjnych wyjazdów. W 1991 r. w ramach rozpadu Jugosławii Chorwacja proklamowała niepodległość; przez kraj przetoczyła się wojna, która odcisnęła piętno na jego mieszkańcach. W kwietniu 1992 r. wkroczyły tam siły pokojowe ONZ, a konflikt został rozwiązany w 1995 roku. Chorwacja częściowo otrząsnęła się po koszmarze bałkańskiej wojny i 1 lipca 2013 weszła do Unii Europejskiej.

Według spisu ludności z 2011 roku większość Chorwatów (87%) należy do Kościoła rzymskokatolickiego. 7% Chorwatów to niewierzący i agnostycy. Prawosławni stanowią 4,42%, muzułmanie 1,47%, a protestantów jest 0,41%.

Kościół Ewangelicki w Republice Chorwacji to wspólnota luterańska licząca 3600 wiernych w 13 parafiach położonych w 8 miastach. Prowadzi ożywioną działalność diakonijną i ekumeniczną.

zdj. Alen Večanin https://ecrh.hr/

31 grudnia 2023 – modlitwa o Szwecję

Łaskawy i miłosierny Boże! Razem z wszystkimi Kościołami skupionymi w Światowej Federacji Luterańskiej chcemy podziękować Ci za Kościół Luterański w Szwecji. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy dalej trwają w nauce apostolskiego Kościoła i są wierni Twojemu Słowu i Panu Jezusowi, angażując się i przychodząc z pomocą w wielu krajach – również w Polsce.

Przychodzimy do Ciebie, by prosić Cię o błogosławieństwo dla tego Kościoła. Wylej swego Ducha Świętego na tych wszystkich, którzy stoją w jego służbie, by ich świadectwo mogło być skuteczne przede wszystkim poprzez ich działanie dla najbardziej potrzebujących. Niechaj z mocą Ducha Świętego zwiastowane Słowo przemienia serca i umysły tych, którzy swoje zaufanie w większej mierze pokładają w swoich możliwościach i bogactwie, a nie w Tobie, Boże, i w Twoim Słowie. Amen.

Sytuacja w Szwecji

Królestwo Szwecji zamieszkuje ponad 10 milionów ludzi. Szwedzi są bogatym społeczeństwem kierującym się zasadami równości socjalnej. Eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego doprowadziła do porzucenia przez Szwedów zasady neutralności politycznej.

Luteranizm obecny jest w Szwecji od czasów Reformacji. W latach 1536-2000 był wyznaniem państwowym. Odkąd Kościół luterański przestał być reprezentantem oficjalnego, państwowego wyznania, sytuacja mocno się zmieniła.

Kościół Szwecji kontynuuje ponad tysiącletnie dzieje chrześcijaństwa skupiając 5,9 miliona wiernych. Składa się z 13 diecezji i prowadzi blisko 1300 parafii. Szwedzcy luteranie znani są z międzynarodowych kontaktów, ekumenicznego zaangażowania oraz bliskiego partnerstwa z Kościołem w Polsce. W 2017 r. Kościół Szwecji otrzymał Nagrodę Kościoła im. Królewny Anny Wazówny za akcję pomocy humanitarnej niesionej Mazurom po II wojnie światowej.

zdj. https://blogg.svenskakyrkan.se/

24 grudnia 2023 – modlitwa o Norwegię

O Boże, który jesteś źródłem wszelkiego życia i światła, dziś nasze myśli biegną w kierunku Norwegii. Chcemy dziękować za ten piękny kraj, jego historię i żyjących tam ludzi oraz prosić, byś obdarzał Norwegię swoim błogosławieństwem.

Wsłuchaj się, Boże, także w naszą modlitwę za Kościoły w Norwegii. Niech będą przestrzenią, w której ludzie zbliżają się do Ciebie, doświadczając Twojej miłości i łaski. Daj też Norweżkom i Norwegom siłę do głoszenia Ewangelii i budowania jedności w imię Chrystusa. Spraw, by Twoje Słowo przemieniało serca i umysły ludzi, pozwalało pokonywać przeszkody i budować wspólnotę oraz zrozumienie.

Kochany Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy i niech Twoja łaska obficie spływa na Norwegię i jej mieszkańców. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, amen.

Sytuacja w Norwegii

Królestwo Norwegii liczy 5,5 miliona mieszkańców. Jest bogatym krajem, który szczyci się również najniższym współczynnikiem rozwarstwienia społecznego.

Chrześcijaństwo zaprowadzono w Norwegii w X wieku. Prawie 70% Norwegów należy do luterańskiego Kościoła Norwegii. Kościół Rzymskokatolicki stanowi drugi co do wielkości Kościół chrześcijański, obejmuje 3,1% Norwegów, natomiast 3,4% mieszkańców wyznaje islam. Istotnym problemem jest odpływ ludzi z Kościoła, 20% Norwegów deklaruje, że nie wyznaje żadnej religii.

Do ŚFL należą dwa Kościoły działające na terenie kraju. Kościół Norwegii jako najstarszy, historyczny, liczy prawie 3,73 miliona wiernych. Jako niezależna (już niepaństwowa struktura) działa od 2017 roku. Tworzy go 11 diecezji. W 1600 kościołach i kaplicach służy około 1200 duchownych. Z kolei Ewangelicko-Luterański Wolny Kościół Norwegii liczy prawie 21,5 tysiąca wiernych i prowadzi 83 parafie.

zdj. https://www.kirken.no/

17 grudnia 2023 r. – modlitwa o Islandię

Boże miłości, Stwórco wysp i mórz, dziękujemy Ci za Islandię, otoczoną wyjątkową naturą i mieszkańców tej wyspy na północy Atlantyku. Dziękujemy Ci za ich wytrwałość w obliczu trudności, aktywność i otwartość na świat. Wspieraj Islandczyków w ich dążeniu do harmonii z naturą, by ich wyspa pozostała miejscem, gdzie Twoja mądrość objawia się w każdym krajobrazie.

Otaczaj opieką i wsparciem wszystkich migrantów, którzy znaleźli swoje miejsce na tej wyspie. Niech wspólnie tworzą otwartą społeczność, przyczyniając się do wzrostu dobra wspólnego.

Inspiruj do działania Kościół Ewangelicko-Luterański Islandii, który pełni ważną rolę duchową w życiu ponad 75% mieszkańców. Otwieraj serca luteran i luteranek na nowe wyzwania, dodawaj im sił w głoszeniu Twojej Ewangelii.

Do Ciebie przychodzimy prosząc też o pokój na świecie, o uzdrowienie ludzi cierpiących i dotkniętych przez wojny. Ucz nas jak możemy zmieniać świat i jako Twoje uczennice oraz uczniowie nieść przykazanie miłości innym ludziom. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Islandia

Położoną na północnym Atlantyku wyspę zamieszkuje prawie 370 tysięcy ludzi. Mimo, że gospodarka Islandii należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie i na świecie, to w 2008 r. uległa ona potężnemu załamaniu w skutek kryzysu światowego. Dzięki aktywności i otwartości na świat Islandczyków kraj zdążył odrobić straty. Istotną rolę odegrali migranci z Polski i Czech stanowiący dziś dwie główne mniejszości narodowe na Islandii.

Luteranizm jest religią państwową wyznawaną przez ponad 75% mieszkańców.

Kościół Ewangelicko-Luterański Islandii funkcjonuje od 1540 r. i obecnie liczy ponad 232,5 tysiąca wiernych. W 266 parafiach duszpasterstwo sprawuje 150 księży i 27 diakonów. Zwierzchniczką Kościoła jest bp Agnes Margrétardóttir Sigurðardóttir – pierwsza w historii kobieta wybrana na urząd biskupa Islandii. Przyszli duchowni są kształceni na Uniwersytecie Islandzkim na Wydziale Teologii i Studiów Religijnych.

zdjęcie: LWF

10 grudnia 2023 r. – modlitwa o Finlandię

Boże Ojcze, Stwórco wszystkich narodów, dziękujemy Ci za Finlandii i za jej mieszkańców. Weź w swoje ręce losy tego kraju, który zamieszkują ludzie o otwartych umysłach, innowacyjnych sercach, dbający o ekologię i prowadzący zdrowy tryb życia. Dziękujemy za ich radość i szczęście, za społeczeństwo, które dąży do dobra wspólnego.

Wspieraj luteranki i luteran w Finlandii. Pomóż im być światłem w ciemności i znakiem miłości dla potrzebujących. Spraw, by byli wrażliwi na duchowe potrzeby ludzi. Niech Kościół Ewangelicko-Luterański Finlandii będzie źródłem siły i pociechy dla swoich członków i kontynuuje swoją pracę diakonijną, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Wzmocnij również dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny. Niech wzajemne zrozumienie prowadzi do pokoju i współpracy między różnymi wyznaniami.

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Amen

Sytuacja w Finlandii

Kraj zamieszkuje ponad 5,5 miliona mieszkańców. Finowie są społeczeństwem otwartym, innowacyjnym gospodarczo, szczęśliwym, nakierowanym na ekologię i zdrowy tryb życia (najniższy odsetek palących w świecie). Od odzyskania niepodległości w 1917 r. istotnym czynnikiem politycznym kształtującym świadomość Finów jest sąsiedztwo z Rosją. Eskalacja rosyjskich gróźb i wojna na Ukrainie sprawiły, że Finowie zdecydowali się złożyć akces do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W Finlandii status Kościołów państwowych mają prawosławni i luteranie, którzy stanowią ponad połowę populacji.

Kościół Ewangelicko-Luterański Finlandii liczy prawie 3,6 miliona członków i podzielony jest na 9 diecezji. Kościół jest zaangażowany w działalność charytatywną i społeczną. Sekularyzacja i zmiany w postrzeganiu roli religii, wpływają na aktywność wiernych. Mimo silnych chrześcijańskich tradycji tylko 2% Finów chodzi do kościoła w każdą niedzielę. Kościoły zapełniają się w święta i przy okazji uroczystości rodzinnych: chrzcin, konfirmacji, ślubów i pogrzebów. Kościół Ewangelicko-Luterański Finlandii aktywnie uczestniczy w dialogu międzywyznaniowym i międzyreligijnym.

zdj. https://evl.fi/

3 grudnia 2023 – modlitwa o Danię i Grenlandię

Wszechmogący Boże, dziś prosimy za społeczność Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii i na Grenlandii. Dziękujemy, że przez wieki krzewiona jest wiara w Twoje błogosławieństwo dla człowieka, także w tych krajach.

Ty widzisz dzieci swoje wszędzie, gdzie pozwoliłeś im zamieszkać. Także tam, gdzie nam się wydaje to trudne czy wręcz niemożliwe, żyją i wierzą Tobie, ludzie prowadzeni światłem Twojej Ewangelii.

Daj także ludom północy radość z Twojej bliskości i prowadzenia. Wzbudź w nich głód swojego Słowa i ożywiaj ich wiarę. Niech świętują Twoją bliskość i obecność, daj im siłę i radość życia w niełatwym klimacie. Umacniaj ich w rodzinie chrześcijan na świecie.

Panie prosimy, aby sukces gospodarczy Danii służył szczęściu ludzi i pogłębieniu ich wiary. Niech nic nie oddziela mieszkańców Danii od Ciebie i Twojego błogosławieństwa.  Amen

Sytuacja w Danii

Królestwo Danii zamieszkuje ponad 5,8 miliona ludzi. Jest to jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że Duńczycy należą do najszczęśliwszych społeczności na naszej planecie. Przez długi czas przynależność do Kościoła luterańskiego, którego głową jest monarchini, była uważana za wyraz narodowej identyfikacji. Statystycznie niemal 82% Duńczyków to luteranie. Jednak większość mieszkańców królestwa jest niereligijna, a społeczeństwo zsekularyzowane.

Sytuacja na Grenlandii

Grenlandia – autonomiczne terytorium zależne Danii na wyspie o tej samej nazwie, która położona jest geograficznie w Ameryce Północnej, a historycznie i politycznie w Europie. Grenlandia w przeciwieństwie do Danii nie jest członkiem Unii Europejskiej. Wyspę, pokrytą w 81% przez lądolód grenlandzki zamieszkuje blisko 57 tysięcy z ludzi. 89% mieszkańców stanowią Inuici. Większość ludności (93%) Grenlandii jest luteranami i przynależy do Kościoła Danii za pośrednictwem Kościoła Grenlandii.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Danii liczy prawie 4,45 milionów wiernych. Reformacja dotarła do Danii w latach 20-tych XV wieku. Wraz z konstytucją z 1849 r. Kościół Ewangelicko-Luterański został ustanowiony jako kościół ludowy wspierany przez państwo. Podzielony jest na 11 diecezji. Jedynie 2,4% wiernych uczęszcza do kościoła w każdą niedzielę. Przywiązanie do tradycji sprawia, że Duńczycy chrzczą i konfirmują dzieci, biorą śluby i organizują kościelne pogrzeby. Kościół współpracuje z dziesięcioma innymi wyznaniami w ramach Krajowej Rady Kościołów w Danii. Wiele zadań kościelnych jest podejmowanych przez wolontariuszy np. praca diakonijna, praca z młodzieżą i misja. Działania charytatywne i misyjne w parafiach wspiera DanChurchAid (założony w 1922 r.) 

Podczas Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie bp Henrik Stubkjær, zwierzchnik diecezji Viborg Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii, znany ze swojego zaangażowania w działalność diakonijną i ekumeniczną, został wybrany nowym prezydentem federacji.

zdj. www.folkekirken.dk

26 listopada 2023 r. – modlitwa o Stany Zjednoczone

Łaskawy i dobry Boże! Dziękujemy Ci dzisiaj w sposób szczególny za nasze Siostry i Braci z Kościoła Luterańskiego w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za ich otwartość oraz zaangażowanie na rzecz służby bliźniemu. Wybrałeś ich sobie na swoje narzędzie, a oni wiernie realizują swoje powołanie, niosąc nieocenioną pomoc ludziom potrzebującym, poszkodowanym i społecznie wykluczonym.

Prosimy Cię dzisiaj o Twoje błogosławieństwo dla ich codziennych działań. Otaczaj ich opieką i bezpiecznie przeprowadzaj przez różnego rodzaju trudy i doświadczenia. Prosimy Cię również o to, byśmy, patrząc na dobre świadectwo innych, mogli wyciągać właściwe wnioski i wszyscy uczyli się takiego zaangażowania na rzecz Twojego Kościoła i ludzi, którzy żyją obok nas. Byśmy doceniając to, co mamy, potrafili i chcieli dzielić się z potrzebującymi. Uwrażliwiaj nasze serca na drugiego człowieka, byśmy niezależnie od tego, co nas dzieli, potrafili kształtować między sobą dobre relacje ponad podziałami. Powierzamy się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamieszkuje przeszło 332 miliony ludzi. Od swojego zarania państwo amerykańskie jest ojczyzną wolności. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje wolność sumienia przy jednoczesnym zakazie ustanawiania w kraju jakiejkolwiek religii państwowej. Bez mała połowa Amerykanów to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych; tym samym, Stany to kraj o największej liczbie protestantów na świecie. Aż 23% Amerykanów deklaruje się jako niewierzący.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce liczy ponad 3,5 miliona wiernych w przeszło 8700 parafiach. Jest to największy Kościół luterański w USA i jedyny należący do ŚFL. Podzielny jest na 9 regionów. Jest to wspólnota liberalna, zróżnicowana i nowoczesna. Kościół angażuje się w liczne działania charytatywne i misyjne, obejmujące m.in. pomoc humanitarną, wsparcie dla ubogich i bezdomnych, edukację i działania na rzecz równości płci. Kościół działa w przestrzeni publicznej wspierając inicjatywy związane z prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną i klimatyczną.

zdj. Christ the King Lutheran Church

19 listopada 2023 r. – modlitwa o Kanadę

Kochający nas Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem miłości, łaski i przebaczenia. Ty sam uwrażliwiasz nas na drugiego człowieka, a Duch Święty przypomina nam o modlitwie za nasze siostry i naszych braci. Kierowani miłością do Ciebie i do siebie nawzajem przychodzimy do Ciebie w modlitwie za chrześcijan w Kanadzie, w tym za działające tam Kościoły luterańskie.

Ty, Panie, najlepiej znasz ich sytuację w tym kontekście, w którym z Twojej łaski żyją i działają. Dziękujemy Ci za ich służbę na rzecz zwiastowania Ewangelii, ale także za działania w takich obszarach jak prawa rdzennych mieszkańców, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów.

Prosimy, bądź z nimi nadal, błogosław ich życie, służbę, wszystkie ich Kościoły, aby były miejscem spotkania z Chrystusem. Obdarzaj ich i nas wszystkich pokojem, zgodą, wzajemną miłością, byśmy żyli i działali na Twoją chwałę i ku pożytkowi ludzi, do których nas posyłasz.

Wysłuchaj nas przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Kanadzie

Kanadę zamieszkuje blisko 38 milionów ludzi. Wieloetniczny kraj tworzą mieszkańcy posługujący się dwoma oficjalnymi językami oraz kilkanaście innych grup deklarujących swoje języki jako ojczyste. Dzięki wysokiemu dochodowi per capita Kanada jest jednym z najbogatszych krajów świata posiadającym bogate złoża surowców naturalnych. Kraj jest również jednym z czołowych producentów żywności. Kanadyjski sukces to bogactwa ukryte w ziemi, wielkie przestrzenie oraz otwartość na imigrantów, którzy zasilają państwo i jego gospodarkę. Przeszło 67% Kanadyjczyków to chrześcijanie. Mimo silnych tradycji protestanckich kraj jest mocno zsekularyzowany, aż 24% mieszkańców deklaruje brak przynależności konfesyjnej. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Kanady zrzesza 95 tysięcy wiernych w 519 parafiach. Kościół powstał w 1986 r. w wyniku połączenia dwóch organizacji kościelnych: Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Kanady (założonego w 1966 r. przez kanadyjskie parafie amerykańskiego Kościoła luterańskiego) i trzech synodów Kościoła Luterańskiego w Ameryce, zwanych sekcją kanadyjską. Wedle spisów blisko pół miliona Kanadyjczyków deklaruje swoje wyznanie jako luterańskie lub anglo-luterańskie, ale w tym kraju istnieją również inne Kościoły luterańskie niezrzeszone w ŚFL. Wielu członków tego Kościoła jest pochodzenia skandynawskiego i niemieckiego. Podczas gdy angielski jest głównym językiem nabożeństw, odprawiane są również nabożeństwa po niemiecku w co najmniej 15 innych językach co odzwierciedla mozaikę kulturową Kanady. Kościół prowadzi dwa seminaria teologiczne: Waterloo Lutheran Seminary w Waterloo w Ontario i Lutheran Theological Seminary w Saskatoon w Saskatchewan. Luteranie w Kanadzie są mocno zaangażowani w takich obszarach jak prawa aborygenów, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów.

zdj. FB Eastern Synod of the Evangelical Lutheran Church in Canada

12 listopada 2023 r. – modlitwa o Włochy

Miłosierny Boże, Łaskawy Ojcze, przychodzimy dziś przed Twe oblicze, w ten niedzielny poranek z ufną modlitwą za nasze siostry i braci z półwyspu apenińskiego.

Pragniemy dziś łączyć się w modlitwie z naszymi współwyznawcami z  diasporalnego Kościoła Luterańskiego z Włoch. Dziękujemy Ci Boże za ich ogromne świadectwo i zaangażowanie w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Dlatego prosimy Ciebie, abyś wzmocnił ich wiarę i dodał sił do dalszych działań na rzecz drugiego człowieka i Tobie Boże na chwałę.

W sposób szczególny chcemy dziś również modlić się za wszystkich tych, którzy cierpią w wyniku kryzysu migracyjnego. Pozwól odnaleźć pokój tym, którzy szukają schronienia i pomocy. Jednocześnie dopomóż powstrzymać tych, którzy na krzywdzie i cierpieniu zdobywają fortuny.

Niech Twój Święty Duch prowadzi nas wszystkich, dodaje mądrości i roztropności byśmy potrafili znaleźć właściwe wyjście i odpowiedzi na kryzysy współczesnego świata. Amen

Sytuacja we Włoszech

Włochy zamieszkuje prawie 60,5 miliona mieszkańców. Ponad 87% Włochów to rzymscy katolicy. Protestanci różnych denominacji stanowią niespełna 1% wyznawców. Blisko 6% Włochów deklaruje brak przynależności religijnej. Jest to związane z silnymi wpływami partii komunistycznej w północnej części Italii. Państwo włoskie przechodzi transformację polityczną. Zwycięstwo skrajnej prawicy oraz narastający kryzys migracyjny rodzi różnorodne napięcia. Zdarzają się nawet przestępcze działania skierowane przeciw uchodźcom i ludziom znajdującym się w skrajnym ubóstwie. 

Ewangelicko-Luterański Kościół Włoch skupia 7 tysięcy wiernych w 15 ośrodkach. Włoscy luteranie mocno i otwarcie angażują się w pomoc uchodźcom, w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Ciekawą inicjatywą jest duszpasterstwo turystyczne – akcja nakierowana na wypoczywających w Italii luterańskich turystów z Niemiec.

zdj. https://www.chiesaluterana.it/

5 listopada 2023 r. – modlitwa o Wielką Brytanię

Boże Wszechmogący, patrzysz na Wielką Brytanię z sercem pełnym miłości i troski. Dziękujemy Ci za jej mieszkańców, z których każdy jest dla Ciebie drogocenny. Dziś przychodzimy do Ciebie w modlitwie za Wielką Brytanię. Patrzymy z troską na zmiany w życiu duchowym tego kraju, na sceptycyzm wobec wiary. Błagamy Cię, Boże, o nawrócenie serc tych, którzy oddalają się od Ciebie. Otwórz ich oczy na Twoją prawdę i miłość, niech doświadczą Twojej bliskości i zrozumieją, że zawsze są mile widziani w Twoim domu.

Modlimy się za luteranki i luteran w Wielkiej Brytanii. Niech Duch Święty napełnia ich dusze zapałem do głoszenia Ewangelii i miłością do wszystkich ludzi. Błogosław Luterańskiemu Kościołowi w Wielkiej Brytanii, niech będzie miejscem spotkania dla ludzi różnych narodowości, języków i kultur. 

Prosimy Cię, Boże, abyś otaczał Wielką Brytanię swoją łaską i miłosierdziem. Niech każdy obywatel tego kraju doświadczy Twojej miłości. O to wszystko prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo zamieszkuje ponad 67 milionów ludzi. Około 71% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie. Ze względu na historyczne dziedzictwo angielskiej Reformacji w kraju istnieją dwa Kościoły państwowe: Kościół Anglii oraz Kościół Szkocji (prezbiteriański). Mimo wyraźnej konfesjonalizacji państwa, chrześcijaństwo XXI wieku zdaje się być w odwrocie. Systematycznie spada udział Brytyjczyków w nabożeństwach niedzielnych, blisko 20% z nich deklaruje ateizm, niewiarę w Boga.

Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii liczy 1500 wiernych. Nabożeństwa prócz języka angielskiego prowadzone są także w języku polskim, chińskim, norweskim i suahili. Wśród luteran mieszkających w Wielkiej Brytanii pracują również Polacy, a ks. Paulina Hławiczka-Trotman została niedawno wybrana biskupem tego Kościoła.

zdj. LCiGB

29 października – modlitwa o Szwajcarię i Liechtenstein

O Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za piękno Szwajcarii i Liechtensteinu, za te kraje pełne gór, jezior i malowniczych krajobrazów. Dziękujemy Ci za ich mieszkańców różnorodnych pod względem wyznania, języka i kultury, ale jednocześnie zjednoczonych w poszukiwaniu pokoju i wspólnego dobra.

Błagamy Cię, abyś obdarzył ich mądrością, aby rozwijali swoje wspólnoty, wzmacniając więzi między różnymi grupami wyznaniowymi czy etnicznymi. Niech istniejące różnice staną się źródłem wzajemnego wzbogacenia, a wzajemny szacunek niech będzie fundamentem ich społeczeństw.

Błogosław także luteranki i luteran. Niech składane przez nich świadectwo o Chrystusie będzie źródłem nadziei i miłości dla wszystkich, którzy Go szukają. Niech Twój Duch Święty napełnia ich serca miłością, cierpliwością i zrozumieniem dla innych. O wszystko to prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Szwajcarii

Kraj zamieszkuje ponad 8,6 miliona mieszkańców. Mimo, że Szwajcaria jest matecznikiem ewangelicyzmu reformowanego, większość mieszkańców to rzymscy katolicy (36,5%). Reformowani stanowią 24,5% mieszkańców. Prawie 6% należy do innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Muzułmanie to 5,2% mieszkańców. Natomiast ¼ Szwajcarów deklaruje brak przynależności wyznaniowej. 

Sytuacja w Księstwie Liechtensteinu 

Państwo położone między Austrią a Szwajcarią. Zamieszkuje je prawie 40 000 osób. Rzymski katolicyzm jest zgodnie z konstytucją religią państwową i wyznawany  jest przez 76% mieszkańców kraju. Około 9% obywateli to protestanci, z czego większość to luteranie. Ponadto kilkaset obywateli jest wyznania prawosławnego. W Liechtensteinie żyje także stosunkowo duża diaspora muzułmańska – ponad 2 tys. osób.

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu istnieje od 1967 roku, zrzesza pięć parafii luterańskich w: Bazylei, Bernie, Genewie i Zurychu (Szwajcaria) oraz Vaduz (Liechtenstein) i liczy niecałe 4 tysiące wiernych. Każda z parafii ma swój własny charakter wynikający z historii jej powstania, z jej lokalnego kontekstu, a także z różnic językowych. Parafie posługują się m.in. językiem niemieckim, fińskim, angielskim, duńskim, norweskim.

zdj. https://luther-zuerich.ch

22 października 2023 r. – modlitwa o Niemcy

Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś światłem w naszym życiu. Dzisiaj chcemy modlić się o Niemcy, kraj o bogatej tradycji kulturalnej, naukowej i artystycznej, kolebkę Reformacji. Tutaj przeszłość i przyszłość splatają się w jedną harmonijną całość.

Prosimy Cię błogosław Niemcom i pomóż im budować wspólnotę opartą na zrozumieniu, szacunku i miłości oraz pomóż znaleźć jedność w różnorodności. Ucz nas także jak budować dobre relacje między naszymi narodami, w czasach podziałów.

Prowadź Kościoły luterańskie i spraw, by świadectwo o Chrystusie, które składają było drogą dla osób poszukujących. Daj luteranom i luterankom siłę oraz wiarę, że Twoja miłość może pokonywać wszelkie trudności. Błogosław działania Kościołów luterańskich w Niemczech, które angażują się na polu diakonii, edukacji i ekumenii. Niech ta praca przynosi owoce w postaci zrozumienia, pojednania i pokoju.

Panie, chroń mieszkańców Niemiec przed wszelkimi niebezpieczeństwami, daj im mądrość w podejmowaniu decyzji i umacniaj ich w wierze. Niech Twoje światło zawsze ich prowadzi. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, módlmy się. Amen.

Sytuacja w Niemczech

Republikę Federalną Niemiec zamieszkuje ponad 84 miliony ludzi. Niemcy stanowią 80% mieszkańców, pozostałe mniejszości to Turcy (prawie 4%), Polacy (prawie 2%) i Rosjanie (1,5%). Niemcy są krajem o bogatej tradycji kulturalnej, obejmującej muzykę, literaturę, filozofię, naukę oraz sztukę, są historycznym matecznikiem Reformacji. W 1990 roku doszło do historycznego zjednoczenia Niemiec. Upadek Muru Berlińskiego w 1989 roku jest często uważany za symboliczny początek tego procesu zjednoczenia, a wydarzenie stało się metaforą upadku podziału między blokiem wschodnim a zachodnim w czasach zimnej wojny.

Chrześcijanie stanowią religijną większość – 55% mieszkańców, największą grupę stanowią wierni Kościoła rzymskokatolickiego – 25 %. Około 23% Niemców to ewangelicy, 4,5 % to prawosławni natomiast islam – wyznaje ponad 5% Niemców. Aktualnie niemal 40% populacji Niemiec deklaruje się jako ateiści.W ostatnim czasie Kościoły niemieckie przeżywają odpływ wiernych. Konieczność płacenia podatku kościelnego (8-9%) sprawia, że wierni rezygnują z formalnej przynależności do Kościoła oraz formalności towarzyszących czyli ponoszenia ciężarów fiskalnych.

Członkami Światowej Federacji Luterańskiej jest 11 Kościołów (połowa wszystkich ewangelików w Niemczech). Tworzą one Niemiecki Komitetu Krajowy ŚFL. Do zadań komitetu należy reprezentowanie wymienionych poniżej Kościołów członkowskich (tj. 10,3 miliona członków w Niemczech), zapewnienie uczestnictwa tych Kościołów w działaniach ŚFL, wspieranie programów i projektów oraz pracy teologicznej ŚFL  Komitet przyznaje około 30 stypendiów rocznie luterańskim studentom i teologom z Niemiec i zagranicy. Niemieccy ewangelicy angażują się w różnego rodzaju działalność diakonijną, edukacyjną i społeczną. Wspierają także Kościoły luterańskie na całym świecie i angażują się w dialog ekumeniczny i  międzyreligijny.  Niemcy są przykładem kraju, w którym różne wyznania i religie współistnieją oraz współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach.

Kościół w Lippe ( część luterańska) liczy 27,500 wiernych.

Kościół Ewangelicki w Środkowych Niemczech liczy 677,436 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Badenii liczy 2,757 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii liczy 2,297,509 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Brunszwiku liczy 341,919 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Północnych Niemczech liczy 2,063,904 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Oldenburgu liczy 418,086 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Wirtembergii liczy 1,993,460 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Hanowerze liczy 2,630,125 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Saksonii liczy 677,064 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Schaumburgu-Lippe liczy 52,364 wiernych.

zdj. Niemiecki Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej (DNK/LWF).

15 października – modlitwa o Holandię

O Boże, który jesteś źródłem miłości i inspiracją dla Kościoła, zwracamy się do Ciebie w modlitwie o Holandię i jej mieszkańców. Dziękujemy Ci za ten kraj, który jest domem dla różnych narodowości, kultur i wyznań, gdzie ludzie codziennie uczą się jak żyć w pokoju.

Dziękujemy Ci za Kościół Protestancki w Holandii, który jest miejscem spotkań i wspólnotą dla ponad 1,73 miliona wiernych. Pomóż luteranom w Holandii być znakiem dla tych, którzy szukają sensu w życiu i potrzebują Bożego prowadzenia.

Boże, prosimy Cię też, by wszyscy ludzie, niezależnie od swojego wyznania czy religii, znajdowali sposób na dialog, wzajemny szacunek i akceptację. Pomóż nam przezwyciężać różnice i budować wspólnotę opartą na miłości i wzajemnym poszanowaniu.

Daj nam mądrych przywódców religijnych i politycznych w Polsce i w Holandii, by ich decyzje były podejmowane z miłością, sprawiedliwością i współczuciem, dbając o dobro wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania.

Kochany Ojcze, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla Holandii i wszystkich jej mieszkańców. Niech ten kraj będzie miejscem, gdzie każdy człowiek może znaleźć miłość, zrozumienie i akceptację.

Wzmocnij naszą wspólnotę i pomóż nam być dla siebie nawzajem znakiem Twojej miłości na ziemi.

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Holandii

Holandia – Królestwo Niderlandów zamieszkuje blisko 17,5 miliona mieszkańców. Rodowici Holendrzy to 78% społeczeństwa. Blisko 6% to migranci z Unii Europejskiej, a pozostałe mniejszości stanowią m.in. Turcy, Marokańczycy, Surinamczycy i inni.

Historycznie protestantyzm ukształtował Holandię i był ważnym spoiwem w Walce Zjednoczonych Prowincji z Hiszpanami. Niderlandy były oazą schronienia i religijnej wolności dla anabaptystów, menonitów i innych wyznań nietolerowanych w przeszłości tak przez katolików jak i samych protestantów. Aktualnie połowa Holendrów nie należy do żadnego wyznania religijnego. Najliczniejszymi wspólnotami są rzymscy katolicy, protestanci oraz wyznawcy islamu.

Kościół Protestancki w Holandii liczy ponad 1,73 miliona wiernych. Powstał z połączenia Kościołów reformowanych i luterańskich. Jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Przez ponad 30 lat Kościół utrzymywał kontakty partnerskie z parafiami luterańskimi i reformowanymi w Polsce, co było okazją do spotkań dyskusyjnych, wymiany chórów, młodzieży i seminariów teologicznych. Działania koordynowały komisje w Polsce i Holandii. Aktualnie współpraca istnieje już tylko pomiędzy pojedynczymi parafiami. W 2018 r. Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen) została laureatem Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za działania duszpasterskie i pomoc materialną parafiom oraz członkom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w okresie komunizmu.

zdj. Parafia Oostvoorne 

8 października 2023 r. – modlitwa o Francję

O Boże, nasz Ojcze w niebie,

Dziękujemy Ci za Twoją miłość i łaskę, którymi stale obdarzasz nasz świat i wszystkie Twoje dzieci. 

Dzisiaj modlimy się o Francję i z wdzięcznością patrzymy na bogactwo kultury i historii tego kraju, a także na różnorodność jego mieszkańców. Widzimy wyzwania, z jakimi borykają się Kościoły chrześcijańskie we Francji. Daj im siłę i wytrwałość w niesieniu Ewangelii, pomagając dotrzeć do serc tych, którzy są zdezorientowani czy zagubieni. Niech Twoja prawda będzie światłem, które prowadzi tych, którzy żyją w ciemności. 

Prosimy, otwieraj ludzi, by potrafili żyć w zgodzie, a różnice religijne zamiast dzielić przynosiły zrozumienie i szacunek. Niech Twoja miłość przewyższa podziały, prowadząc do jedności i harmonii.

Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie we Francji, które mimo tego, że są mniejszością, trwają mocno w Twojej prawdzie. Prosimy o Twoją opiekę nad nimi, dalsze prowadzenie, by mogły być źródłem nadziei dla tych, którzy jej potrzebują.

Dziękujemy Boże, za Twoje nieustanne błogosławieństwo, przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen

Sytuacja we Francji

Francję zamieszkuje ponad 67,5 miliona obywateli. 65% mieszkańców to chrześcijanie: rzymscy katolicy 59%, protestanci 1,5%. Prawie 10% mieszkańców Francji to muzułmanie.

Od początku XX w. Republika Francuska jest państwem świeckim, a kraj ten jest jednym z najbardziej ateistycznych społeczeństw na świecie. Przez stulecia przekonania religijne dzieliły państwo będąc przyczyną wojen, przemocy czy wypędzeń.

We Francji funkcjonują trzy Kościoły należące do Światowej Federacji Luterańskiej:

Zjednoczony Protestancki Kościół Francji skupia w swoich szeregach wiernych wyznania luterańskiego (mniejszość) oraz reformowanego. Razem liczą oni 300 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 9 regionów, obsługuje 960 parafii i zatrudnia 456 duchownych obojga płci.

Zjednoczony Protestancki Kościół Alzacji i Lotaryngii zrzesza 250 tysięcy wiernych i podobnie jak siostrzany Kościół Francuski jest unią reformowano-luterańską. Związany historycznie z terytorium francusko-niemieckiego pogranicza zatrudnia 250 duchownych.

Malgaski Kościół Protestancki we Francji wywodzi się z Madagaskaru i jest odpowiedzią na duchowe potrzeby migrantów i ich dzieci urodzonych we Francji. Powołana w latach 50tych XX w. wspólnota została założona przez afrykańskich studentów i dziś liczy 10 tysięcy wiernych.

zdj. ŚFL

1 października 2023 r. – modlitwa o Austrię

Dobry Boże dziękujemy Tobie za chrześcijan w Austrii za ich wieloletnie korzenie chrześcijaństwa które są podobne we wszystkich krajach starego kontynentu. Dziękujemy za swobodę życia wiary i swobodę spoglądania do Twego Słowa. Dziękujemy Boże, że Twoje Słowo, Twoja obietnica jest fundamentem i źródłem naszej wiary tego naszego starego kontynentu.

Boże dzisiaj czerpiemy z różnych źródeł wodę dla życia. Tak jak Izaak miał możliwość czerpać wodę ze studni Esek –  „sprzeczki, zmagania się”, ze studni Sitna – „zwady, nienawiści”, czy też Rechowot – „szerokości, przestrzeni” (1 Mż 26, 17-25).

Boże z jakiego źródła czerpiemy i jakimi jesteśmy ludźmi, czy tworzymy zwady, sprzeczki, nieporozumienia i ciągle wspominamy zwady z przeszłości, wypominamy to co było i tym karmimy swoje otoczenie, czy czerpiemy ze źródła, które daje nam przestrzeń życiową, szerokość oddechu i otwartości.

Ty Jezu powiedziałeś Ja Jestem Życiem, Ja Jestem Wodą Życia. Duchu Święty Jesteś powiewem oddechu i przestrzeni. Austria a w niej Kościół chrześcijański ma swój oddech i swoją przestrzeń, do której zaprasza sąsiednie kraje, aby tworzyć dialog, rozmowę, która potrafi wyprostować sprzeczkę, zwadę czy nieporozumienie.

Przychodzimy do Ciebie Boże do źródła Szerokości, Przestrzeni, by prosić Ciebie o błogosławieństwo dla pracy chrześcijan w Austrii. Amen.

Sytuacja w Austrii

Ludność Austrii to prawie 9 milionów mieszkańców. Zdecydowana większość Austriaków to rzymscy katolicy (64,5%), islam wyznaje 5,5% ludności, a protestanci, to 4,3%. Jako bezwyznaniowi deklaruje się ponad 11% społeczeństwa. Geograficzna bliskość Niemiec i Czech sprawiła, że protestanci przenikali na tereny dawnych dziedzicznych posiadłości Habsburgów już od samego początku XVI-wiecznych reform kościelnych.

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Austrii liczy ponad 270 tysięcy wiernych. Organizacyjnie podzielony jest na 7 diecezji i 191 parafii. Wraz z Kościołem Ewangelickim Helweckiego Wyznania tworzy jednostkę kościelną co oznacza współpracę w niektórych obszarach, ale czyni oba Kościoły w pełni niezależnymi w kwestiach tożsamości konfesyjnej i administracji.

Członkostwo w obu Kościołach jest mieszane, tj. Kościół luterański ma członków reformowanych, a Kościół reformowany luteran. Prawo przegłosowane w 1961 r. przez austriacki parlament zagwarantowało prawną autonomię Kościołów i wsparcie dla protestanckiego wydziału teologii, nauczania religii w szkołach, a także dla kapelanów wojskowych i pracowników diakonijnych

Kościół dokłada wszelkich starań, aby promować dialog z Kościołami chrześcijańskimi w sąsiadujących krajach. Poprzez swój wydział teologiczny w Wiedniu Kościół angażuje się w europejski dialog teologiczny. Kościół prowadzi działalność duszpasterską i diakonijną.

Parafie należące obecnie do diecezji cieszyńskiej były częścią Kościoła ewangelickiego w Austrii w okresie panowania na tych ziemiach dynastii Habsburgów.

zdj. Evangelische Kirche in Österreich

24 września 2023 r. – modlitwa o Wenezuelę

Wszechmogący Panie i Boże, modlimy się za nasze siostry i naszych braci w Wenezueli. Wejrzyj Panie na ich cierpienie i udrękę spowodowane błędnymi decyzjami polityków. Nie odwracaj od nich swojego wzroku, ale napełnij ich serca odwagą i chęcią działania na Twojej ziemi. Niech nie pozbywają się nadziei, która jest w Synu Twoim Umiłowanym Jezusie Chrystusie, który był, jest i będzie taki sam na wieki wieków. Obdarz ich Panie wytrwałością i stałością w wierze. Niech sprawiedliwość Twoja zagości w ich sercach i niech przemienia ich życie. Duch Twój niech spocznie na nich i sprawi, że pokój zagości w ich sercach a miłość wzajemna zatriumfuje w tym kraju. Amen

Sytuacja w Wenezueli

Kraj zamieszkuje prawie 31,5 miliona mieszkańców. Od czasów prezydentury Hugona Chaveza (1998-2013), który popchnął kraj ku kubańskiemu modelowi polityczno-gospodarczemu kraj popadł w głęboką recesję. Brak stabilności politycznej i hiperinflacja na poziomie ponad 55% sprawia, że dziennie kraj stara się opuścić 5 tysięcy obywateli. Życie w Wenezueli nie należy do łatwych. Wenezuela przeżywa dramatyczny kryzys polityczny i gospodarczy. Pandemia COVID-19 w 2020 r. jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Brakuje paliwa, dostaw energii elektrycznej, nie ma Internetu, nie działają połączenia telefoniczne. W zapaści znajduje się służba zdrowia, brakuje gotówki oraz możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych. Podobnie jak Kuba i Nikaragua – Wenezuela jest odbiorcą pomocy humanitarnej organizowanej i dostarczanej przez kraje południowoamerykańskie.

73% populacji to wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Protestanci stanowią 17% społeczeństwa. Blisko 7% badanych określa się jako niewierzący.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Wenezueli to niewielka wspólnota, która gromadzi 1200 wiernych. W Kościele służy czterech księży, diakonisa i świecki kaznodzieja. Emerytowani duchowni wspierają służbę duszpasterską na zasadzie wolontariatu lub w niepełnym wymiarze godzin. Parafiom luterańskim coraz trudniej jest utrzymać ośrodki diakonijne i działać na rzecz najuboższych. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce wsparł dwukrotnie Kościół w Wenezueli w ramach zbiórki prowadzonej przez GAW. Na pomoc dzieciom w Wenezueli została również przeznaczona kolekta z nabożeństwa otwierającego Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej.

zdjęcie: FB ks. Gerarda Handsa, prezydenta Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Wenezueli

17 września 2023 r. – modlitwa o Surinam

Wszechmogący Boże, łaskawy Panie, Ty, który stworzyłeś świat. Przychodzimy dziś przed Twój majestat z wdzięcznością za to, że obdarzasz nas ludzi rozlicznymi darami, które winny służyć nam ku budowaniu jedności i pokoju. Żyjąc na różnych długościach i szerokościach geograficznych możemy odkrywać, że żadnego skrawka ziemi nie pozostawiłeś bez dóbr, które mogą służyć ludności zamieszkującej ziemię.

Nawet ten niewielki skrawek świata, najmniejszy kraj Ameryki Południowej – Surinam, obdarzyłeś rozlicznymi darami ziemi. To tam położyłeś źródła boksytu, złota i ropy naftowej. Tam zasadziłeś tropikalną puszczę, która jest również bogactwem dla tamtejszej ludności. To tam miejsce życia znalazło wiele gatunków zwierząt, w których możemy dostrzegać bogactwo stworzonego świata i Twoją potęgę Boże.

Odwieczny Panie dziś chcemy prosić Ciebie o Kościół w Surinamie, o wszystkich chrześcijan tam żyjących. Powierzamy Tobie również pozostałą ludność tego najmniejszego południowoamerykańskiego kraju. Chroń mieszkańców Surinamu od konfliktów i napięć. Pozwól im się spokojnie rozwijać w oparciu o to, czym Panie ich obdarowałeś, a wszystkim, którzy Cię jeszcze nie poznali pozwól odnaleźć drogę do Ciebie. Drogę zbawienia, którą odnajdujemy w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie.
Amen.

Sytuacja w Surinamie

Kraj zamieszkuje niewiele ponad 3 miliony ludzi. Podstawą gospodarki kraju jest wydobycie ropy naftowej, złota i boksytów. Ogromnym deficytem infrastrukturalnym jest brak komunikacji drogowej. Przez kraj przebiegają zaledwie cztery utwardzone drogi. Mimo pokusy szybkiego wzrostu państwo w sposób odpowiedzialny postawiło na ochronę przyrody. W 1998 roku utworzono największy chroniony obszar lasów deszczowych liczący 1,6 miliona hektarów. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ponad ¼ mieszkańców dawnej holenderskiej kolonii to protestanci – głownie zielonoświątkowcy i Bracia Morawscy. Ponad 23% ludności wyznaje hinduizm. Na trzecim miejscu, co do liczebności, znajdują się rzymscy katolicy, na czwartym muzułmanie. Bez mała 9% mieszkańców deklaruje się jako osoby niewierzące lub bezreligijne.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie liczy 4000 wiernych. Założony w 1741 roku przez właścicieli plantacji trzciny cukrowej i innych produktów rolnych, Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie składa się dziś z wiernych ze wszystkich warstw społecznych, o różnym pochodzeniu narodowym i etnicznym. Działa na rzecz sprawiedliwości i integracji ludzi z różnych środowisk kulturowych i rasowych.

zdjęcie: ELKS

10 września 2023 r. – modlitwa o Peru

Kochany Boże, dziękujemy Ci za piękny kraj jakim jest Peru i za jego mieszkańców, którzy stanowią barwną mozaikę kultur, wierzeń i nadziei. Dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie, prosząc o Twoje błogosławieństwo nad Peru oraz nad wspólnotą luteran w tym kraju.

Wspominamy trudne chwile, jakie przeżyło Peru w przeszłości, w wyniku konfliktów zbrojnych, które przyniosły wiele cierpienia i strat. Dziękujemy Ci za obecny spokój i nadzieję, która kształtuje przyszłość tego narodu. Prosimy Cię, abyś kontynuował swoją opiekę nad Peru, pomagając w dążeniu do poprawy warunków życia i pokoju wewnętrznego.

Wspieramy modlitwą wszystkich mieszkańców Peru. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy dążą do budowania sprawiedliwości, pojednania i miłości. Niech Twoje światło prowadzi ich w tej drodze.

Zwracamy się także z prośbą o błogosławieństwo dla Kościoła Luterańskiego Peru. Dziękujemy za tę wspólnotę, która od wielu lat świadczy o Twojej miłości i łasce. Prosimy o siłę dla luteran i luteranek w Peru, aby mogli kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska i zachowania demokratycznych wartości.

Niech Twoja łaska spocznie na Peru, niechaj prowadzi ten kraj ku lepszej przyszłości pełnej nadziei i pokoju. Wszystko to składamy w Twoje imię, Boże wszechmogący. Amen.

Sytuacja w Peru

Peru jest krajem rozwijającym się, zamieszkiwanym przez przeszło 33 miliony mieszkańców. Od 1980 r. wstrząsały nim konflikty zbrojne wywoływane przez partyzantkę Świetlistego Szlaku i Tupaca Amaru. W walkach zginęło 70 tys. ludzi. Obecnie kraj cieszy się spokojem wewnętrznym i mimo zadłużenia wkracza na drogę polepszenia warunków życia swoich obywateli.

Ponad 91% mieszkańców historycznej krainy Inków to chrześcijanie. 15,6% to protestanci. Na tle innych krajów południowoamerykańskich w Peru jest najniższy odsetek ateistów (1,4%).

Kościół Luterański Peru liczy 1200 wiernych. Został założony w 1924 roku przez niemieckich misjonarzy towarzyszących emigrantom. Obecnie nabożeństwa prowadzone są zarówno po hiszpańsku jak i po niemiecku. Kościół od wielu lat działa na rzecz praw człowieka, solidarności z uchodźcami z Wenezueli, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, ochrony lasów deszczowych Amazonii i obrony demokracji w Peru.

zdj. FB Iglesia Luterana del Perú

3 września 2023 r. – modlitwa o Nikaraguę

Boże Ojcze, dziękujemy, że Jesteśmy Twoim Kościołem.
Dziękujemy, że sam prowadzisz nas na zielone pastwiska i spokojne wody. Dziś w szczególny sposób na tej drodze za Tobą, powierzamy Ci nasze Siostry i Braci z Nikaragui.

Choć dzielą nas tysiące kilometrów dziękujemy, każdą i każdego z nich znasz po imieniu. Dziękujemy, że cieszysz się z nimi, i ocierasz każdą z ich łez. Prosimy pozwól doświadczać na co dzień Twojej obecności, pozwól być światłem na górze i solą ziemi.

Daj pokój, pomóż nieść Twoją miłość w ogarnięte nienawiścią i chaosem miejsca. Wzmocnij i posil słabych i wątpiących, zachowaj przy Tobie w pokuszeniach i daj cieszyć się bezpieczeństwem w Twoich ramionach.

Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa. Amen

Sytuacja w Nikaragui

Kraj zamieszkuje niewiele ponad 6 milionów mieszkańców. Od 1984 r. kraj stał się miejscem krwawego zbrojnego konfliktu inspirowanego przez Stany Zjednoczone, które zorganizowały partyzantkę przeciwko lewicowemu rządowi Danela Ortegi. Chrześcijanie stanowią ponad 83% populacji. Ponad 12% ludności deklaruje się jako niewierzący. Od 2007 r. Kościół rzymskokatolicki jest prześladowany przez rząd sandinistów, który łamie prawa człowieka i zasady demokracji. Protestanci stanowią ponad 33% społeczeństwa.

Nikaraguański Luterański Kościół Wiary i Nadziei liczy 10,5 tysiąca wiernych. Kościół działa w około 35 nikaraguańskich społecznościach, z których większość znajduje się w północnej i zachodniej części kraju (Somoto i Chinandega) i jest obsługiwana przez świeckich kaznodziejów, którzy mieszkają w tych społecznościach lub w ich pobliżu. W swoim modelu misji Kościół koncentruje się na rozwoju świeckiego przywództwa, pracy z dziećmi, nastolatkami i młodzieżą, profilaktycznej opiece zdrowotnej, zwiększaniu świadomości na temat HIV i AIDS, zrównoważonym rolnictwie oraz zapobieganiu klęskom żywiołowym i reagowaniu na nie.

zdj. FB Nikaraguańskiego Luterańskiego Kościoła Wiary i Nadziei

27 sierpnia 2023 r. – modlitwa o Meksyk

Dobry Boże, świat w którym żyjemy przepełniony jest niesprawiedliwością i niebezpieczeństwem. Ludzie bardzo często, aby przetrwać i zachować własne życie stoją przed wieloma trudnymi wyborami. Często stają w obliczu różnego rodzaju układów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia.

W tym kontekście przychodzimy do Ciebie z myślą o mieszkańcach Meksyku – kraju przepełnionego niepokojem, wewnętrznymi konfliktami, który jest przedsionkiem do bogatszego życia i lepszego świata. Prosimy Cię, obdarzaj wszystkich chrześcijan tam żyjących swoim błogosławieństwem i otaczaj ich swoją opieką w każdej sytuacji! Prosimy Cię, aby doświadczenie jakichkolwiek konfliktów nie było ich udziałem oraz aby dom kojarzył się z bezpieczeństwem, a wszelkie podstawowe potrzeby były zapewnione.

Zwracamy również uwagę na niewielką społeczność naszych braci i sióstr w Meksyku. Dziękujemy CI za nich i prosimy Cię: bądź ich Opiekunem, doświadczaj ich swoją dobrocią i miłością. Wzmacniaj ich, kiedy codzienność przysparza trudności, a smutek zamieniaj w radość. By takie doświadczenie Twojej miłości było motorem napędowym do naśladowania Chrystusa każdego dnia. Niech Twój Duch jest obecny pośród nich. Amen.

Sytuacja w Meksyku

Meksyk jest największym krajem w regionie i mimo bardzo wysokiej przestępczości stanowi popularny kierunek turystyczny. Kraj zamieszkuje ponad 128 milionów ludzi. Oddzielony jest od Stanów Zjednoczonych murem i płotem granicznym jest dla wielu imigrantów z Ameryki Południowej ostatnim przystankiem przed przeprawą do lepszego i bogatszego życia. W kraju panuje korupcja, a kartele narkotykowe opłacają sądy i policję powodując opieszałość lub całkowite zaniechanie działań prewencyjnych. W akcie desperacji rząd wyprowadził wojsko przeciw kartelom, wszczynając, jak się okazało równie nieskuteczne, lokalne wojny narkotykowe.

Ponad 95% ludności to chrześcijanie. Protestanci stanowią niespełna 10% całej populacji.

Meksykański Kościół Luterański jest niewielką wspólnotą liczącą zaledwie 1500 wiernych. Luteranizm w Meksyku pojawił się już w połowie XIX w. wraz z falą osadników niemieckich. Jest to jedyny Kościół członkowski ŚFL w Meksyku, choć warto wiedzieć, że na terenie kraju działają jeszcze co najmniej cztery Kościoły luterańskie, których korzenie tkwią w historii misji amerykańskich czy skandynawskich.

zdjęcie: L. Tenorio/ILM

20 sierpnia 2023 r. – modlitwa o Kubę

Boże i Ojcze, który pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesze,
Dziękujemy Ci za chrześcijan na Kubie, a w szczególności za niewielki Zjednoczony Ewangelicki Kościół na Kubie. Dziękujemy, że Twoje Słowo działa wśród nich, że budzi wiarę, że Duch Święty powołuje do tworzenia wspólnoty pomimo i wbrew trudnym sytuacjom i okolicznościom.

Prosimy Cię, aby wyznający Jezusa jako Mesjasza i Pana mieli odwagę wychodzić naprzeciw problemom, z którymi zmaga się ich kraj. Wychodzić z przesłaniem o pojednaniu w Chrystusie, wychodzić z gotowością do niesienia pomocy i przebaczenia, wychodzić z gotowością do działania z miłości dla bliźnich. Prosimy Cię także o odwagę dla nich i dla nas do nazywana zła i krzywdy po imieniu, do sprzeciwiania się tym, którzy krzywdzą innych i chcą pozostać bezkarni.

W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy o prowadzenie i błogosławieństwo dla chrześcijan na Kubie. Amen

Sytuacja na Kubie

Wyspę zamieszkuje ponad 11 milionów mieszkańców. Odizolowany przez lata komunizmu od reszty świata kraj, obecnie zmaga się z wieloma trudnościami gospodarczymi i społecznymi. Wzrost biedy powoduje szerzenie się przestępczości, na którą służby policyjne w zasadzie nie reagują, a funkcjonariusze częstokroć sami dopuszczają się wymuszeń opłat za rzekomo popełnione wykroczenia.
Mimo komunizmu chrześcijanie na Kubie stanowią 57%. Protestanci (baptyści i zielonoświątkowcy) to 6% populacji. Przeszło 21% Kubańczyków deklaruje ateizm. Zjawiskiem religijnie ciekawym i odrębnym od chrześcijaństwa jest wyznawane przez ponad 21% Kubańczyków afrochrześcijaństwo – synkretyczna religia (pogaństwo, chrześcijaństwo, rastafarianizm) odwołująca się do Czarnego Mesjasza oraz idei wyzwolenia spod jarzma białego człowieka.
Zjednoczony Ewangelicki Kościół na Kubie Synod Luterański liczy 1500 wiernych. O kubańskich luteranach niewiele więcej wiadomo. Kościół utrzymuje się ze wsparcia udzielanego przez Kościoły amerykańskie, które finansują rozbudowę infrastruktury kościelnej oraz niosą pomoc materialną tamtejszym chrześcijanom.

zdjęcie: ŚFL

13 sierpnia 2023 r. – modlitwa o Kostarykę

Dobry, sprawiedliwy Panie nasz i Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że o nikim nie zapominasz. Dla Ciebie każdy człowiek, każdy naród, każdy Kościół i zbór jest jednakowo ważny. Na Twoją pochwałę zasługują nie ci, którzy są wielcy, znani, popularni i wpływowi, ale ci, którzy pomimo różnych przeszkód starają się wypełniać Twoją wolę w tym niespokojnym, bezbożnym świecie.

Dziś prosimy Cię o Kościół Luterański w Kostaryce. Liczebnie nie jest wielki, ale jego członkowie swoją służbą dla bliźniego, dają dowód na to, że pragną naśladować Chrystusa. Troszczą się o duchową kondycję dzieci, młodzieży, migrantów. Nie są obojętni na kryzys ekologiczny i próbują angażować się na rzecz przeciwdziałania AIDS. Panie, dopomóż im składać dobre świadectwo w kraju, w którym da się odczuć nierówności społeczne, a także skutki przestępczości, która nie jest w dostateczny sposób zwalczana.

Wszechmogący Boże, ochraniaj wyznawców Chrystusa w Kostaryce, gdy klęski żywiołowe zagrażają ich zdrowiu i życiu, a czasami pozbawiają tego, czego z trudem się dorobili. Niechaj nie tracą nadziei na lepszą przyszłość i pewności, że nic ani nikt nie zdoła ich odłączyć od Twojej miłości. Amen.

Sytuacja w Kostaryce

Położony w Ameryce Łacińskiej kraj zamieszkuje blisko 5 milionów ludzi. Kostaryka rozwija się równomiernie, co plasuje ją w górnych rejestrach średnich gospodarek Ameryki Południowej. Postęp i bogactwo nie są równym udziałem wszystkich mieszkańców, pogłębia się podział na bogatych i biednych. Wynikiem pauperyzacji jest wzrost przestępczości zarówno pospolitej (drobne kradzieże), jak i kryminalnej: zabójstwa, napady z bronią w ręku, napastowanie seksualne. Kraj dotykają częste klęski żywiołowe. Położona w strefie aktywnej sejsmicznie Kostaryka boleśnie doświadcza trzęsień ziemi, towarzyszących im tsunami, nawałnic deszczu i powodzi.
Blisko 67% mieszkańców to katolicy. Protestanci (głównie zielonoświątkowcy) stanowią prawie 17% populacji. Jako niewierzący zadeklarowało się blisko 8% badanych.

Luterański Kościół Kostarykański (ILC) to wspólnota, do której należy 500 osób. Mimo niewielkiej ilości wiernych, Kościół otacza służbą duszpasterską młodzież, dzieci i migrantów. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie w profilaktykę AIDS i w działania na rzecz ekologii, gdyż Kostaryka jest jednym z większych emitentów gazów cieplarnianych w regionie.

Zdjęcie: Strona internetowa ILC

6 sierpnia 2023 r. – modlitwa o Kolumbię

Święty, potężny Panie nasz i Boże, w cichości naszego serca, przed Tobą uginamy dziś swoje kolana. Przed Tobą możemy dziś stać, nie dzięki nam samym, lecz dzięki Twej łasce i sile. Pragniemy Ci podziękować za niezliczone dobrodziejstwa Twoje, które tak obficie każdego dnia na nas wylewasz. Niech każde uderzenie naszego serca będzie nowym hymnem dziękczynienia wzniesionym ku Tobie za Kolumbię i Kolumbijczyków.
Panie Boże dziękujemy Ci za wspaniałe dary, którymi ich obdarzasz. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na ich drodze. Patrząc naszymi ziemskimi oczami mierzymy się z tym, co nam przygotowałeś. Doświadczamy szczęścia, radości, spełnienia, ale też tragedii, żalu, bólu, niewdzięczności i niesprawiedliwości. Tylko nam wydaje się, że jesteśmy w stanie nad tym zapanować, odkryć znaczenie i bieg tego, co się wokół nas dzieje. Tylko nam się wydaje, że potrafimy dokonać wyboru i wybrać to, co jest dla nas dobre, a przeciwstawić się temu, co jest niepożądane.
Panie Boże, Ty z łagodnością obserwujesz każdy nasz wysiłek, nasze pragnienie zapanowania nad życiem. Nasze próby zatrzymania klęsk, katastrof, cierpienia, krzywd i bólu. W ciszy swojej miłości podsuwasz nam rozwiązanie. Nie narzucasz się, cierpliwie czekasz, aż będziemy gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Czekasz, aż będziemy gotowi zanurzyć się w ciszy Twojej Obecności.
Panie Boże, udziel nam łaski i mądrości, byśmy odkryli źródło niewyczerpanej radości i spokoju, który nie przemija. Daj nam odczuć swoją obecność, która przemienia nasze serca, która uczy nas Twojego spojrzenia. Amen.

Sytuacja w Kolumbii

Kraj zamieszkuje ponad 49 milionów ludzi. Kraj jest dobrze rozwinięty gospodarczo i bogaty w ropę naftową. Położenie geograficzne sprawia, że Kolumbię nawiedzają ulewne deszcze, które powodują w regionach podgórskich liczne powodzie, osuwiska skalne oraz groźne błotne lawiny. Państwo jest wewnętrznie niestabilne, ludność terroryzują zamachy i porwania dokonywane przez Armię Wyzwolenia Narodowego oraz terror karteli narkotykowych walczących z rządem i policją.

Zdecydowana większość Kolumbijczyków – 87,5% to rzymscy katolicy. Protestanci to prawie 7% społeczeństwa.

Ewangelicko-Luterański Kościół Kolumbii liczy niespełna 2 tysiące wiernych. Działa na terenie Kolumbii już przeszło 85 lat. Podejmuje działania edukacyjne i promujące sprawiedliwość płci w społeczeństwie.

Zdjęcie: strona internetowa IELCO

30 lipca 2023 r. – modlitwa o Honduras

Boże Wszechmogący, Ojcze stworzyłeś nas na Swoje podobieństwo i rozsiałeś nas po całej Ziemi. Dziś chcemy modlić się o kraj, w którym żyją chrześcijanie, ale z wielu powodów nie jest im łatwo. Honduras to państwo, które często nawiedzają kataklizmy, panują niebezpieczne choroby tropikalne, ale co najstraszniejsze, panuje tam wszechobecna przemoc, szczególnie wobec kobiet, a zabójstwa są na porządku dziennym.
Prosimy otocz swoją opieką mieszkających tam ludzi, spraw by w ich sercach zagościła miłość do drugiego człowieka, by zrozumieli, że przemocą, korupcją nie da się uzyskać dobrobytu. Przemawiaj szczególnie do tych ludzi, których serca są nieczułe na ludzką biedę, nędzę, niesprawiedliwość.
Weź w Swoje ręce wszystkich chorych, spraw aby docierały do nich zdobycze medycyny. Uzdrów nie tylko ich duszę , ale też i ciało. W Twojej mocy, Panie, są wszelkie żywioły. Prosimy Cię, by kraj ten mógł odetchnąć od groźnych działań przyrody.

Spraw, aby coraz więcej ludzi w tym kraju mogło Ci zawierzyć. Byś Ty był ich największym autorytetem. Jedynie ludzie, w których sercach mieszka Chrystus nie szukają zemsty i nie pragną zła dla innych. Jedynie w Tobie i Twoim Synu jest nadzieja. Amen

Sytuacja w Hondurasie

Kraj zamieszkuje 8,3 miliona mieszkańców. Statystyki kryminalne plasują Honduras na pierwszym miejscu w regionie pod względem ilości zabójstw. Pewności jutra nie sprzyja klimat, bowiem kraj nękają huragany, ulewy, powodzie i osuwiska. Dodatkowo występują tam epidemie dengi, żółtej febry i wirusa Zika.

Konstytucja kraju gwarantuje wszystkim obywatelom swobodę wyznania, ale rząd uznaje oficjalnie tylko Kościół rzymskokatolicki. Wszystkie pozostałe wyznania religijne funkcjonują jako organizacje pozarządowe. Przeszło 87% mieszkańców Hondurasu to chrześcijanie. Protestanci stanowią ponad 36,5% populacji. Służba duchownego nie należy tam do bezpiecznych. Od 2019 r. wielu duchownych piętnujących organizacje przestępcze zostało zamordowanych przez gangi i kartele narkotykowe. Ponad 10% ludności deklaruje się jako bezreligijni.

Chrześcijańsko-Luterański Kościół Hondurasu liczy 1200 wiernych w 9 parafiach. Został założony w 1951 roku przez misjonarzy z Salwadoru. Kościół skupia się na szkoleniu liderów, pracy diakonijnej i pracy wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się również profilaktyką zdrowotną i przeciwdziałaniu przemocy domowej.

zdjęcie: Vera Morales

23 lipca 2023 r. – modlitwa o Gwatemalę

Ach Panie, ośmielamy się prosić Ciebie dziś o chrześcijan z Gwatemali. To Twoje dzieci, a nasze siostry i bracia.  Wiemy, że życie w kraju rozrywanym tak wieloma sprzecznościami i o tak znacznym stopniu ubóstwa nie jest łatwe. Wierzymy jednak, że i tam obecny jest Twój Święty Duch, inspirujący budowniczy, Pocieszyciel i architekt Kościoła.

Zatem Panie, prosimy, niech Duch Twój nadal wzmacnia tych, którzy Tobie ufają. A w Chrystusie niechaj znajdują nie tylko Odkupiciela i ale i światłość w codzienności .

Niechaj nie zabraknie im przekonania, że warto nieść dobro w Twoim imieniu. Że warto wierzyć, warto ufać, warto być dobrym, warto tworzyć wspólnotę. Budowanie na zgliszczach wojennych i w atmosferze ogólnego zwątpienia wymaga wizji i wiary w spełnienie. Jesteśmy przekonani że, jedynie w Tobie znaleźć można siłę do przetrwania i wiarę w lepsze jutro.

Amen

Sytuacja w Gwatemali

Gwatemalę zamieszkuje blisko 17 milionów ludzi, z czego prawie 60% żyje poniżej granicy ubóstwa. Skutkiem biedy jest znaczy wzrost przestępczości – zwłaszcza w dużych miastach. Przez dziesięciolecia kraj był nękany wojną domową, która zakończyła się na początku XXI w. pochłaniając 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Gwatemala jest państwem „młodym” demograficznie bowiem 40% mieszkańców to młodzież poniżej 15 roku życia.

Ponad 82% mieszkańców to chrześcijanie. Wielu z nich „łączy” chrześcijaństwo z praktykami odziedziczonymi po zamieszkujących Mezoamerykę Majach. Niemal 42% społeczeństwa stanowią protestanci. Ponad 11% mieszkańców deklaruje się jako bezreligijni lub niewierzący.

W Gwatemali funkcjonują dwa Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Kościół Augustiańsko-Luterański w Gwatemali liczy niespełna 3000 wiernych. Kościół powstał w czasie wojny domowej, jako niewielka wspólnota niosąca pomoc i pociechę ludziom dotkniętym konfliktem. W sposób szczególny angażowano się w pomoc uchodźcom znajdującym się w obozach zagranicą zwłaszcza w Meksyku. Kościół podzielony jest administracyjnie na 3 regiony, prowadzi 18 parafii, szkołę dla dzieci oraz działa na rzecz wsparcia najuboższych i potrzebujących. Kościół ordynuje kobiety. Jest wspólnotą dynamiczną i nowoczesną.

Kościół Luterański w Gwatemali liczy 950 członków został założony w 1995 roku w Zacapa (Wschodnia Gwatemala) przez grupę osób zaniepokojonych sytuacją społeczną, ekonomiczną, polityczną i duchową w swoim kraju. Kościół wspiera rodziny campesinos (drobnych rolników) w okolicznych społecznościach oraz promuje zrównoważone rolnictwo.

zdjęcie: ILAG

16 lipca 2023 r. – modlitwa o Gujanę

Wszechmogący Boże dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w którym ofiarowałeś nam zbawienie i życie wieczne. Boże, Panie bądź uwielbiony za Twą miłość, którą nas obdarzasz każdego dnia. Nie wiemy Panie co nas czeka w kolejnych dniach, ale wierzymy, że masz dla nas swój plan. Chociaż nie zawsze go rozumiemy i nie zawsze się z nim zgadzamy, prosimy prowadź nas po swoich ścieżkach. Wskazuj nam kierunek, w którym mamy zmierzać. Nie odbieraj nam swojej łaski, ale bądź przy nas każdego dnia.

Prosimy Cię Boże błogosław i prowadź duchownych, diakonów i wiernych Kościoła luterańskiego w Gujanie. Pozwól im być wiernymi świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Daj by Kościół w Gujanie mógł się stale rozwijać, być żywym świadectwem Twojej wierności. Niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na wszystkich mieszkańcach Gujany.

Dopomóż Panie w tym, by wszelkie spory między narodami i ludźmi mogły zostać zażegnane. Obdarz Panie nas swoim Duchem, by wskazywał najlepsze rozwiązania, by uczył nas miłości do drugiego człowieka. Niechaj Twój pokój zapanuje pomiędzy nami. Pomóż nam Panie wzrastać w wierze i błogosław nam i wszystkim swoim dzieciom na ziemi. Amen

Sytuacja w Gujanie

Kraj, którego 80% powierzchni zajmują równikowe lasy zamieszkuje 770 tysięcy ludzi. Od lat Gujana toczy niekończące się spory graniczne z Wenezuelą i Surinamem. Mimo bogactwa surowców naturalnych w kraju panuje wysoki poziom przestępczości.

Chrześcijaństwo jest dominującą religią na terenie Gujany. Wyznaje je ponad 77% ludności. Ciekawostką jest fakt, że rzymscy katolicy w tym kraju stanowią niewiele ponad 6% wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Gujanie skupia blisko 15,5 tys. wiernych. Pracuje w nim 7 duchownych, 3 świeckich dyrektorów wspierających oraz 8 diakonów. Kościół jest historycznie starą wspólnotą – jego początki sięgają 1743 r. Kościół szczyci się posiadaniem własnej wyższej uczelni kształcącej duchownych, pracowników i liderów kościelnych.

9 lipca 2023 r. – modlitwa o Salwador

Panie Boże, powierzamy Ci bratni Kościół luterański w Salwadorze. Nasze siostry i bracia mierzą się z ubóstwem, kłopotami z dużą przestępczością oraz skutkami częstych katastrof naturalnych. Mieszkańcy Salwadoru, w tym luteranie, potrzebują Panie Twojej szczególnej ochrony i sił, aby składać świadectwo o Zmartwychwstałym w ich kontekście życiowym.

Polecamy Ci Panie prowadzenie pracy młodzieżowej, duchowy wzrost wiernych, pracę z migrantami a także zaangażowanie diakonijne wszystkich parafii, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Sytuacja w Salwadorze

Kraj zamieszkuje 6,3 miliona ludzi. Do początku lat dziewięćdziesiątych Salwador był rozdarty przez wojnę domową. Dziś jest jednym z najbiedniejszych krajów w regionie, gdzie pensja robotnika nie przekracza 120 dolarów. Ubóstwo generuje wzrost przestępczości lokując ten kraj, w czołówce najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi. Wielu młodych mieszkańców próbuje nielegalnie dostać się do USA. Schwytani na terenie Stanów nielegalni imigranci są deportowani zasilając krajowe gangi: maraspandillas, z którymi nie może uporać się rząd i policja. Ze względu na swoje położenie geograficzne Salwador nawiedzany jest przez trzęsienia ziemi oraz huragany.

Niewiele ponad 40% ludności kraju to rzymscy katolicy, nieco mniej niż 40% to protestanci.

Salwadorski Kościół Luterański liczy 20 tysięcy wiernych i podzielony jest na pięć diecezji. Kościół angażuje się w duszpasterstwo młodzieży, pomoc migrantom oraz w działania mające na celu kształcenie postaw proekologicznych.

zdjęcie: ILS

2 lipca 2023 roku – modlitwa o Chile

Dobry Boże, dzisiaj pragniemy modlić się za Twój Kościół w Chile. Do naszej modlitwy dołączamy wszystkich mieszkańców tego pięknego kraju o wielkim potencjale. Prosimy, abyś ich ochraniał i wspierał, zwłaszcza w obliczu trudności związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi, które ich często dotykają. Niech Twoja opieka nieustannie ich otacza, daje im siłę do odbudowy i rozwoju.

Dziękujemy Ci za wolność religijną, którą cieszą się obywatele. Niech Twoje światło nadal dociera do ludzi, aby każdy mógł znaleźć swoją drogę do prawdy.

Prosimy o wsparcie dla niewielkich Kościołów luterańskich oraz o błogosławieństwo dla wszystkich chrześcijan różnych wyznań. Niech w jedności i miłości świadczą o Twojej obecności na ziemi.

Błogosław, dobry Boże, cały kraj i jego obywateli. Niech Twój pokój zapanuje w ich sercach i społecznościach, aby wspólnie budowali miejsce harmonii, wzrostu i wzajemnego szacunku. Amen

Sytuacja w Chile

Kraj położony między wybrzeżem Pacyfiku a pogórzem Andów zamieszkuje przeszło 18 milionów ludzi. Mimo, że jest to jeden z najlepiej rozwiniętych i najbogatszych krajów Ameryki Południowej Chile nękane jest przez klęski żywiołowe: trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami, pożary wielkich obszarów leśnych oraz powodzie.

Od 1999 roku wolność religijną gwarantuje ustawa. Na jej mocy Kościoły niekatolickie, związki wyznaniowe i religie niechrześcijańskie zyskały osobowość prawną. 60% mieszkańców deklaruje się jako rzymscy katolicy, 18% to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych (zielonoświątkowych). Przeszło 16% ludności stanowią osoby niewierzące. Statystyczną ciekawostką jest fakt, że w Chile zamieszkuje największa liczba mormonów w całej Ameryce Południowej (ponad 3% populacji).

W kraju funkcjonują dwa Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej:

Ewangelicko-Luterański Kościół w Chile zrzesza 2,5 tysiąca wiernych w 13 parafiach. Kościół ten ordynuje kobiety, prowadzi liczne projekty diakonijne oraz duszpasterskie. Ważnymi aktywnościami są duszpasterstwa kobiet, młodzieży oraz imigrantów.

Kościół Luterański w Chile liczy prawie 10 tysięcy wiernych w 23 parafiach. Ze względu na dużą diasporę Niemców wiele parafii posługuje się w nabożeństwach językiem niemieckim. Kościół ten oddzielił się w 1975 r. od Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Chile na fali kontrowersji politycznych związanych ze stosunkiem do dyktatury Augusta Pinocheta.

zdjęcie: Lutheran World Federation

25 czerwca 2023 r. – modlitwa o Brazylię

Dobry Boże, modlimy się dzisiaj o naszych Siostry i Braci z Brazylii. Dziękujemy, że To Ty powołujesz tam ludzi do swojego Kościoła. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił ich służbie, aby na każdym kroku mieli odwagę być świadkami Twojej miłości w zmieniającym się świecie. Otocz swoją opieką ludzi znajdujących się w biedzie i tych, którzy poszukują swojego miejsca w świecie. Spraw, Panie, aby szeroko rozumiana brutalność codziennego życia nie zbierała żniwa pośród niewinnych. 

Modlimy się, Panie, abyś obdarzał mądrością i pokorą wszystkich zwiastunów Dobrej Nowiny, aby Twoja Ewangelia mogła rodzić w sercach ludzi wiarę w zbawienne dzieło dokonane na krzyżu.

Błogosław służbę wśród biednych i wykluczonych, którzy na co dzień spotykają się z odrzuceniem i stygmatyzacją. Nade wszystko niech Twoja miłość zbliża ludzi do Ciebie i siebie nawzajem. Amen

Sytuacja w Brazylii

Brazylię zamieszkuje ponad 217 milionów ludzi. Mimo bogactwa i dobrze rozwiniętej gospodarki, wielu Brazylijczyków cierpi biedę i niedostatek tworząc favela kartonowe osiedla nędzy na obrzeżach wielkich miast. Na terenach przygranicznych panuje napięcie związane z niechęcią do imigrantów próbujących dostać się do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia. W ojczyźnie Samby notuje się dużą liczbę morderstw, napadów z bronią w ręku i porwań. Powszechnie występującym zjawiskiem jest pospolita przestępczość: kradzieże, wyłudzenia, oszustwa. Kraj posiada również najwyższy wskaźnik wypadków drogowych.

63% Brazylijczyków to katolicy. 25% mieszkańców stanowią protestanci, zwłaszcza wyznań zielonoświątkowych. Ważnym problemem misyjnym i ewangelizacyjnym jest dotarcie z pomocą i Dobrą Nowiną do mieszkańców faveli, które często są terroryzowane przez gangi.

Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii zrzesza ponad 630 tysięcy wiernych. Oblicza się, że razem z sympatykami liczba ta przewyższa milion osób. Kościół założli imigranci niemieccy w 1824 r., a pierwszym miastem, gdzie rozwinęli swoją działalność i służbę misyjną było Sao Leopoldo.

Kościół ordynuje kobiety, akceptuje rządową decyzję o cywilnych związkach osób tej samej płci, jednak nie udziela tym parom błogosławieństwa oraz nie ordynuje osób homoseksualnych. Kościół prowadzi 57 szkół parafialnych, 21 szpitali, 48 domów pomocy społecznej, 21 domów rekolekcyjnych i cztery wydawnictwa. Spośród trzech szkół teologicznych, Escola Superior de Teologia (EST) w Sao Leopoldo jest ważną przestrzenią ekumenicznej refleksji, praktyki i wymiany doświadczeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Modlitwa teraz szczególnie potrzebna!

Pozatropikalny cyklon uderzył w nocy z czwartku na piątek (15/16 czerwca) w południowe regiony Brazylii. Ulewne deszcze, burze i gwałtowne wiatry doprowadziły do powodzi i niebezpiecznych osunięć ziemi. Gwałtowne powodzie dotknęły co najmniej 41 miejscowości w stanie Rio Grande do Sul i 31 miast w regionie Santa Catarina. Na ten moment wiadomo o 13 ofiarach, ale wiele osób pozostaje zaginionych. W miastach zalane są ulice i podtopione domy, brak elektryczności.

Jedną z najbardziej dotkniętych miejscowości jest miasto Caraa, liczące ponad 8 tysięcy mieszkańców, gdzie powodzie wyrządziły ogromne szkody. Całkowicie zalane zostało również miasto Sao Leopoldo, gdzie mieszka wielu luteran i znajduje się powiązana z Kościołem luterańskim uczelnia Faculdades EST.

Napisany wcześniej tekst można uzupełnić o modlitwę za osoby poszkodowane i rodziny ofiar powodzi.

Zdjęcie: https://www.facebook.com/IgrejaEvangelicadeConfissaoLuterananoBrasilOficial

18 czerwca 2023 roku – modlitwa o Boliwię

Miłosierny Boże,

Dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie o błogosławieństwo dla Boliwii i mieszkających tam luteran. Patrząc na trudności, z jakimi boryka się ten kraj, prosimy Cię, abyś objął opieką wszystkie osoby cierpiące z powodu trudności ekonomicznych. Daj im Panie nadzieję i pokieruj Boliwię na drogę stabilności i rozwoju. Spraw również, by Boliwijczycy zyskali poczucie bezpieczeństwa, a w kraju zapanował pokój.

Daj mądrość i odwagę Boliwijskiemu Kościołowi Ewangelicko-Luterańskiemu, aby mógł rozwijać swoją pracę ewangelizacyjną i edukacyjną, a także kontynuować pracę na rzecz promocji zdrowia.

Niech Duch Święty napełnia serca Boliwijczyków miłością, wiarą i nadzieją, aby byli odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Niech ich działania ewangelizacyjne przyniosą owoce, a Kościół rośnie w liczbie i siłach, aby służyć mieszkańcom Boliwii w różnych dziedzinach życia.

Powierzamy nasz Kościół oraz Kościół w Boliwii Tobie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Sytuacja w Boliwii

Kraj zamieszkuje bez mała 12 milionów ludzi. Gospodarka Boliwii jest słabo rozwinięta, a państwo boryka się z inflacją i rosnącym zadłużeniem. Boliwia jest niestabilna wewnętrznie, krajem wstrząsają protesty i demonstracje tłumione przez władze rządowe. Notowany jest wysoki poziom przestępczości zwłaszcza napadów rabunkowych i napaści seksualnych. Na prowincji, w tym na szlakach turystycznych, obcy i przybysze mogą paść ofiarą agresji ze strony lokalnej ludności. Na nizinie Chapare znajdują się pola uprawne koki ściśle kontrolowane przez kartele narkotykowe.
Ponad 85% ludności Boliwii to chrześcijanie. 14,5% stanowią protestanci. Statystyki podają, że ponad 8% mieszkańców nie deklaruje żadnego wyznania religijnego.

Boliwijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy niewiele ponad 8,5 tysiąca wiernych w 95 parafiach obsługiwanych przez 95 duchownych. Kościół definiuje posługę ewangelizacyjną komplementarnie – jako zwiastowanie i działanie. Angażuje się w projekty związane z: edukacją (szkoły podstawowe i zawodowe), działaniami prozdrowotnymi (profilaktyka antycholeryczna), zaopatrzeniem w wodę, promocją rolnictwa i hodowli zwierząt.

Zdj. LWF

11 czerwca 2023 roku – modlitwa o Argentynę

Święty Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za nasze Siostry i Braci na kontynencie południowoamerykańskim, w szczególności w Argentynie za Ewangelicki Kościół Rzeki La Palata i Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański.

Łączymy się z nimi w naszych modlitwach i wspólnocie wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Oprócz wiary łączą nas wspólne wartości i ta sama kultura chrześcijańska. Jako rodzina dzieci Bożych pamiętamy o sobie nawzajem i widzimy w naszym duchowym rodzeństwie w Argentynie twarz Zbawiciela świata i Twoje boskie Oblicze. Żałujemy, że przebywając na oddalonych od siebie kontynentach tak rzadko możemy się osobiście spotykać.

Prosimy Cię Panie, Boże, Stwórco świata i człowieka, daj nam wrażliwość i współczucie dla losów i problemów wszystkich naszych sąsiadów. Pomóż znaleźć dobre rozwiązanie dla trudnych spraw społecznej i osobistej egzystencji Kościołów w Argentynie i we wszystkich innych miejscach na świecie. Uwielbiamy Cię za dzieło Twojego stworzenia i prosimy o przebaczenie naszego egoizmu. Zmień nasze samolubstwo w lubienie, akceptowanie i kochanie wszystkich Twoich dzieci. Amen

Sytuacja w Argentynie

Argentynę zamieszkuje bez mała 46 milionów ludzi. Jest to jeden z najbardziej zeuropeizowanych krajów Ameryki Południowej. Dziś boryka się on z narastającą falą przestępczości, zwłaszcza kradzieży, oszustw i wyłudzeń. Wielu Argentyńczyków cierpi biedę i niedostatek, „integralnymi” częściami wielkich miast są slumsy (villas miserias). Zdecydowana większość mieszkańców to katolicy – ponad 70%. Protestanci stanowią 14% mieszkańców.
W Argentynie działają dwa Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:
Kościół Ewangelicki Rzeki La Palata zrzesza 27 tysięcy wiernych w 45 parafiach, na terenie Argentyny, ale także z Paragwaju i Urugwaju. Kościół jest zaangażowany w działania na rzecz równouprawnienia i praw człowieka.
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 11 tysięcy wiernych w ponad 230 parafiach. Służy w nim 73 duchownych. Założycielami Kościoła byli misjonarze Synodu Missouri działający wśród niemieckojęzycznych migrantów z Niemiec i znad Wołgi.

4 czerwca 2023 r. – modlitwa o Tajlandię

Kochany Ojcze, modlimy się dziś o Ewangelicko-Luterański Kościół w Tajlandii i jego wiernych. Ty, który jesteś jedynym Bogiem, widzisz, że Tajlandia jest krajem pełnym różnorodności, gdzie żyje wiele grup etnicznych i religijnych a chrześcijanie stanowią mniejszość. Pomóż temu niewielkiemu Kościołowi luterańskiemu w Tajlandii prowadzić swoją misję, aby mógł dotrzeć do tych, którzy nie znają Twojego imienia.
Dziękujemy Ci, Panie, za księży i liderów duchowych, którzy pełnią służbę w Kościele w Tajlandii. Daj im siłę i mądrość, aby wzmocnili swoją misję w tym kraju pełnym wyzwań i niebezpieczeństw takich jak terroryzm, przemyt i rozruchy polityczne. Niech ich słowo stanie się dla Tajlandczyków nadzieją na lepsze jutro.
Prosimy Cię, aby Kościół luterański w Tajlandii mógł kontynuować swoją misję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, aby Jego działania przyczyniały się do wzrostu liczby wyznawców Twojego imienia w tym kraju. Niech Twoja miłość i łaska zawsze towarzyszą im na ich drodze.
Wszystko to składamy przed Tobą, Panie, w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.

Sytuacja w Tajlandii

Położony na Półwyspie Indochińskim kraj zamieszkuje bez mała 69,5 mln mieszkańców. Społeczeństwo Tajlandii składa się z czterech głównych grup etnicznych i 20 innych mniejszości zwanych ludami (plemionami) górskimi.

Tajlandia jest państwem zagrożonym terroryzmem. Do najniebezpieczniejszych regionów należą tereny pograniczne, gdzie grasują uzbrojone gangi przemytników. Sam kraj daleki jest od wewnętrznego spokoju i targają nim spory polityczne znajdujące ujście w postaci rozruchów.

Tajlandia jest krajem turystycznym. Szczególnie przykre jest to, że stanowi ona centrum taniej, światowej sex-turystyki. Handel ludźmi, sprzedaż narkotyków jest nieformalną „gałęzią” tamtejszej gospodarki.

Dominującym wyznaniem w Tajlandii jest buddyzm (93%). Chrześcijaństwo stanowi mniejszość, a jego wyznawcy to zaledwie 0,9 % populacji.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Tajlandii liczy niewiele ponad 5100 wiernych. W 2018 roku ordynowano dwie pierwsze kobiety na księży.

28 maja 2023 roku – modlitwa o Tajwan

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, którą nam dajesz i za miłość, którą nas otaczasz. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam życie wieczne.

Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie w Tajwanie i za ludzi, którzy tworzą te wspólnoty. Prosimy Cię, abyś prowadził ich swoim Duchem Świętym i pomagał naśladować Chrystusa każdego dnia.

Błogosław parafie i duszpasterzy, aby odważnie głosili Twoje Słowo i gotowi byli zawsze nieść pomoc potrzebującym. Niech wiara Tajwańczyków będzie żywa i owocna. Prowadź i nas swoją drogą, abyśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę.

Prosimy Cię również, abyś błogosławił Tajwanowi i jego mieszkańcom. Niech pokój, sprawiedliwość i miłość będą powszechne w tym kraju, a ludzie z różnych wyznań i kultur żyją w harmonii i wzajemnym szacunku.

Daj nam siłę i odwagę, abyśmy zawsze pozostawali wierni Twojej woli i naśladowali Chrystusa w naszym codziennym życiu. Amen.

Sytuacja na Tajwanie

Wyspa jest krajem bezpiecznym, przyjaznym i życzliwym dla obcych. Doskonała kondycja gospodarcza plasuje Tajwan wśród azjatyckich tygrysów. Niestety w ciągu ostatnich lat notowany jest coraz silniejszy nacisk polityczny i prowokacje Chin, a co za tym idzie niepewność utrzymania pokoju bowiem Chińska Republika Ludowa uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję.

Wyspę zamieszkuje ponad 23,5 mln mieszkańców. Wiodącymi wyznaniami są taoizm, konfucjanizm oraz buddyzm. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 7,4% mieszkańców.

Na wyspie funkcjonują 3 Kościoły luterańskie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej.

Tajwański Kościół Luterański liczy przeszło 11 tysięcy wiernych. Prowadzi 40 parafii oraz 40 różnego rodzaju punktów ewangelizacyjnych i kantoratów. Od 1999 r. ordynuje kobiety. W Tajpej znajduje się seminarium teologiczne kształcące duchownych. Szeroko współpracuje z innymi chińskimi Kościołami na kontynencie.

Luterański Kościół Tajwanu liczy niespełna 2 tys. wiernych. Założony przez trzech fińskich misjonarzy w 1956 r. Od 1977 posiada samodzielność administracyjną.

Luterański Kościół Republiki Chińskiej liczy niespełna 600 wiernych. Korzeniami tkwi on w misji zapoczątkowanej przez Norwegów. W latach 50. ewangelista z Hong Kongu zaczął pracę misyjną w Tajpej. Od 1985 r. Kościół jest samodzielną jednostką administracyjną.

21 maja 2023 roku – modlitwa o Sri Lankę

O Panie, nasz Boże i Ojciec, w tej chwili kładziemy przed Tobą modlitwę o mieszkańców Sri Lanki. Wiemy, że ich kraj przeżywa poważny kryzys, ludzie cierpią i doświadczają różnych niebezpieczeństw, dlatego prosimy Cię, okaż łaskę tym, którzy cierpią, niech ich cierpienie nie będzie na próżno, ale niech przyniesie im nadzieję, że nadchodzi lepszy czas. Pomagaj też w znajdowaniu rozwiązań i skutecznym działaniu na rzecz zmian.
Prosimy Cię, abyś dał łaskę i mądrość tym, którzy podejmują decyzje, aby działali na rzecz pokoju i stabilizacji sytuacji w kraju.
Modlimy się szczególnie za nasze siostry i braci z Kościoła Luterańskiego Sri Lanki. Daj im siłę i wytrwałość w wierze, aby byli źródłem nadziei i pomocy dla tych, którzy ich potrzebują. Spraw również, aby skutecznie i z miłością prowadzili swoją służbę i misję na wyspie.

Boże pokoju, prosimy Cię, aby Sri Lanka doświadczyła pokoju, a jej mieszkańcy mogli żyć w godnych warunkach i cieszyć się pełnią życia, które przygotowałeś nam wszystkim. Błogosław nas i wszystkie swoje dzieci na świecie. Amen.

Sytuacja w Sri Lance

Wyspę na Oceanie Indyjskim zamieszkuje przeszło 20 milionów ludzi. Obecnie kraj przeżywa poważny kryzys. Brakuje artykułów pierwszej potrzeby: żywności, lekarstw oraz paliwa. W 2009 r. zakończyła się tam wojna domowa, której pozostałością są liczne pola minowe okaleczające i zabijające ludzi. Od trzech lat wzmogły się również ataki terrorystyczne. Wyspę nawiedzają tropikalne cyklony powodujące zniszczenia, straty i ofiary śmiertelne.
Większość mieszkańców Sri Lanki wyznaje buddyzm. Chrześcijaństwo to niespełna 10% populacji, w tym 7,5% to rzymscy katolicy.

Kościół Luterański Sri Lanki liczy niewiele ponad 5300 wiernych. Chrześcijańska legenda powiada, że Ewangelię na Cejlonie i w Indiach głosił sam apostoł Tomasz. Luteranizm utrzymuje się dzięki wsparciu luterańskich Kościołów subkontynentu indyjskiego.

14 maja 2023 r. – modlitwa o Koreę Południową

Panie, nasze myśli biegną dziś na Półwysep Koreański. Choć wojna w Korei zakończyła się przed siedemdziesięcioma laty, nadal trwa jedynie zawieszenie broni między Północą, a Południem i widmo wojny nadal realne jest w tej części świata.

Dawco pokoju, prosimy Cię, udziel tego daru Koreankom i Koreańczykom. Błogosław starania wszystkich ludzi dobrej woli, działaczy pokojowych i wysłuchaj modlitwy Twoich dzieci – dzieci koreańskiej ziemi o pokój dla ich kraju i całego świata.

Pozwól wszystkim mieszkańcom Półwyspu Koreańskiego cieszyć się wolnością. Prosimy Cię o prześladowanych chrześcijan w Korei Północnej i Twój Kościół w Korei Południowej.
W szczególności dziękujemy Ci za naszych siostry i braci – luteranki i luteran w Korei Południowej. Choć stanowią nieliczną mniejszość, są solą swojej ziemi. Umacniaj ich wiarę i zaangażowanie, Pozwól doświadczać rozwoju i umocnienia.

Panie, Korea Południowa, to dziś jedno z najbardziej rozwiniętych państw świata. Tworzone są tam nowoczesne technologie. Panie, obdarz współczesnego człowieka konieczną mądrością i pokorą. Spraw, byśmy pamiętali, że nasze postępowanie nie ma być budowaniem kolejnej wieży Babel, która oddala nas od Ciebie i od siebie wzajemnie, ale ma nas do siebie zbliżać w imię Twojej łaski i miłości.

Błogosław, Panie wszystkie kraje ziemi, a niech Twoja chwała brzmi w naszych ustach i sercach i jest widoczna w naszym każdym działaniu. Bądź uwielbiony na wieki.
Amen

Sytuacja w Korei Południowej

Państwo południowokoreańskie jest jednym z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Zamieszkuje je przeszło 51 milionów ludzi. Od 1953 r. między Północą a Południem panuje zawieszenie broni. Ze względy na agresywną politykę Korei Północnej istnieje niepewność utrzymania pokoju.
Prawie 59% Koreańczyków deklaruje się jako osoby bezwyznaniowe. Chrześcijaństwo stanowi prawie 30% mieszkańców, z czego 20% to protestanci.

Kościół Luterański w Korei liczy niewiele ponad 2200 wyznawców. Prowadzi 37 parafii, gdzie służy 47 duchownych. Posiada własną uczelnię teologiczną uznawaną przez państwo oraz radio. Kościół prowadzi partnerską współpracę z Synodem Missouri i Kościołem Ewangelickim Bawarii.

7 maja 2023 r. – modlitwa o Singapur

Łaskawy Ojcze, który jesteś światłością i drogowskazem naszego życia, dziękujemy Tobie za dzisiejszy niedzielny poranek, a w szczególny sposób za to, że obdarzasz swoją dobrocią i miłością wszystkich tych, którzy Ci ufają.
Pragniemy dziś łączyć się w modlitwie z naszymi siostrami oraz braćmi z niewielkiego i odległego Singapuru. Ty doskonale zdajesz sobie sprawę z problemów oraz trudności, które ich każdego dnia spotykają i dlatego prosimy Ciebie, abyś wzmocnił ich wiarę oraz utwierdził w tym, że zawsze mogą liczyć na Twoją pomoc oraz wsparcie.
Prosimy, posyłaj im swego Ducha Świętego, aby utwierdzał ich w tym, że poświęcenie oraz trud wynikający z dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie jest wart ceny, którą muszą każdego dnia ponosić. Niech ich serca oraz myśli dalej będą wypełnione Twoją niekończoną nadzieją i wiecznym pokojem, dzięki którym bedą w stanie iść dalej w świat, aby głosić Twoją chwałę.
Niech Twój Święty Duch wskazuje im oraz także nam wszystkim tą właściwą drogę, która doprowadzi nas do Twego Królestwa. Amen

Sytuacja w Singapurze

Singapur jest niewielkim wyspiarskim państwem-miastem, jednym z najmniejszych krajów Azji. Zamieszkuje go około 5,5 mln mieszkańców. Republika Singapuru jest niezwykle zróżnicowana pod względem narodowościowym i etnicznym. Niemal 80% osób mieszkających w Singapurze ma chińskie korzenie, prawie 14% malajskie, a ponad 7% – hinduskie.

Singapur to obok Japonii najbardziej rozwinięty kraj w Azji. Zaliczany jest do tzw. „azjatyckich tygrysów”, czyli państw, które odnotowały szybki wzrost PKB po zakończeniu II wojny światowej. Singapurczycy swój sukces gospodarczy zawdzięczają przede wszystkim stabilnej sytuacji politycznej, przyjaznej polityce wobec sektora przedsiębiorstw, dogodnej lokalizacji i otwartości na nowinki technologiczne.

Singapur jest krajem w większości buddyjskim, ale jest też jednym z najbardziej zróżnicowanych religijnie krajów świata. Chrześcijanie stanowią około 18 procent, w tym 10 procent to protestanci.

Kościół Luterański w Singapurze, będący pierwotnie częścią Kościoła Luterańskiego w Malezji, został założony w 1997 roku i liczy dziś około 3000 wiernych. 

30 kwietnia 2023 – modlitwa o Filipiny

Boże Wszechmogący przychodzimy do Ciebie wraz z luterankami i luteranami Kościoła na Filipinach. Dziękujemy Ci, za Twoją opiekę i Twoje prowadzenie dla nich. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo dotyka i porusza ich serca, że mogą wzrastać w wierze i oddawać Ci chwałę.

Prosimy, abyś Ty napełniał ich serca miłością, radością, nadzieją, pokojem! Aby pewni swej drogi z Tobą Boże, wzrastali w swej wierze i budowali się na fundamencie Twojego Słowa. Ty, błogosław ich parafialną pracę ewangelizacyjno-misyjną, diakonijną, edukacyjną, pracę z młodzieżą, z dziećmi, wśród kobiet i mężczyzn! Błogosław im i prowadź, aby wśród ludzi między którymi żyją, wśród innych wyznań i religii byli solą ziemi i światłem jaśniejącym.

Spraw by wysoko nieśli sztandar Ewangelii Jezusa Chrystusa. Aby swą dobrocią, wiarą i miłością zarażali innych, aby byli przykładem, który posłuży innym do duchowego wzrostu. Wspieraj ich w przezwyciężaniu wszelkich podziałów, buduj mosty porozumienia i pomagaj w duchu wzajemnego zrozumienia i miłości, aby jako Twoje dzieci do Królestwa Twego zdążali. Amen.

Sytuacja w Filipinach

Ten wyspiarski kraj zamieszkuje przeszło 106 milionów mieszkańców. Ze względu na położenie geograficznie region ten jest nawiedzany trzęsieniami ziemi i tajfunami. Południe Filipin nękane jest walkami zbrojnymi i zamachami terrorystycznymi inicjowanymi przez islamskie bojówki. Zarówno na lądzie jak i na morzu terroryści porywają ludzi dla okupu.
Ponad 92% mieszkańców Filipin wyznaje chrześcijaństwo.

Kościół Luterański Filipin liczy 58 tysięcy wiernych. Organizacyjnie podzielony jest na cztery okręgi. Kościół wspierają trzy organizacje: młodych, kobiet i świeckich. Poważnym wyzwaniem organizacyjnym jest niesienie pomocy ubogim, ofiarom katastrof naturalnych oraz działania edukacyjne.

23 kwietnia 2023 rok – modlitwa o Papuę-Nową Gwineę

Wszechmogący Boże! Czytając hasło nowego tygodnia z Ewangelii Jana: „Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną”, chcemy dziękować za Twoją wielką miłość do wszystkich chrześcijan. Dziękujemy szczególnie za chrześcijan z kraju Papua-Nowa Gwinea.

Mieszkańcy tego pięknego kraju leżącego na wyspie na Ocenie Spokojnym, zajmujący się przede wszystkim rolnictwem, potrzebują Ciebie jako Dobrego Pasterza.
Panie, wspieraj ich w trudnościach, pomagaj w codziennym życiu i błogosław Kościoły chrześcijańskie w ich kraju.

Daj im Ducha Odwagi do pójścia za Twoim głosem. Daj im Ducha Mądrości do przekazywania innym wiary w Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Sytuacja w Papui-Nowej Gwinei

Kraj zamieszkuje prawie 7 milionów mieszkańców. Papua jest położona na terenie aktywnym sejsmicznie, zagrażają jej również cyklony oraz tsunami. Występują tam także powodzie oraz osuwiska ziemi. W niektórych prowincjach plemiona toczą ze sobą wojny i obowiązuje tam stan wyjątkowy. Mieszkańców gnębią choroby tropikalne (malaria), ale również gruźlica, denga czy żółtaczka.

Prawie 20% Papuasów wyznaje luteranizm.

Ewangelicko-Luterański Kościół Papui-Nowej Gwinei liczy 1,8 miliona wiernych. Kościół działa w ramach 2 tysięcy parafii, w 12 regionach kraju. Służy w nim 2800 duchownych. Kościół prowadzi 12 szpitali, blisko 120 szkół różnego typu.

Gutnius Luterański Kościół Papui-Nowej Gwinei liczy niespełna 150 tysięcy wiernych. Kościół „Dobrej Nowiny” (pap Gutnius) założyli po II wojnie światowej misjonarze z Missouri w USA. Jego wierni zamieszkują głównie wyżynę Enga na zachodzie kraju. Wspólnota ściśle współpracuje z większościowym Kościołem luterańskim w kraju. Razem prowadzą seminarium teologiczne w Lae.

16 kwietnia 2023 rok – modlitwa o Nepal

Panie nasz i Boże, prosimy Cię o Twoje prowadzenie dla mieszkańców Nepalu. Powierzamy w Twoje ręce wszystkich chrześcijan, którzy mieszkają w tym azjatyckim kraju, dziękując Ci za nich. Prosimy, abyś działał w miejscowym Kościele Ewangelicko-Luterańskim. Panie poruszaj serca ludzi należących do tego maleńkiego w kwestii ilości wyznawców Kościoła, aby mieli odwagę do bycia świadectwem Twojego imienia względem wszystkich ludzi wokół. Boże prosimy Cię także o sytuację wewnętrzną w Nepalu, abyś uspokajał wszelkie konflikty, które są obecne w życiu mieszkańców tego kraju. Prosimy, także o bezpieczeństwo w tym miejscu świata, zarówno społeczne jak również tej geograficzne. Panie działaj także w sercach ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, tak aby mieli okazję do tego, żeby zobaczyć w osobie Jezusa Chrystusa swojego Zbawiciela i źródło wszelkich sił oraz nadziei do spoglądania w przyszłość. Działaj poprzez swojego Ducha Świętego, tak aby Twoje Słowo było tam zwiastowane oraz prowadź swój Kościół w tym miejscu świata. Amen

Sytuacja w Nepalu

Ten wysokogórski kraj zamieszkuje ponad 30 milionów ludzi. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna sprawia, że dochodzi do wybuchów niepokojów społecznych, starć ulicznych oraz aktów pospolitej przestępczości. Kraj jest terenem ścierania wpływów dwóch sąsiednich mocarstw Indii oraz Chin. Nepal jest terenem aktywnym sejsmicznie. Trzęsienia ziemi powodują zniszczenia i ofiary śmiertelne często liczące tysiące zabitych (2015 r.).
Większość Nepalczyków to wyznawcy hinduizmu lub buddyzmu. Chrześcijanie to 1,4% społeczeństwa.

Nepalski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy niewiele ponad 1200 wiernych. Choć jest to wspólnota nieliczna, to jednak jest dobrze zorganizowana. Prowadzi liczne duszpasterstwa otaczając opieką wszystkie grupy wiekowe. W tej chwili Nepalczycy potrzebują wsparcia materialnego dla dzieci: wyżywienia, odzieży, opłacenia edukacji. W planach są budowy kościołów, szkół, sierocińca.

9 kwietnia 2023 roku – modlitwa o Mjanmę

Panie, który dajesz swój pokój w tak inny sposób niż świat. Przychodzimy do Ciebie, żeby oddać Ci chwałę za Twoją niezmienność, dobroć, troskę i wszechmoc. To przed Tobą ugnie się każde kolano bo to Ty jesteś Panem panów i Królem królów. Świadomi tego stajemy dzisiaj przed Tobą z prośbą o nasze siostry i braci w Mjanmie i prosimy żebyś w miejscu niepewności dał pewności tego, że się nie zmieniasz, w miejsce niepokoju dał Swój pokój, w momentach strachu żebyś dodawał odwagi, bo Ty jesteś blisko. W Twoje dobre ręce wkładamy, chrześcijan w Mjanmie bez względu na to do którego z kościołów należą. daj prosimy, poznać się również tym, którzy Ciebie nie poznali.

Dotykaj swoją łaskawą ręką sprawujących władzę, udziel im Twojej mądrości i Twojego Ducha. Daj im doświadczyć Ciebie i zmieniaj pogrążony w wewnętrznym konflikcie kraj. Wstawiamy się za tymi, którzy są prześladowani ale też tymi, którzy prześladują, za tymi, którzy przeżywają niepokój i tymi, którzy swój pokój chcą siłą zaprowadzić. Prośmy wzmacniaj pierwszych a drugich doprowadź do upamiętania. Prosimy daj każdej ze stron doświadczyć Twojej mocy. Do Ciebie w imieniu Jezusa przychodzimy, bo Twoja jest chwał i moc po wszystkie wieki wieków. Amen

Sytuacja w Mjanmie

Państwo zamieszkuje ponad 51 milionów ludzi. 1 lutego 2021 r. armia aresztowała przedstawicieli władz cywilnych i przejęła władzę. Obowiązuje stan wyjątkowy, zakaz zgromadzeń i godzina policyjna. W wielu miastach trwają masowe protesty i akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego. Największe zbrojne organizacje etniczne zintensyfikowały działalność antyrządową na kontrolowanych przez siebie terenach. Wszelkie formy oporu spotykają się ze zdecydowaną reakcją sił porządkowych. Organizacje pozarządowe szacują, że w starciach zginęły już tysiące osób. Kryzys polityczny powoduje niedostępność podstawowych usług, w tym usług medycznych i transportowych. Religią dominującą jest buddyzm (blisko 90% mieszkańców), chrześcijanie stanowią około 6% społeczeństwa.

W Mjanmie funkcjonują cztery Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej:
Ewangelicko-Luterański Kościół w Mjanmie (Kościół Betlejem). Liczy on przeszło 3300 wiernych.

Kościół Luterański Mjanmaru liczy 2000 wiernych.

Mjanmarański Kościół Luterański liczy niespełna 400 wiernych.

Kościół Ewangelicki Mara. Kościół liczy ponad 33 tys. wiernych. Obejmuje opieką duszpasterską lud Mara, który w 87% przynależy wyznaniowo do Kościoła ewangelickiego. Posiada 87 parafii i 9 stacji kaznodziejskich. Prowadzi własne seminarium kształcące duchownych.

2 kwietnia 2023 roku – modlitwa o Malezję

Nasz Boże i Ojcze, Ty zawsze jesteś obecny w życiu swojego ludu, niezależnie od tego, gdzie się znajdują Twoje dzieci. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, abyś otoczył swoją opieką naszych braci i siostry żyjące w Malezji. Ty jesteś z nimi, tak samo jak z nami w każdej chwili i każdej sprawie.

Z niepokojem czytamy o sytuacji w Malezji, o niebezpieczeństwie w jakim znajdują się mieszkańcy tego kraju, o pogłębiającej się degradacji środowiska. Spraw Panie, aby coraz więcej ludzi dążyło w tym kraju do pokoju i działało na rzecz pojednania. Bądź inspiracją działań na rzecz ochrony Twojego stworzenia.

Panie, wierzymy, że jesteś jedynym źródłem nadziei i zbawienia dla nas wszystkich. Dlatego prosimy Cię, abyś poprzez swoją łaskę i miłosierdzie pomógł luteranom w Malezji, aby stali się świadkami Twojej miłości wśród innych ludzi. Daj im mądrość i siłę, aby mogli przekazywać Twoje Słowo i głosić Ewangelię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech wzrastają w wierze i pogłębiają relację z Tobą.

Wszystko to składamy przed Tobą w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Sytuacja w Malezji

Kraj położony na Półwyspie Malajskim i Borneo zamieszkuje ponad 33 miliony ludzi. Połowa z nich wyznaje islam, zaś 9% to chrześcijanie. W ostatnim czasie na wschodzie kraju wzmogły działalność ekstremistyczne bojówki islamskie. Kraj ma tak zanieczyszczone powietrze cząsteczkami stałymi, że aby oddychać zaleca się, aby w miastach używać maseczek z wkładem węglowym.

W Malezji istnieją cztery Kościoły, które są członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Kościół Bazylejski w Malezji liczący ponad 64 tysiące wiernych. Wywodzi się z dawnej misji chińskiej. Posiada 112 parafii, bez mała 20 szkół podstawowych i średnich. Początkowo misja prowadzona była wśród ludu Sabah na Borneo. Z czasem ogarnęła cały kraj. Oprócz parafii lokalnych istnieje 12 wspólnot anglojęzycznych i ponad 20 chińskich. Wszystkie grupy językowe prowadzą szkoły i przedszkola.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Malezji liczy ponad 4 tysiące wiernych w 21 parafiach. Jego dzieje wywodzą się od tamilskich imigrantów zarobkowych, pracujących na malajskich plantacjach. Kościół stworzył pierwszą i modelową placówkę ochrony zdrowia nakierowaną na leczenie epilepsji. Jego duchowni pracują w Indonezji, Bangladeszu, Birmie i Indiach.

Kościół Luterański w Malezji skupia prawie 7 tysięcy wiernych w 70 parafiach. Opieką duszpasterską otacza nie tylko rdzennych mieszkańców, ale również imigrantów, np. rodziny Tamilów i Chińczyków. Jest to Kościół misyjny, jego duchowni pracują w Singapurze, Kirgistanie i dawnej Birmie.

Kościół Protestancki w Sabah liczy prawie 35 tysięcy wiernych. Posiada ponad 32 parafie, w których służy 56 duchownych. Terenem misji jest głównie Północne Borneo poddawane islamizacji. Kościół otacza opieką duszpasterską również migrantów zarobkowych, którzy wraz z rodzinami przenoszą się w poszukiwaniu pracy, zarobku i lepszego życia.

26 marca 2023 roku – modlitwa o Japonię

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, drogą i prawdą!

Dziś przychodzimy do Ciebie z modlitwą o Twój Kościół w Japonii. Panie, Ty wiesz jak trudno być świadectwem wśród ludzi, którzy Ciebie nie znają. Prosimy Cię o chrześcijan w Japonii o ich niezłomną wiarę i trwanie w Twojej świętej Ewangelii. Wszechmocy Boże, w Twoje ręce powierzamy wszystkich tych, którzy ze względu na kataklizmy doświadczają cierpienia. Japonia, kraj w którym jest głoszone Twoje Słowo w ostatnich latach doświadcza ciężkich prób, kiedy to w skutek trzęsień ziemi, tsunami wiele istnień straciło życie, a wiele ludzi zostało pozbawionych dobytku swojego życia.

Prosimy Cię pocieszaj i wzmacniaj naszych braci i siostry w chwilach smutku, zwątpienia i żałoby, napełnij ich duchem odwagi w głoszeniu Twojego Słowa. Błogosław wszystkich pasterzy Twojego Słowa, by z dumą i Twoją mocą głosili zbawczą wieść o Jezusie Chrystusie. A jeśli w służbie spotka ich ucisk i prześladowanie, udziel im siły do niesienia krzyża oraz napełnij pewnością, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko dopomaga ku dobremu.

Boże, błogosław Kościół Twój na ziemi, błogosław Kościół Twój w Japonii. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Sytuacja w Japonii

Kraj Kwitnącej Wiśni zamieszkuje ponad 125 milionów ludzi. Mimo wysokiej technologii i dobrobytu kraj nękają kataklizmy. Trzęsienia ziemi i tsunami doprowadzały w ostatnich latach do katastrof i zniszczeń, w tym do awarii elektrowni jądrowej i skażenia promieniotwórczego.

Większość Japończyków wyznaje buddyzm i shinto. Wyznawców protestantyzmu jest zaledwie 0,7 %.
W Japonii istnieją trzy Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej:

Japoński Ewangelicki Kościół Luterański liczy 22 tysiące wiernych w ponad 120 parafiach. Podzielony jest na 5 diecezji. Do najważniejszych zadań należą ewangelizacja, edukacja, diakonia oraz ekumenizm. Kościół prowadzi własne seminarium w Tokio. Jest ono współprowadzone z Japońskim Kościołem Luterańskim.

Japoński Kościół Luterański liczy niewiele ponad 700 wiernych w 32 parafiach. Prowadzi własne szkoły i dba o propagowanie luterańskiej edukacji służąc lokalnym społecznościom od przedszkola przez szkołę podstawową, nawet wtedy, gdy uczniowie nie są chrześcijanami.

Kościół Ewangelicko-Luterański Kinki liczy 2600 wiernych w 29 parafiach. Prowadzi w Kobe własne seminarium. Niektóre parafie prowadzą przedszkola, szkoły i szkoły pielęgniarskie.

19 marca 2023 – modlitwa o Indonezję

Wszechmogący Panie! Przychodzimy dziś do Ciebie prosząc o nasze siostry i naszych braci z Indonezji. Ty jesteś Bogiem, który działa w każdym miejscu na świecie. Wierzymy, że towarzyszysz także wiernym każdego z trzynastu indonezyjskich Kościołów, zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Dziękujemy Ci, że poprzez wspólną modlitwę i my możemy dziś łączyć się z chrześcijanami, którzy choć tak bardzo odlegli od nas geograficznie, tak jak i my gromadzą się dziś na nabożeństwach, a na co dzień prowadzą działalność ewangelizacyjną, wspierają ubogich, chorych i wykluczonych, pomagają osobom poszkodowanym w sytuacjach katastrof naturalnych.

Prosimy Cię o pokój, o dobre międzyreligijne relacje, o opiekę dla poszczególnych parafii. Ty Panie, który jesteś źródłem łaski i miłości, dodawaj naszym braciom i siostrom sił do pokonywania codziennych wyzwań, umacniaj ich wiarę i wspieraj w codziennych decyzjach. Błogosław zwierzchnikom Kościołów, duchownym i wiernym w byciu świadkami Twojej Ewangelii. Przy wielości zborów i języków, przy codziennym funkcjonowaniu w międzyreligijnym kontekście Ty wskazuj im drogę, otaczaj opieką i wspieraj na każdym codziennym kroku. Amen.

Sytuacja w Indonezji

Kraj wieloetniczny zamieszkiwany przez bez mała 300 milionów ludzi w tym kilkaset rdzennych mniejszości. System polityczny gwarantuje wolność religijną i tolerancję wyznaniową. Jednocześnie państwo otacza opieką wielkie religie: islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, chrześcijaństwo. Jest to najludniejszy muzułmański kraj na świecie. Około 3% mieszkańców to protestanci.

W ostatnim czasie Indonezję dotknęły klęski żywiołowe, które pochłonęły liczne ofiary śmiertelne. W kraju jest najwięcej czynnych wulkanów, a w wyniku ich erupcji wyspom zagraża coraz częściej niszczycielskie tsunami.

W Indonezji funkcjonuje 13 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Chrześcijańska Wspólnota Kościoła Batak liczy bez mała 36 tysięcy wiernych posługujących się językiem batak zamieszkujących Sumatrę Północną. Aktualne wyzwania to praca ewangelizacyjna i diakonijna, wsparcie ubogich, chorych na AIDS, uzależnionych i wykluczonych z powodu płci czy pochodzenia etnicznego. Odnotowano, że ubodzy chrześcijanie nie przychodzą na nabożeństwa niedzielne ponieważ się wstydzą swojej biedy.

Chrześcijańska Wspólnota Indonezji Kościół w Nias liczy przeszło 26 tysięcy wiernych. Kościół posiada własne seminarium, ale boryka się z brakiem duchownych. Wielu świeckich angażuje się w głoszenie Słowa Bożego ludziom władającym językiem nias w zachodniej Sumatrze. Kościół poniósł znaczne straty w ludziach i infrastrukturze podczas tsunami i trzęsień ziemi 2005/2006.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Angkola liczy przeszło 29,5 tysiąca wiernych. Usilnie stara się o dobre relacje z islamską większością. Prowadzi szkoły, kursy zawodowe i szkolenia dla duchownych. Promuje przezwyciężanie przemocy, równość społeczną, ekologię, profilaktykę chorób zakaźnych w tym HIV.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Indonezji liczy prawie 300 tys. wiernych. Terenem działania jest Północna Sumatra, a wierni to z reguły ludzie ubodzy. Kościół stawia na misję i ewangelizację, na świadectwo życia i wzajemną pomoc oraz wsparcie. Prowadzi dom dziecka, a ważnym zadaniem jest kształcenie duchownych oraz zachęta do permanentnej formacji duchowej i intelektualnej duszpasterzy.

Jednota Protestanckiego Kościoła Chrystusowego liczy bez mała 50 tys. członków. Jednotę tworzy 26 różnych wspólnot regionalnych rozproszonych po wyspach i regionach Indonezji.

Indonezyjski Chrześcijański Kościół Luterański liczy ponad 20 tys. członków.

Chrześcijański Kościół Protestancki Pakpak Dairi liczy 40 tys. członków.

Protestancki Chrześcijański Kościół Batak liczy ponad 4 miliony członków. Ma strukturę episkopalną, na jego czele stoi prezydent (efor). Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot religijnych indonezyjskich protestantów. Działania duszpasterskie i misyjne prowadzi głównie wśród ludności władającej językiem batak na Północnej Sumatrze. Członkami Kościoła są m.in. ministrowie oraz były premier.

Protestancki Chrześcijański Kościół w Mentawai liczy niewiele ponad 12 tys. wiernych. Terenem działania jest archipelag wysp i wysepek na Oceanie Indyjskim zamieszkałych przez Mentawajów, którzy słyną z tatuaży i wyostrzania zębów.

Protestancki Kościół Chrześcijański liczy ponad 225 tys. wyznawców posługujących się językiem Simalungun i zamieszkujących północną Sumatrę. Chrześcijaństwo jest tam obecne od 1903 r., a rozprzestrzeniło się za sprawą misjonarzy niemieckich.

Indonezyjski Kościół Chrystusowy liczy 310 tysięcy wiernych. Jest to Kościół odwołujący się do tradycji ewangelicko-reformowanej, pietystycznej i metodystycznej. Kościół liczy ponad 200 parafii i domów zborowych funkcjonujących w różnych częściach Jawy.

Protestancki Kościół Chrystusowy liczy ponad pół miniona wiernych.

Zjednoczony Kościół Protestancki liczy ponad 20 tys. wiernych. Jego parafie rozmieszczone są na Sumatrze i Jawie.

12 marca 2023 – modlitwa o Indie

Dobry Boże, przychodzimy dziś do Ciebie z pokornymi sercami, wdzięczni za miłość i łaskę, którą na nas wylałeś. Prosimy Cię o wsparcie dla wszystkich luteran w Indiach, abyś ich błogosławił i chronił. Modlimy się, abyś ich poprowadził i wzmocnił ich wiarę, aby odczuwali zawsze Twoją bliskość.

Modlimy się za społeczności w Indiach, w których żyją i pracują luteranki i luteranie, aby były one miejscami pokoju, sprawiedliwości i współczucia. Prosimy, abyś uleczył istniejące podziały i konflikty oraz przyniósł pojednanie i jedność.

Modlimy się również za duchownych Kościołów luterańskich w Indiach, abyś dał im mądrość, rozeznanie i odwagę do prowadzenia ich wspólnot Twoimi drogami. Prosimy Cię, aby mogli dzielić się Twoją miłością i prawdą z tymi, którzy są wokół nich, i aby wielu poznało Cię dzięki ich świadectwu.
Bądź światłem dla wszystkich potrzebujących Twojej troski. Ucz nas jak być Twoimi świadkami w świecie.

Prosimy się przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Subkontynent indyjski zamieszkuje miliard trzysta czterdzieści milionów mieszkańców. Kraj zdominowany jest przez wyznawców hinduizmu i islamu. Oprócz ubóstwa, istotnym problemem jest utrzymujący się system kastowy, który utrudnia zdobywanie wykształcenia, zawodu i awansu społecznego.
Chrześcijanie stanowią zaledwie 2,5% mieszkańców – protestanci 1,5%. Na terenie Indii funkcjonuje 12 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Ewangelicko-Luterański Adhra liczy 3 miliony wiernych i przeszło 5 tysięcy parafii. Przez wiele lat kwestią dyskutowaną w Kościele była ordynacja kobiet. Przełom nastąpił w 1999 r. kiedy na księży ordynowano 17 kobiet.

Kościół Luterański w Arcot liczy 40 tys. wiernych skupionych w stanie Tamil Nadu w południowo-zachodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh liczy 25 tysięcy wiernych zamieszkujących ten środkowy stan Indii. Dla Kościoła bardzo ważna jest służba diakonijna na rzecz o chorych i potrzebujących.

Luterański Kościół Chrystusowy skupia w swoich szeregach niewiele ponad 6 tysięcy wiernych rozsianych po całym terytorium subkontynentu.

Kościół Ewangelicko-Luterański Stanów Himalajskich liczy przeszło 40 tys. wiernych zamieszkujących Himalaje i ich okolice.

Kościół Ewangelicko-Luterański Dobrego Pasterza liczy 15 tysięcy wiernych w dwudziestu parafiach rozsianych po środkowych i południowo-wschodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański Gossnera w Chotanagpur i Assam. Założony w 1845 r. przez niemieckiego misjonarza Jana Gossnera Kościół liczy dziś ponad 615 tysięcy wiernych w 2000 parafii. Bardzo żywa wspólnota, posiada własną wyższą uczelnię teologiczną liczne college i szkoły, szpital, dom opieki dla osób starszych i wydawnictwo.

Indyjski Kościół Ewangelicko-Luterański znajduje się w południowych Indiach i liczy 130 tysięcy wiernych funkcjonujących w ponad 750 parafiach. Służbę pełni 120 duchownych. Kościół prowadzi 3 szpitale, 50 szkół podstawowych i 11 średnich. W 2017 r. mocno ucierpiał w wyniku cyklonu, który zniszczył m.in. budynki seminarium teologicznego.

Kościół Ewangelicko-Luterański Jeypore liczy 150 tysięcy wiernych.

Północny Kościół Ewangelicko-Luterański liczy przeszło 105 tysięcy wiernych. Założony w połowie XIX w. przez misjonarzy norweskich skupia dziś wielojęzyczne wspólnoty chrześcijan z północnych stanów Indii oraz z krajów sąsiednich.

Kościół Luterański Południowej Andhry liczy 90 tysięcy wiernych posługujących się językiem telugu.

Tamilski Kościół Ewangelicki jest wspólnotą związaną z tamilską mniejszością etniczną zamieszkującą południe Indii. Kościół liczy bez mała 170 tysięcy wiernych.

5 marca 2023 – modlitwa o Hongkong

Miłosierny Boże, Ty jesteś Bogiem całego świata i miłujesz wszystkich ludzi. 
Dzisiaj przychodzimy przed Twoje oblicze, prosząc Cię o błogosławieństwo dla naszych Braci i Sióstr w wierze, luteran i luteranek, którzy żyją w Hongkongu.

Dziękujemy Ci za ich wiarę i za to, że wychowują swoje dzieci w duchu Ewangelii. Prosimy Cię, abyś błogosławił im w ich służbie, dając siłę i mądrość w głoszeniu Twojego Słowa i w niesieniu pomocy potrzebującym. Niech ich praca przynosi wiele dobrych owoców, a ich świadectwo przemawia do serc wielu ludzi. 

Niech Duch Święty napełnia ich serca miłością i pokojem, aby w swoich trudach i radościach zawsze byli wierni Tobie.
Zanosimy te modlitwy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

1 czerwca 1997 Hongkong – dawna kolonia brytyjska – powrócił do Chin jako specjalny region administracyjny ChRL. Jest to 9 pod względem wielkości port morski świata i jedno z centrów finansowych gospodarki globalnej.
W Hongkongu mieszka 7 grup językowych i etnicznych tworząc przeszło siedmiomilionową społeczność. Władze chińskie gwarantują mieszkańcom wolność wyznania religijnego. Zdecydowana większość wyznaje buddyzm, taoizm i konfucjanizm. Protestanci to niespełna pół miliona wiernych w ponad siedemdziesięciu denominacjach, działają tam cztery Kościoły należące do Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Luterański Hongkongu i Makau liczy ponad 2300 wiernych w 9 parafiach.

Chiński-Reński Kościół Synodu Hongkongu liczy 14 tysięcy wiernych.

Ewangelicko-Luterański Kościół Hongkongu liczy 19 tysięcy wiernych w 6 dystryktach w 38 parafiach. Kościół prowadzi misję szkolną w Kambodży.

Misja Tsung Tsin w Hongkongu skupia ponad 12 tysięcy wiernych.

26 lutego – modlitwa o Ziemię Świętą

Litościwy i miłosierny Boże miłujący grzesznika, Ty jesteś u źródeł naszej wiary, więcej, Ty sam jesteś źródłem, które w Jezusie Chrystusie stał się dla nas wodą życia, wodą żywą, a w chrzcie wodą odrodzenia.

Przychodzimy do Ciebie jako zagubieni i pogubieni, prosząc o błogosławieństwo i nieustanną opiekę nad naszymi Siostrami i Braćmi w wierze w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Jordanii i Ziemi Świętej. Dzięki Twojemu Objawieniu mówimy, że to miejsce i Ziemia święta, ale w Jezusie i poprzez Jezusa świętość Twoja otuliła cały świat i wszystkie jego zakątki. A jednak powracamy wciąż jako Kościół do tych miejsc, w których odsłaniałeś przed nami swoje Tajemnice i jak kochająca Matka okazywałeś wyrozumiałość i przebaczenia dla nas – błądzących i zdezorientowanych.

Prosimy Cię, abyś ochraniał swój Kościół w tej szczególnej Ziemi, który choć znikomy i o niewielkim wpływie, jest narzędziem Twojej Ewangelii w świecie rozbitym wojnami, niezrozumieniem i niszczycielskimi wyobrażeniami o doczesnej potędze imperiów. W Ziemi, gdzie okazywałeś swoją Moc i Potęgę, ale też cichą i delikatną siłę Łaski, stają naprzeciw siebie ludzie rozdzieleni wojskami, drutami kolczastymi, murami widzialnymi i niewidzialnymi. 
Prosimy Cię, aby nasze Siostry i Bracia żyjący w głębokiej diasporze pośród chrześcijan innych tradycji i ludzi różnych religii, potrafili czerpać z Twojego Słowa i Sakramentów siłę, aby twórczo i wiarygodnie komponować melodię o przebaczeniu, pojednaniu i zrozumieniu.

Prosimy Cię o Twoją trzódkę, żyjącą pośród niepokojów na wzburzonym morzu świata, aby wytrwała przy Tobie i z Twoją pomocą była inspiracją oraz żywym świadectwem o Ewangelii Twojego Syna, a naszego Pana i Brata – Jezusa Chrystusa. Amen.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Jordanii i Ziemi Świętej liczy 2,5 tys. wiernych w sześciu parafiach.
Obejmuje terytorium Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Kościół usilnie pracuje na rzecz pojednania zwaśnionych narodów: żydowskiego i palestyńskiego.
Kościół prowadzi szkoły, angażuje się w pracę diakonijną, zwłaszcza wśród uchodźców i osób, które doświadczyły przemocy ze strony sił zbrojnych Izraela. Celem wszystkich działań Kościoła jest budowanie lepszego jutra, zasypanie podziałów, życie bez nienawiści, nadzieja na przyszłość, która należy do młodych ludzi. W kulturze zdominowanej przez islam Kościół stara się wytyczać nową drogę równości i sprawiedliwości płci inwestując w rozwój i samodzielność kobiet.

19 lutego 2023 r. – modlitwa o Bangladesz

Łaskawy i miłosierny Panie, który pamiętasz o każdym swoim dziecku i myślisz o wszystkich, nawet tych rozproszonych, oddalonych i nielicznych. Do garstki Izraela powiedziałeś swoje Słowa: Nie bój się. (…) Ja cię wspomogę. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. Prosimy Cię, aby to zapewnienie dotarło również do uszu i serc naszych sióstr i braci w odległym Bangladeszu. Jest ich garstka, Panie. Codziennie z trudem walczą o chleb powszedni, ich kraj zalewa fala przestępczości, konfliktów, katastrof ekologicznych i wyzysku.

Choć są tak daleko nas, Panie, obejmujemy ich naszą modlitwą. Prosimy Cię, wspomnij na tę garstkę. Dodawaj im nadziei, pomocy i siły. Niech Twoja cudowna i kojąca łaska dotyka każdego z nich, aż poznają, co znaczy zaproszenie Twojego Syna: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Amen.

Bangladesz zamieszkuje 163 miliony ludzi. Kraj boryka się z biedą, przestępczością, niepokojami wewnętrznymi, ale przede wszystkim z katastrofami ekologicznymi i klimatycznymi. Wiele pól uprawnych jest zniszczonych przez powodzie, brakuje wody pitnej, wycięte zostały niemal całkowicie lasy, a kraj niszczą cyklony, zabijające po kilka tysięcy ofiar. Kraj jest rezerwuarem taniej siły roboczej. Ludzie są eksploatowani przez międzynarodowe koncerny tak bezwzględnie, że podczas pożaru jednej ze szwalni zatrzaśnięto kratę blokującą wyjście z wielopiętrowego budynku i nakazano pracownikom wyniesienie materiałów, nie dając im możliwości ucieczki z płomieni.

Chrześcijanie stanowią 0.57% mieszkańców kraju, z tego protestanci to 0,17%.

Bengalski Kościół Luterański liczy ponad 6 tysięcy wiernych.

Północnobengalski Kościół Luterański liczy 12 tysięcy wiernych.

W kraju, gdzie dominującym wyznaniem jest islam i buddyzm praca misyjna jest bardzo trudna. Rzadkością są tam klimatyzowane sale, parafie są ubogie i doświadczają w równym stopniu nieszczęść dotykających kraj: np. podczas cyklonu zmieciony został jeden z kościołów.

12 lutego 2023 r. – modlitwa o Australię

Wszechmogący Boże, towarzyszysz swoim dzieciom na wszystkich drogach i bezdrożach życia. Potrafisz zamienić nieszczęście w błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za nasze Siostry i Braci z Luterańskiego Kościoła w Australii, który wyrósł z doświadczenia ucieczki przed prześladowaniami. Niech pamięć o tych trudnych początkach wzmacnia w nich determinację do głoszenia ewangelii, przeciwstawiania się niesprawiedliwości i do budowania porozumienia ponad podziałami religijnymi, etnicznymi i społecznymi. Dodaj im sił do przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu, które tak ciężko dotknęły Australię. Symbolem Kościoła w Australii jest krzyż na tle wody, w towarzystwie gwiazd i języków ognia. Prosimy Boże, bądź dla nich życiodajny jak woda, rozświetl mrok jak gwiazdozbiór Krzyża Południa, bądź obecny Duchu Świętym i daj pewność bezpiecznej przyszłości poprzez krzyż Chrystusa. Błogosław swój Kościół na całym świecie. Amen.

Australia (Związek Australijski) to państwo obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Australia jest zamieszkiwana przez ok. 25 mln osób. Chrześcijanie stanowią 43,9% mieszkańców.

Luterański Kościół Australii jest wspólnotą skupiającą niewiele ponad 30 tysięcy wiernych zamieszkujących Australię i Nową Zelandię. Kościół australijski mocno i żywo angażuje się w liczne projekty na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stale doskonalone są standardy etyczne i polityka funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty otwartej, jawnej, wystrzegającej się przemocy czy dyskryminacji.

Głównym i zasadniczym zadaniem Kościoła, w pełni uświadomionym i podejmowanym jako wyzwanie jest misyjność, głoszenie Ewangelii oraz międzykulturowa integracja wiernych, którzy wywodzą się z różnych miejsc, języków, krajów. Kościół mocno stawia na różnorodność, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce liturgicznej dostosowanej do potrzeb i wrażliwości kulturowej wiernych.

Problemem dotykającym całą Australię są susza i ogromne pożary zagrażające ludziom, zwierzętom i roślinności.

5 lutego 2023 r. – modlitwa o Zambię

Boże łaski i pokoju! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo dla mieszkańców Zambii. Dziękujemy Ci za ten piękny kraj i jego wspaniałą przyrodę oraz za bogactwo różnorodności jego mieszkańców. Dodaj im siły do współpracy, aby działać na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Daj im poznać, że różnorodność jest darem i szansą, która jeśli tylko to dostrzeżemy, poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na drugiego człowieka.

Dziękujemy Ci za wszystkie osoby zaangażowane w parafiach luterańskich, za ich otwartość i służbę na rzecz chorych i potrzebujących. Dziękujemy Ci za pracę kobiet, za ich świadectwo o Twojej miłości do bliźniego.  Wzmacniaj ich i wspieraj, dodawaj im mądrości i otuchy każdego dnia. Amen

Kraj zamieszkuje 15 grup etnicznych i językowych – razem 17 milionów mieszkańców. Ze względu na brak podstawowej opieki medycznej w kraju szerzą się choroby tropikalne i inne choroby zakaźne. Ponad 86% mieszkańców Zambii to chrześcijanie, z czego 35% to protestanci. Ewangelicko-Luterański Kościół w Zambii jest niewielką społecznością liczącą ponad 5 tysięcy wiernych skupionych w przeszło 30 parafiach. Poważnym wsparciem działań kościelnych są kobiety – najaktywniejsza grupa w zambijskich zborach. Popularną formą działalności są chóry, opieka nad starszymi i szerokie kontakty ekumeniczne.

29 stycznia 2023 r. – modlitwa o Zimbabwe

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, podzieliłeś się z nami bogactwem Twojego świata, abyśmy sycili się jego obfitością i gasili pragnienie życiodajną wodą. Chcesz, abyśmy dbali o powierzone nam miejsca na tej ziemi, wszyscy żyli w wolności i odpowiedzialności przed Tobą. Jesteś dobry dla wszystkich ludów świata. Potwierdziłeś to w świadectwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla głoszenia Ewangelii w ich kraju. Jednocześnie z troską myślimy o przyszłości naszych sióstr i braci w Zimbabwe. Przyszłość ma swój początek nie jutro, ale tu i teraz. Tymczasem tu i teraz Zimbabwe przytłaczają wielorakie ciężary związane z historią ich plemion, przeszłością kolonialną i postkolonialną, autorytarnymi rządami. Ze współczuciem myślimy o krzywdach wyrządzonych niesprawiedliwym podziałem dóbr, marnowaniem szans na zmianę sytuacji w ich kraju.
Boże, przeprowadź siostry i braci w Zimbabwe przez to, czego doświadczają tu i teraz. Obdaruj radością chodzenia nowymi drogami prowadzącymi do rozwiązania tego, co wydaje się nierozwiązywalne. Daj siłę do niestrudzonego podejmowania codziennych wyzwań i obdaruj wiarą, że Ty błogosławisz każdej dobrej sprawie oraz każdemu dobremu działaniu. Amen

Zimbabwe to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się, że populacja tego kraju wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 języków urzędowych. Kraj uzyskał niepodległość 18 kwietnia 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91 proc. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową i wysoką inflacją. Chrześcijaństwo jest główną religią, którą wyznaje ponad 80 proc. populacji. Pozostałe 20 proc. wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm. Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną organizacją. Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajmuje się działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, w których kształcą się diakoni, świeccy liderzy i wolontariusze, także prowadzone są także rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej, średniej i średniej. Przed Kościołem stoją takie wyznania jak: brak duchownych, personelu medycznego, epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja.

22 stycznia 2023 r. – modlitwa o Tanzanię

Wszechmogący Boże, dziękujemy za świat, który stworzyłeś oraz ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Dziękujemy, że uczyniłeś nas tak wyjątkowymi i różnorodnymi, dzięki czemu możemy się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami.

Dzisiaj nasze myśli biegną do Tanzanii, kraju w Afryce, który przede wszystkim boryka się z chorobami i ubóstwem. Dziękujemy, że powołujesz do działania luteran w tym kraju i inspirujesz przez Ducha Świętego do tego, by głosili Twoją Ewangelię, pomagali potrzebującym, leczyli chorych i rozwijali edukację.

Prosimy Cię, miej w opiece Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii, a także wszystkich mieszkańców tego kraju. Ulecz żyjących tam chorych i cierpiących, pociesz ubogich, nakarm głodnych. Spraw, by dzięki wzajemnemu wsparciu życie w Tanzanii się poprawiało, a jej mieszkańcy byli prowadzeni przez Twoje Słowo.

Wysłuchaj nasz przez Jezusa Chrystusa. Amen

Republikę Tanzanii zamieszkuje przeszło 120 grup etnicznych i językowych, razem 54 miliony ludzi. Kraj uchodzi za umiarkowanie spokojny, incydentalnie występują w nim ataki terrorystyczne. Istotnym problemem są ogniska chorób tropikalnych (malaria), żółtaczki, AIDS czy gorączki krwotocznej (Ebola). Dość powszechnym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i nagminna jazda po pijanemu, co prowadzi do licznych wypadków drogowych i potrąceń pieszych. Chrześcijanie stanowią ponad 60 % mieszkańców, w tym blisko 30% to protestanci. Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii liczy blisko 8 milionów wyznawców. Należą doń ludzie różnych ras, a duchownymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni posługujący w 26 diecezjach. Kościół jest żywą strukturą nakierowaną na misję Słowa i Sakramentów, ale również na pomoc potrzebującym. Cały Kościół czuje się odpowiedzialny za kluczowe projekty: niesienie pomocy ubogim, chorym na HIV czy opieka paliatywna nad osobami umierającymi. Istotnym kierunkiem działań Kościoła jest szeroko pojęta edukacja. Kościół Tanzanii prowadzi zarówno szkoły podstawowe, jak średnie oraz 6 college’ów.

15 stycznia 2023 – modlitwa o Republikę Południowej Afryki

Wszechmogący Boże, kochany Ojcze!
Wołamy dziś do Ciebie wraz z naszymi siostrami i braćmi w Republice Południowej Afryki. Ty najlepiej znasz ich historię i kontekst, Ty towarzyszysz im w niełatwej i złożonej codzienności. Dziękujemy za to, że mogą działać w tak różnorodny sposób zwiastując Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoja Ewangelia dociera do każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia czy stanu majątkowego.

Prosimy, Panie, o Twoją łaskę i błogosławieństwo dla luteran w RPA. Pomóż im żyć w jedności, krusz mury wrogości, rasowych barier. Przemieniaj serca tych, którzy krzywdzą, sieją strach i w brutalny sposób pozbawiają innych ich własności. Niech wieść o bezgranicznej Twojej miłości wnosi pokój pomiędzy zwaśnione strony.

Pomagaj luteranom z południa Afryki być wiarygodnym świadectwem w różnych aspektach –kaznodziejskim, duszpasterskim, diakonijnym, edukacyjnym i społecznych. Pozwól im coraz bardziej się rozwijać i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przez Jezusa Chrystusa, w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen.

Kraj zamieszkuje 57 milionów ludzi. Od dłuższego czasu władze nie radzą sobie z wzrastającą falą przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Szerzą się rabunki, napady, gwałty i porwania. 78% mieszkańców RPA wyznaje chrześcijaństwo, zaś w kraju istnieją cztery Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej:

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki (Kościół Przylądkowy) liczy bez mała 4 tysiące wiernych. Tworzy go 21 parafii, w których posługuje 11 duchownych.

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki skupia w swoich szeregach prawie 600 tys. wiernych. Podzielony jest na 7 diecezji i 2300 parafii. Członkami Kościoła są głownie czarnoskórzy obywatele RPA. Pragnieniem wspólnoty jest pełna jedność ponad dawnymi podziałami rasowymi. Podczas walki z apartheidem Kościół opiekował się więźniami politycznymi, w tym Nelsonem Mandelą. 

Morawski Kościół w Afryce Południowej liczy 50 tysięcy wiernych. Podzieleni są na 10 dystryktów i 81 parafii. Większość członków wspólnoty stanowią rdzenni mieszkańcy Afryki. Wierni odwołują się do dziedzictwa husytyzmu, Jednoty Braci Czeskich i oczywiście do Mikołaja von Zizendorfa. Do dziś realizują misję wspólnoty życia, modlitwy i wzajemnego wsparcia.

Południowo-Wschodni Luterański Kościół w Afryce Południowej liczy prawie 10 tysięcy wiernych. Podzielony jest na cztery dystrykty i 26 parafii, gdzie posługuje 25 duchownych różnych ras i obojga płci. Kościół jest niezwykle aktywny w sferze diakonijnej, wielu jego duchownych pochodzi z Europy.

7 stycznia 2023 – modlitwa o Sierra Leone

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym.
Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone – „Lwich Górach”.
I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie.
Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i w Tobie odnajdywać pokój.

Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną społeczność luteran.
Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju.

Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie wewnętrznych konfliktów państwa.
Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen
.

Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm. Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie. Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. przez Sierraleończyka, który został luteraninem mieszkając w USA. Kościół rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, który pomógł  wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą.

1 stycznia 2023 – modlitwa o Senegal

Boże miłości i łaski! Pełni ufności i nadziei w Tobie pokładanej otwieramy nasze serca i w modlitwie do Ciebie wołamy. Jesteś tarczą, wsparciem i posileniem naszego życia, dlatego u Ciebie szukamy schronienia. Dziękujemy Ci za Twoją niepojętą miłość objawioną w krzyżu Jezusa Chrystusa i dany nam przez Niego dar zbawienia. Prosimy przebacz nam wszystkie nasze grzechy i uświęcaj mocą Ducha Świętego nasze życie. Otwieraj nasze serca na prawdy Twojego Słowa, które nich służą budowaniu naszego chrześcijańskiego życia, pogłębiają i umacniają naszą wiarę. Spraw Panie, abyśmy byli Twoim świadectwem w tym pełnym niepokoju świecie!

Boże, Twoja łaska i miłość są przeznaczone dla każdego człowieka. Chcesz być światłością dla wszystkich ludów i narodów tego świata. Dzisiaj modlimy się za Twój Kościół i chrześcijan w Senegalu. Dziękujemy Tobie za ich świadectwo wiary w tym pełnym konfliktów oraz zagrożonym islamskim terroryzmem zachodnioafrykańskim kraju. Pamiętamy także o naszych barciach i siostrach z Kościoła Luterańskiego Senegalu. Dziękujemy Ci za wszystkie parafialne wspólnoty, ich życie i ich rozwój, ich diakonijną i socjalną służbę, a także za wszystkie działania zmierzające do zniwelowania rasowych i etnicznych dyskryminacji. Prosimy otaczaj Kościół Senegalu tarczą Twojej opieki, bądź wsparciem w doświadczeniu i nadzieją w zwątpieniu, a w smutku ocieraj każdą łzę. Wzmacniaj, posilaj i wspieraj w Twojej prawdzie i miłości! Amen.

Senegal zamieszkuje dziesięć grup etnicznych i językowych liczących ponad 14,5 miliona ludzi. Ponad 96% mieszkańców tego subsaharyjskiego kraju wyznaje islam. Chrześcijanie stanowią zaledwie 3,6% mieszkańców. Sytuacja w kraju się zaognia ze względu na nabrzmiewające zbrojne konflikty graniczne oraz rosnące zagrożenie terroryzmem islamskim. Kościół Luterański Senegalu jest niewielką wspólnotą, która powstała w 1974 r. i skupia ponad 7 tysięcy wiernych w 14 parafiach. Mimo niewielkiej liczebności Kościół jest bardzo żywotny. Prowadzi akcje diakonijne i socjalne, dba o rozwój parafii, profesjonalnie kształci przyszłych duchownych oraz zapewnia stałą formację księżom pracującym w Kościele. Do wyjątkowych na tle kraju islamskiego aktywności należy luterański ruch kobiecy. Luteranki w Senegalu aktywnie walczą o swoje prawa, kształcą się, zdobywają umiejętności zawodowe, dążą do niezależności finansowej. Luterańskie stowarzyszenie Ruch Kobiet dla Chrystusa posiada własną infrastrukturę, prowadzi akcje aktywizacji kobiet, walczy z wykluczeniem rasowym, etnicznym i socjalnym oraz zajmuje się pogłębieniem chrześcijańskiej formacji swoich członkiń.

zdjęcie: LWF

25 grudnia – modlitwa o Rwandę

Boże łaski i przebaczenia. Tak trudno zapomnieć, wymazać z pamięci przerażające obrazy mordów, gwałtów, przemocy. Tak trudno żyć dalej mimo wszystko. Tylko Ty dajesz siłę budowania na ruinach, na grobach bliskich, budowania w nadziei, że przemoc nigdy nie powróci.

Prosimy uczyń to, co człowiekowi wydaje się niemożliwe; daj pokrzywdzonym zdolność przebaczania, daj odwagę budowania pojednania mino ran zadanych przed laty.

Ty, który jesteś dawcą wszystkich dobrych darów, który powołałeś tak wiele mądrych kobiet i wielu mądrych mężczyzn do odbudowy kraju i przeobrażania go w państwo bez dyskryminacji, w państwo równości i wzajemnego szacunku, odnów serca jego mieszkańców, aby mogli pamiętając o tragicznej przeszłości stworzyć społeczeństwo wzajemnego szacunku i partnerstwa.

Niech Twoja Łaska spłynie na mieszkańców Rwandy, napełni ich mądrością i zdolnością przebaczania. Niechaj Twoja Miłość będzie mocą budowania, przebaczania i jednoczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pojednawcę i Zbawiciela. Amen

Rwandę zamieszkuje 12 mln mieszkańców z 11 grup etnicznych i językowych. Przeszło 90% z nich wyznaje chrześcijaństwo – protestanci stanowią 43% mieszkańców. Kraj stał się pod koniec XX w. symbolem krwawej przemocy i okrucieństwa plemiennej nienawiści między plemionami Hutu i Tutsi (800 tys. ofiar). W 2018 r. władze kraju zamknęły przeszło 700 miejsc kultu religijnego (w tym kościoły i meczety). Powodem były różnorodne praktyki sekciarskie i podejrzane formy kultu religijnego. Rząd prezydenta Paula Kagame wprowadził ustawę, na mocy której każdy duchowny (chrześcijański lub muzułmański) musi legitymować się co najmniej dyplomem licencjata. Luterański biskup Evalister Mugabo poparł projekt rządu, zwłaszcza te regulacje, które pozbawiały urzędu osoby zamieszane w ludobójstwo. Kościół Luterański Rwandy został założony pod koniec 1994 r. i liczy 7200 wiernych. Służy w nim 38 duchownych w tym 5 kobiet. Pomimo trudnej sytuacji w kraju Kościół stara się działać misyjnie i diakonijne oraz zapewniać równy dostęp do gremiów decyzyjnych kobietom, mężczyznom i młodzieży.

zdjęcia: strona Kościoła Luterańskiego Rwandy

18 grudnia – modlitwa o Kongo

Wszechmogący, Trójjedyny Boże,

Pragniemy dziś wznieść naszą modlitwę do Ciebie, bo wiemy, że nie zostawiasz w potrzebie tych, którzy Ci ufają. Łączymy się z naszymi siostrami i braćmi w Republice Konga, która rozdarta jest wewnętrznymi konfliktami, w których giną ludzie. Wielu cierpi z powodu ran, chorób i samotności po utracie bliskich, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Brak perspektyw na lepsze jutro, wypędzenia i wszechobecna przemoc to powód smutku i łez.

Wierzymy jednak, że Ty jesteś w stanie zmienić serca i umysły ludzkie. Ty jesteś w stanie wyciągnąć każdego człowieka, nawet z najgłębszej przepaści. Dlatego prosimy Cię spraw, aby Twój duch połączył to co rozdarte i skłócone, aby tam w Republice Konga, pomimo różnic etnicznych wszyscy poznali że są braćmi i siostrami, dla których pokój, a nie walka jest jedyną szansą na normalne szczęśliwe życie.

Otwórz ich serca na przyjęcie Twojego Słowa, bo z Niego rodzi się wiara, tak bardzo potrzebna, zwłaszcza tam gdzie człowiek czuje się zastraszony, zagubiony i nie widzi sensu dalszego życia.

W Tobie jest ratunek, dlatego prosimy Cię błogosław i prowadź do pokoju i radości w Tobie. Amen.

Republikę Konga zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych liczących razem ponad 100 milionów ludzi. Jest on rozdarty wewnętrznymi zbrojnymi konfliktami. Na terenie całego kraju obecna jest przestępczość, wiele miejsc terroryzowanych jest przez zbrojne bandy rebeliantów. Z raportu Norweskiej Rady ds. Uchodźców wynika, że 5,5 mln osób w całym kraju jest przesiedlonych, a milion stara się o status uchodźcy w innych krajach. 27 mln cierpi z powodu głodu. Około 80% mieszkańców kraju to chrześcijanie, protestanci stanowią ponad 18 %. Kościół Ewangelicko-Luterański w Kongu liczy blisko 113 tysięcy wiernych w 5 diecezjach. Powstał na początku lat 60. z inicjatywy osób, które słuchały studiów biblijnych emitowanych przez ówczesne Radio Głos Ewangelii w Addis Abebie w Etiopii. Podczas gdy powstawały pierwsze parafie i tworzyła się struktura Kościoła, część duchownych pochodziła z Tanzanii, a przyszli duchowni byli kształceni także w tym kraju. W 1980 roku Kościół został oficjalnie zarejestrowany. Ze względu na sytuację polityczną bardzo trudno jest zebrać poprawne statystyki dotyczące liczby członków Kościoła. Podczas wojny domowej i jej następstw wiele osób zostało zabitych lub przesiedlonych, a wielu nadal ukrywa się w buszu bez schronienia, opieki medycznej i zaopatrzenia.

11 grudnia 2022 – modlitwa o Nigerię

Boże miłości i pokoju, chcemy dziękować Tobie za to, że gromadzisz nas we wspólnocie luteran z całego świata i dajesz nam możliwość modlitwy i łączności z tymi, którzy podobnie jak my potrzebują Twojego wsparcia.

Dzisiaj nasze myśli są przy Nigerii, kraju, który targany jest wojnami religijnymi, przemocą, chorobami, a życie jego mieszkańców często jest w niebezpieczeństwie. Prosimy byś otoczył Nigeryjczyków swoją opieką, pomógł im zakończyć istniejące konflikty i uczył jak wspólnie działać dla pokoju. Daj ukojenie tym, którzy stracili swoich bliskich i wspieraj chorych oraz umierających.

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, determinację, by poprzez edukację, ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa innym mieszkańcom tego kraju. 

Prosimy Cię o Twoją uzdrawiającą łaskę, która przemienia ludzkie serca i budzi w nich nadzieje. Udzielaj swojego Ducha luteranom i luterankom w Nigerii, wspieraj ich działania i otaczaj błogosławieństwem.

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Amen.

Nigerię (Federalną Republikę Nigerii) zamieszkuje 220 milionów ludzi. Jest to najliczniej zaludnione państwo Afryki, w którym występuje ok. 250 różnych grup etnicznych. Nigerię rozdziera zbrojny konflikt z islamskimi ekstremistami z Boko Haram. W kraju szerzy się bandytyzm: napady, rabunki, porwania, zaś u wybrzeży piractwo. Służby mundurowe wymuszają nieuprawnione opłaty od kierowców i przechodniów. Dramatycznie niski poziom dostępu do usług medycznych skutkuje stałym zagrożeniem epidemiami: malarii, HIV, tyfusu, żółtej febry czy żółtaczki. Chrześcijaństwo wyznaje blisko połowa mieszkańców kraju. Z tego 37% stanowią protestanci. W Nigerii są dwa Kościoły luterańskie: Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii liczy dwa i pół miliona wiernych. Jest to liczna i bardzo energiczna wspólnota. Kościół podzielony jest na 9 diecezji i ponad dwa tysiące parafii. Posiada własny uniwersytet, profesjonalny szpital. W ramach struktur kościelnych funkcjonują wydziały edukacji oraz misji i ewangelizacji. Zwierzchnikiem tego Kościoła jest abp Panti Filibus Musa, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół Luterański Nigerii skupia 121 tysięcy wiernych i działa w obrębie 13 diecezji.

zdj. FB Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii

4 grudnia – modlitwa o Namibię

Łaskawy Panie, modlimy się dziś o Twój lud mieszkający w Namibii. To kraj boleśnie doświadczony w swojej historii, a ludobójstwo dokonane na narodzie do dziś stanowi element wspólnej pamięci. 

Jesteś Bogiem, który uczy nas, że poprzez przebaczenie możemy uwolnić się od przekleństwa tragicznej przeszłości, a naszą uwagę i energię poświęcić na budowanie tego co dobre i prawdziwie pożyteczne dla drugiego człowieka. 

Luteranie w Namibii odegrali już ważną rolę w walce z apartheidem, a swoją siłę i determinację wykazali w walce o niepodległość kraju. 

Udzielaj im nadal swojego Ducha miłości i odwagi, aby mogli stawać w obronie słabszego i pokrzywdzonego. W pustynnych warunkach życia mieszkańcy Namibii na co dzień wypatrują deszczu, który przynosi wzrost upraw. 

Niech Twoje błogosławieństwo będzie dla nich jak życiodajny deszcz, który przynosi im życie. Zamieniaj jałową ziemię w ogrody pełne owocujących drzew, które przynosić będą pocieszenie, nadzieję i wzmocnienie. AMEN

Kraj liczy prawie 2,5 miliona mieszkańców. Blisko 92 % ludności to chrześcijanie, z tego ponad 60 procent stanowią luteranie. To najbardziej luterański kraj w Afryce. Mimo obfitych bogactw naturalnych Namibia należy do czołówki krajów o najwyższym wskaźniku nierówności społecznej. Jako kraj postolonialny (do końca I wojny światowej kolonia niemiecka) Namibia doświadczyła grozy zorganizowanego ludobójstwa. Pod koniec XIX w. Niemcy zorganizowali tam pierwsze obozy koncentracyjne z numeracją więźniów i planowym wyniszczeniem więźniów przez ciężką pracę i nieludzkie warunki (głód i choroby). Do dziś jest to niezabliźniona rana w historii tego państwa. W Namibii działają aż trzy Kościoły luterańskie: Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (niemiecki) jest pozostałością dawnej niemieckiej misji w tym kraju. Do dziś posługuje się językiem niemieckim w liturgii (używa go 32% mieszkańców na co dzień). Wierni Kościoła to głownie biali chrześcijanie – potomkowie kolonistów. Wspólnota liczy 4,5 tysiąca wiernych skupionych w 20 parafiach. Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Namibii liczy 420 tys. wiernych w ponad 50 parafiach. Blisko współpracuje z Kościołem niemieckojęzycznym dialogując i dążąc do uzyskania z nim pełnej jedności. Oba Kościoły wspólnie kształcą teologów i duchownych w uczelni wyższej. Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii liczy przeszło 850 tys. wiernych, skupiając głownie rdzennych mieszkańców Afryki. Kościół odegrał bardzo istotną rolę w walce z apartheidem oraz w dążeniach niepodległościowych kraju. Wielu jego działaczy i duchownych padało ofiarami prześladowań i dyskryminacji ze strony białych. Obecnie Kościół liczy 123 parafie, służy w nim 140 duchownych. Prowadzi dwie szkoły średnie. W 2017 r. Kościoły połączyły siły, by wspólnie zorganizować Dwunaste Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Windhuk.

27 listopada – modlitwa o Mozambik


Dobry Boże! Dziękujemy Ci, że Ty gromadzisz swoje dzieci w różnych zakątkach świata. Dziękujemy Ci za chrześcijan w Mozambiku. Pomimo klęsk żywiołowych, które niedawno nawiedziły ten kraj i w wyniku których został zniszczone kościoły i kaplice, wierzący w Ciebie gromadzą się nadal na swoich nabożeństwach. 

Dziękujemy Ci za ich wytrwałość w wierze, że pomimo prześladowań i groźby represji, czy nawet utraty życia nadal Tobie ufają i szukają nadziei w ewangelii o krzyżu Jezusa Chrystusa.

Prosimy wspieraj i wzmacniaj ich wiarę. Daj otwarte serca i ręce gotowe do służby wielu ludziom, by pomagali rozwiązywać problemy mieszkańców Mozambiku. Wesprzyj lekarzy, którzy zmagają się z plagami równych chorób zakaźnych w tym kraju. 

Połóż kres złu, które przejawia się w aktach terroru i prześladowania. Daj siłę wierzącym w Ciebie by nie ulegali rezygnacji w obliczu przemocy. Dlatego prosimy o sprawiedliwość i pokój dla Mozambiku. A czynimy to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Amen.

Mozambik jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Zamieszkuje go ponad 25 milionów ludzi. W wyniku panującej w tym kraju HIV-AIDS przeciętna długość życia to ok. 42 lata. Liczba dorosłych zarażonych wirusem to 1,9 miliona (17,2% społeczeństwa w wieku 15-49 lat), a ponad 300 tysięcy choruje na AIDS.

W ostatnim czasie notowane jest podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych ze strony islamskich ekstremistów oraz grup przestępczych i zbrojnej opozycji. Położenie geograficzne sprawia, że kraj nawiedzają regularnie tropikalne cyklony. W 2019 r. w wyniku uderzenia cyklonu Idai zniszczeniu uległy drogi, mosty, infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej oraz komunikacja telefoniczna. Mozambik jest państwem wielowyznaniowym: chrześcijanie stanowią 30% ludności, 50% animiści i wyznania lokalne, a muzułmanie 20%.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Mozambiku liczy 12,6 tysiąca wiernych. Jest to niewielka wspólnota, żywo angażująca się w liczne projekty diakonijne i pomocowe, jak walka z głodem, pomoc ubogim i sierotom, profilaktyka AIDS i ochrona zdrowia, a także projekty edukacyjne kierowane nie tylko do dzieci, ale także do osób dorosłych.

zdj. LWF/Salvador Hilário Chame

13 listopada – modlitwa o Madagaskar

SONY DSC

Panie Boże Ty w swoim Synu pokazałeś nam jak należy się modlić. Przez Twoją obecność i miłość, nie możemy powiedzieć, że nic nas nie łączy. Łączysz nas Ty, Twoje obietnice, dana nam nadzieja i przyszłość, którą przygotowałeś dla ludzi w swoim Królestwie.

Dzisiaj chcemy prosić Ciebie o Chrześcijan w Republice Madagaskaru, ale także o tych, którzy Ciebie w tym kraju nie przyjęli, a przez głoszenie Twojego Słowa mają szansę uwierzyć. Prosimy o ludzi kraju, który wielu z nas kojarzy z ciepłem, plażami, tym co tu na ziemi nazywamy rajskimi stronami świata. Który wielu odwiedza, żeby cieszyć się odpoczynkiem i ofertą różnych kurortów.

My jednak wiemy, jak bardzo ten kraj potrzebuje Ciebie i Twojego działania. Jak potrzebuje, żebyś poruszał serca ludzi, którzy swoimi decyzjami, mogliby zmienić sytuację tak wielu żyjących tam biednych, cierpiących wskutek głodu, niezwykle trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

80% tamtejszych mieszkańców codziennie kładzie się spać z troską czy jutro będą mogli ucieszyć się najprostszym posiłkiem. Wielu dotkniętych jest chorobami i nie może liczyć na taką pomoc jak my. Wielu w czasie pandemii, pożegnało swoich bliskich. Ci których budzisz do kolejnych dni, stale zagrożeni są różnego rodzaju epidemiami, z powodu niedoboru pożywienia, leków, środków higieny. Ty wiesz, jak mało jest tam miejsc w szpitalach, jak bieda i troska o utrzymanie rodziny, są powodem różnego rodzaju złych zachowań, przestępczości.

Prosimy o Madagaskar, o tamtejszy Kościół Luterański, o jego życie i działanie. O wszystkich, którzy jako duchowni i wierni, wciąż wierzą i są zmotywowani, żeby głosić Ewangelię, ale też swoim życiem dawać przykład co znaczyć żyć dla Ciebie i według Twojego Słowa. Prosimy o mądry rząd dla tego kraju, o tych którzy jako międzynarodowa wspólnota, mogą wspierać jego rozwój i przyczyniać się do polepszenia jakości życia tamtejszych mieszkańców.

Chroń przyrodę tego kraju i nie pozwól utracić jej bogactwa przez pychę i zachłanność ludzi.

Niech Twoja łaska, dobroć i miłość prowadzą tamtejszych ludzi, aby poznając Twoje błogosławieństwo, mogli żyć w pokoju i wzajemnie siebie wspierać.

A za to że jesteś i ostatecznie wszystkich nas doprowadzisz do siebie, do radości Życia Wiecznego, gdzie na zawsze to co rodziło naszą troskę, smutek i łzy, zamienisz w radość i pokój, bądź uwielbiony po Wieki Wieczne. AMEN

Madagaskar, wyspę-państwo zamieszkuje 10 grup etnicznych liczących razem przeszło 26,5 miliona mieszkańców. 54% z nich wyznaje chrześcijaństwo, zaś aż 30% to protestanci – głównie kalwiniści i luteranie. Malgaski Kościół Luterański powstał w 1950 r. i liczy dziś 4 miliony członków w tym ponad 1700 duchownych (także kobiet) i teologów pracujących w przeszło 7000 parafii i stacji kaznodziejskich. Luteranizm na wyspie pojawił się za sprawą misjonarzy z Norwegii, którzy przybyli tam pod koniec lat 60. XIX w. Mimo licznej społeczności wiernych, zorganizowanej struktury, własnych uczelni teologicznych i radia, Kościół malgaski mocno odczuwa skutki trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju. Ponad 80% ludzi żyje tam w ubóstwie. Niewydolny jest system opieki zdrowotnej. Na milion mieszkańców przypada w szpitalach 5 łóżek do intensywnej terapii pacjentów, co wydatnie przełożyło się na liczbę zgonów podczas epidemii COVID-19. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z bp. Denisem Rakotozafy, zwierzchnikiem Malgaskiego Kościoła Luterańskiego.

zdjęcie: FB / Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

6 listopada – modlitwa o Liberię

Łaskawy i dobry Ojcze,
Dziękujemy Tobie za wielką różnorodność Twoich dzieci, za to, że pomimo szeregu różnic, odrębnych doświadczeń i przeżyć, wszyscy możemy nazywać się Twoimi dziećmi. W świadomości tej prawdy prosimy Cię o błogosławieństwo dla Liberyjczyków, których kraj przeżywa szereg wewnętrznych problemów: niepojednaną wieloetniczność, korupcję, przemoc, doświadczenia wojen domowych, ubóstwa, chaosu, epidemii różnych chorób.

Powierzamy Tobie w szczególności chrześcijańskie siostry i braci i pamiętamy też o liberyjskich luteranach. Pozwól Ojcze skutecznie działać temu siostrzanemu Kościołowi w założonych przez Niego celach. Wspieraj głoszenie Ewangelii Zbawienia o Twoim Synu i Bożym królestwie.

Wspomagaj we wszelkich działaniach mających na celu podnoszenie poziomu oświaty. Dobrze wyedukowane społeczeństwo może sprawnie i efektywnie funkcjonować i stawać się błogosławieństwem dla innych.

Prosimy też, byś dopomagał naszym luterańskim siostrom i braciom z Liberii leczyć to, co złamane i poranione – zarówno w kontekście medycznym, jak i w obszarze niesienia misji pojednania między zwaśnionymi stronami.

Prosimy Ojcze, błogosław i wzmacniaj. W Tobie jest nadzieja. Przez Jezusa Chrystusa – Dawcę nadziei. Amen.

Liberię zamieszkuje 4,5 miliona ludzi, z tego 83% to chrześcijanie. Większość z nich – 76% to protestanci. Kraj jest niebezpieczny: wysoka przestępczość (napady rabunkowe), wymuszenia nieuzasadnionych opłat przez służby mundurowe, kryzys wymiaru sprawiedliwości. Epidemie cholery, tyfusu, żółtaczki, AIDS. Luterański Kościół w Liberii liczy sobie 112 tysięcy członków. Kościół powstał w 1860 r. jako owoc działań amerykańskich misjonarzy. Współcześnie definiuje swoje posłannictwo jako trzy filary: zwiastowanie Ewangelii, edukację, leczenie. Kościół ordynuje kobiety. Głównym wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności gospodarczej. Niestety ciągle musi on korzystać z pomocy świadczonej przez zaprzyjaźnione Kościoły spoza kraju. Istotnym elementem i wyzwaniem jest uleczenie traumy wojny domowej, która przez dziesięciolecia podzieliła mieszkańców kraju. Kościół angażuje się w bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych, w tym w pomoc dla uchodźców. Analogicznie żywo współpracuje w profilaktyce zdrowotnej zwłaszcza profilaktyce AIDS.

zdjęcie: strona internetowa Luterańskiego Kościoła w Liberii

30 października – modlitwa o Kenię

Dobry i Wszechmogący Ojcze!

Dziękujemy Ci za przywilej modlitwy o cały Kościół na ziemi. Dziękujemy, że obiecałeś błogosławić i być życzliwy ludziom, którzy są Ci wierni i darzą Cię czcią, bez względu na naród, z którego pochodzą. Dziś, jako Twoje dzieci, w szczególny sposób przynosimy Ci w modlitwie Kościoły luterańskie w Kenii.

Dziękujemy Ci za to, że powołałeś swoich świadków i apostołów w kraju, który boryka się z tak różnymi problemami. Dziękujemy Ci za służbę kenijskich Kościołów. Dziękujemy za ich zapał, zaangażowanie i serca wypełnione miłością do drugiego człowieka.

Prosimy Cię, byś wspierał wiernych w Kenii w ich codziennych wyzwaniach. Spraw, aby Twoje Słowo przemieniało i przynosiło nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Działaj, dokonuj cudów, uzdrawiaj i prowadź. Wspieraj osoby kierujące Kościołami i sprawiaj, by słyszały Twój głos i rozumiały Twoją wolę. Niech Twoja chwała uwidacznia się każdego dnia w życiu wszystkich wierzących w Kenii.

W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, amen.

Kraj jest popularnym miejscem turystycznym. Liczy 47 milionów mieszkańców, z tego 85% to chrześcijanie, a ponad połowa protestanci. Kraj boryka się z epidemią AIDS oraz COVID-19. W Kenii funkcjonują dwa Kościoły luterańskie: Ewangelicko-Luterański Kościół w Kenii liczy 100 tysięcy wiernych w 6 diecezjach i 520 parafiach. Powstał w 1963 r. jako kontynuacja holenderskiej misji reformowanej i szwedzkiej misji luterańskiej. Kościół ma strukturę episkopalną: zarządzany jest przez arcybiskupa i pięciu biskupów diecezjalnych. Służy w nim 121 duchownych i 200 ewangelistów. Prowadzi edukację teologiczną w Neema Lutheran College. Kenijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 21 tysięcy wiernych i 141 parafii w 4 diecezjach. Jako niezależny Kościół w Kenii  funkcjonuje od 20 lutego 1992 r. Jednak luterańska działalność misyjna we wschodniej Kenii sięga 1948 roku. Od 1968 r. synod kenijski działał w ramach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Tanzanii (ELCT-Kenya Synod). Kościół tworzy energiczną wspólnotę, która poświęca się diakonii, edukacji (prowadzi przedszkola i szkoły oraz projekty edukacyjne dla kobiet), organizuje warsztaty uświadamiające problemy zmian klimatycznych, przemocy względem kobiet i zapobieganiu malarii i HIV/AIDS.

23 października – modlitwa o Ghanę

Niebiański Ojcze, Ty jesteś Miłością, dawcą wszelkiego dobra. Ciebie chcemy wielbić Stwórco ludzi i wszystkiego piękna, które nas otacza.

Dziękujemy, że dobra nowina o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie obiega cały świat. Ty bowiem chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy.

Tobie powierzamy wszystkich chrześcijan w Ghanie a w szczególności maleńką społeczność luterańskiego Kościoła. Dodaj im siły i odwagi, aby byli solą dla swojej ziemi oraz światłością, i świadectwem dla tych, którzy jeszcze chodzą w ciemności. Otwieraj przed nimi zamknięte drzwi, otwieraj skamieniałe serca, aby mogły poznać Ciebie. Wspieraj swoją mocą prześladowanych i otaczaj opieką chorych i cierpiących.

Prosimy, niechaj Twój Kościół w Ghanie będzie jak ziarnko, które rzucone w ziemię wyrasta, wydaje trwały owoc, a w jego cieniu mogą skryć się wszyscy. Ucz nas, jak być wspólnotą, siostrami i braćmi w Chrystusie, wspierającą się modlitwą oraz wyciągniętą pomocną dłonią.

Ciebie prosimy miłosierny Ojcze, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

Kraj liczy 31 milionów mieszkańców, z tego ponad 70% to chrześcijanie, a połowa protestanci. Sytuacja w kraju jest stabilna, choć służby mundurowe często wymuszają nieuprawnione opłaty. Opieka lekarska na niskim poziomie, znaczne zagrożenie epidemiczne: malaria, cholera, tyfus, żółta febra, zapalenie opon mózgowych, żółtaczka i AIDS. Ewangelicko-Luterański Kościół Ghany to niewielka wspólnota licząca niecałe 23 tysiące wiernych. Kościół istnieje od 60 lat. Na 119 państwowych dystryktów, Kościół obecny jest w 10. Wielu duchownych wędruje razem z żonami i dziećmi, by podtrzymywać wiarę i zakładać nowe parafie. Liczne stacje misyjne popadły w ruinę, lub zostały zawłaszczone przez lokalne plemiona. Celem i wieloletnim planem jest odbudowa dawnych stacji i założenie parafii w kolejnych 10 dystryktach Ghany. Pracę ewangelizacyjną utrudnia eskalacja radykalizmu islamskiego na północy kraju. Kościół potrzebuje nowych i energicznych misjonarzy na miarę potrzeb i wyzwań jakie stawia Afryce XXI w.

16 października – modlitwa o Etiopię

Łaskawy Boże, przychodzimy dziś do Ciebie prosząc o błogosławieństwo dla Luteran żyjących w Etiopii.
Dziękujemy za ten młody, ale liczny i prężnie rozwijający się Kościół, za to że dane mu było przetrwać niełatwy czas prześladowań, wierzymy że w trudnościach obdarzałeś jego wiernych cierpliwością i wytrwałością a jego przywódców mądrością i rozsądkiem.

Dziś, w tym nadal niespokojnym świecie obdarz ich pokojem i spraw aby byli zawsze pewni Twej obecności i opieki.

Pobłogosław wszystkich, którzy służą i codziennie dbają o całego człowieka, o ciało i duszę. Błogosław kaznodziejów i misjonarzy, ale też tych którzy w ramach tego Kościoła działają jako lekarze i pielęgniarki, nauczyciele i pracownicy socjalni.

Wdzięczni Tobie jesteśmy za wszystko, co ten Kościół wniósł i nadal wnosi w rozwój Etiopii, służąc nie tylko swoim wiernym, ale wszystkim którzy znajdują w nim zrozumienie dla swych potrzeb.

Spraw, aby mógł nadal się rozwijać i rosnąć, i aby zawsze był miejscem spotkania i zamieszkania z Tobą.
Wysłuchaj nas i pobłogosław naszych braci i siostry w Etiopii.

Etiopia liczy przeszło 108 milionów mieszkańców, z tego 62% to chrześcijanie, protestanci – 19%. Zdecydowana większość to członkowie prechalcedońskiego Kościoła w Etiopii. Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus (Miejsce Jezusa) liczy przeszło 10 milionów wiernych. Jest to wspólnota o strukturze synodalnej, z silnym rysem pietystycznym i pewnymi wpływami zielonoświątkowymi. Kościół liczy 8 tysięcy parafii i 4 tysiące stacji kaznodziejskich, gdzie służy 3 tysiące duchownych. Posiada także własną uczelnię (seminarium) w Addis Abebie, która kształci 150 studentów, oprócz tego posiada liczne szkoły biblijne rozsiane po całym kraju. W 2021 r. na skutek nagłej powodzi kampus seminarium został zniszczony, a następnie dzięki wsparciu m.in. Światowej Federacji Luterańskiej został odbudowany.

9 października – modlitwa o Erytreę

Kochany Panie i Boże nasz! Ty jesteś Bogiem relacji i miłości. Zapraszasz nas do tego byśmy przychodzili do Ciebie w swojej codzienności, z tym co nas cieszy, za co chcemy dziękować, ale również z tym co smuci. Modlimy się o siebie, swoich bliskich ale i tych, których nieraz nie znamy, o tych z którymi łączy nas wiara w Ciebie.

Prosimy Cię dziś o chrześcijan Erytrei, o ich wytrwałość, doświadczenie Ciebie jako troskliwego i kochającego Boga. Bądź żywym Bogiem w tym niepewnym czasie konfliktów, wojen, wielu trudnych doświadczeń. Proszę Cię o otwarte ręce do niesienia pomocy tam w Erytrei, ale i w każdym zakątku, kraju świata. O to byśmy trwali we wspólnej modlitwie napełnieni Twoją wiarą i miłością, abyśmy okazywali serce drugiemu człowiekowi i nie przechodzili obojętnie obok tego, który nas potrzebuje.

Dodawaj siły, nadziei i swojej miłości przez Tego, który jest naszym Zbawicielem Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen

Erytreę zamieszkuje prawie 6 milionów ludzi. Na pograniczu z Sudanem operują zbrojne bojówki, dochodzi do licznych zbrojnych incydentów. Połowa mieszkańców to chrześcijanie, należący do prechalcedońskiego Kościoła ortodoksyjnego. Kościół Ewangelicko-Luterański Erytrei jest wspólnotą mniejszościową liczącą 11 tysięcy wiernych. Jest to młody Kościół mający niespełna 150 lat, założony przez szwedzkich misjonarzy. Ze względu na ograniczenia techniczne: brak prądu i Internetu niewiele o tej wspólnocie wiadomo.

2 października 2022 – modlitwa o Demokratyczną Republikę Konga

Wszechmocny Boże! 

Stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem razem z wszystkimi członkami luterańskich parafii w Demokratycznej Republice Konga i dziękujmy za możliwość głoszenia Twojej Ewangelii w tym pięknym kraju.

Wiemy, że życie w Demokratycznej Republice Konga nie jest łatwe. Wielu ludzi, w szczególności dzieci, cierpi z powodu niedożywienia. Głód to jedna z najokrutniejszych plag tego świata, dlatego prosimy Cię dobry Boże o wszystkich mieszkańców tego kraju, abyś dbał o nich tak jak zadbałeś o Eliasza w Sarepcie.

Prosimy cię o błogosławieństwo dostępu do edukacji dla tych, którzy nie potrafią pisać i czytać, aby mogli sami sięgać do Twojego Słowa i czerpać z Niego siłę do życia i walki z przeciwnościami losu.

Panie, który jesteś Miłością prosimy Cię o powstrzymanie w tym kraju fali przemocy także na płaszczyźnie religijnej. Niech Twój dobry Duch czuwa nad wszystkimi naszymi siostrami i braćmi luteranami, ale także chrześcijanami innych wyznań w całej Demokratycznej Republice Konga. Amen.

Demokratyczną Republikę Konga zamieszkuje 19 grup etnicznych i językowych. Od 50 lat państwo pogrążone jest w chaosie i przemocy. Nie działa transport i telekomunikacja, szerzy się bandytyzm, rabunki, porwania, zamieszki i zbrojne starcia. Mieszkańcy żyją w ubóstwie pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej. Występują epidemie: malarii, duru brzusznego, okresowo epidemie eboli, cholery i dżumy. Ponad 90% ludności Kongo to chrześcijanie, w tym 23% protestanci. We wschodniej części kraju działa zbrojny, islamski Sojusz Sił Demokratycznych. Ofiarą ekstremistów padają chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu. Równie surowo traktowani są konwertyci międzywyznaniowi zwłaszcza osoby przechodzące na ewangelicyzm. Przemoc pozostaje bezkarna, a ludzie są wobec niej bezbronni. Według ŚFL Ewangelicki Kościół Luterański w Kongo liczy 113 tysięcy wiernych.

25 września 2022 – modlitwa o Republikę Środkowoafrykańską

Łaskawy Boże, miłosierny nasz Ojcze. Na całym świecie powołujesz wierzących, by szli i głosili Ewangelię. Prosimy Ciebie dziś szczególnie o naszych braci i siostry w wierze, którzy mieszkają w Republice Środkowoafrykańskiej. Każdego dnia Panie, wzmacniaj ich wiarę, wzbudzaj ich nadzieje związane z Tobą. Otaczaj ich swoją miłością i błogosławieństwem, by zawsze mogli żyć bezpiecznie.

Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, pobudzaj nas, by nasze świadectwo wiary i pomocy, dawało naszym siostrom i braciom poczucie wspólnoty, wzajemnej troski oraz odpowiedzialności za domowników naszej wiary. Niech zbawienie, którego dzięki Twojej łasce dostępujemy, motywuje nas do wzajemnych uczynków miłości.

W kraju mieszka ok. 5 mln. ludzi. Od ponad pół wieku jest on rozdarty wewnętrznie przez zamachy stanu i wojnę domową. Jedynym gwarantem i strażnikiem wewnętrznego bezpieczeństwa są wojska międzynarodowe. Mimo to całe terytorium kraju jest nękane przez grupy rebeliantów, dochodzi do porwań, rabunków i starć zbrojnych. Administracja nie kontroluje państwa, które nie tylko nie ma dróg lądowych i kolei żelaznych, ale także nie zapewnia dostępu do edukacji i służby zdrowia. Ponad 10% dorosłych mieszkańców kraju jest nosicielami wirusa HIV. 89% mieszkańców to chrześcijanie, z tego 61% stanowią protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Republiki Środkowoafrykańskiej liczy 120 tys. wiernych skupionych w 544 parafiach, gdzie pracuje 74 duchownych i 544 katechetów. Mimo powszechnego niedostatku Kościół aktywnie wspiera uchodźców wewnętrznych, którzy szukają schronienia przed wszechogarniającą przemocą. Wykazuje inicjatywę edukacyjną – prowadzi szkoły dla dzieci, w tym specjalną szkołę dla muzułmańskich dziewczynek. Podejmuje działalność mająca na celu ochronę źródeł wody oraz wspólną uprawę manioku i mango. Pilotuje również program zakładania pasiek i produkcji miodu. W miejscowości Baboua mieści się szkoła teologiczna, kształci ona przyszłe kadry kościelne: duchownych oraz katechetów, którzy są jednocześnie nauczycielami szkolnymi, agronomami i propagatorami postępu. Głównym zadaniem Kościoła dziś jest pomoc potrzebującym i przezwyciężenie traumy przemocy.

18 września 2022 – Modlitwa o Kamerun

Kochany nasz Ojcze, Panie nieba i ziemi przychodzimy do Ciebie jako dzieci Twoje. Dziękując ci za dar pokoju, miłości i nadziei. Za dar otwartych serc na gwiazdę jedności na czerwonym tle. Niech ta jedność otwiera nas na drugiego człowieka, jego rasę, jego plemię i jego religię. Niech jednoczy nas w tolerancji i poszukiwaniu znaków Stwórcy wśród nas i dla nas.

Prośmy Ciebie, abyś w naszym życiu oświecał nam drogę swoją światłością, jak gwiazda betlejemska mędrcom ze wschodu w drodze do Chrystusa. Tego, który przeszedł na świat, by dać nam zbawienie. By ubogacić nas swoją miłością i darem Królestwa Niebieskiego. Ucz nas Ojcze iść drogą Chrystusa, byśmy potrafili znosić ból i cierpienie, umieli kochać i wybaczać.

Niech kolor czerwieni, symbol jedności na fladze braci i sióstr z Kamerunu, będzie symbolem Ducha Świętego, który był, który jest i który będzie. Niech Jego dary zaowocują w naszym życiu. Wzajemna cierpliwość, miłość i pokój niech budują nasze Kościoły i społeczności, a nadzieja niech umacnia wiarę.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen

Kraj liczący bez mała 25 mln mieszkańców, niegdyś bezpieczny stacza się w kierunku wojny domowej (separatyzm – 16 grup etnicznych) i wewnętrznego chaosu (atrofia administracji państwa, korupcja, niewydolność wymiaru sprawiedliwości). Kamerunem wstrząsają akty terrorystyczne. Tereny pogranicza nigeryjskiego infiltrują bojówki ekstremistów islamskich z Boko-Haram, przeciw którym państwo prowadzi operacje militarne, zaś na terenach granicznych z Republiką Środkowoafrykańską swobodnie grasują bandy rabusiów i porywaczy. Kamerun pozostaje w konflikcie granicznym z Gwineą Równikową. U wybrzeży państwa, na półwyspie Bakassi szerzy się piractwo. Notuje się bardzo duży odsetek przestępczości, zwłaszcza rabunków w dużych miastach i w środkach komunikacji zbiorowej. Chrześcijanie stanowią 61 % ogółu mieszkańców, z tego 23% to protestanci. W Kamerunie działają dwa Kościoły luterańskie: – Braterski Kościół Luterański Kamerunu – nieliczna, zaledwie 157-tysięczna wspólnota założona przez luterańskich misjonarzy z Ameryki Północnej; – Kościół Ewangelicko-Luterański w Kamerunie – zrzeszający 350 tys. wiernych. Protoplastami tej wspólnoty była misja amerykańska, która zaczęła działać w 1923 r. oraz misja norweska, która podjęła pracę misyjną w 1925 r. W 1960 r. doszło do połączenia obu Kościołów. W Kościele pracuje 190 duchownych i 77 ewangelistów. Kościół prowadzi również własny szpital w Ngaoundéré.

11 września 2022 – Modlitwa o Botswanę


Łaskawy i dobry Boże!

Przed Twe oblicze święte wznosimy modły za Kościół w Botswanie, a tak szczególnie prosimy cię za braćmi naszymi – tamtejszymi luteranami. Prosimy daj im siłę by byli w kraju, przeżywającym tak wiele trudności, światłością dla wszystkich zagubionych. Niech mają siłę nauczać przestępców Twoich dróg. Niech mają siłę uczyć społeczeństwo swego kraju moralnego życia. Życia w poszanowaniu dla Twoich przykazań. Niech będą solą swojej ziemi. Zmieniają pracą i wiarą swoją ojczyznę.

Błogosław, Panie całą Botswanę. Obdarzaj pokojem i dobrobytem. Rządzących krajem natchnij swą mądrością. Spraw by materialne błogosławieństwo płynące z eksploatacji bogactw botswańskiej ziemi było udziałem wszystkich mieszkańców kraju. By korzyści z tego płynące stały się źródłem zmian społecznych dzięki rozwojowi edukacji i medycyny.

Szczególnie prosimy: miej w opiece wszystkich chorych w tym kraju. Niech Twoja uzdrawiająca dłoń dotyka ludzi codziennie. Daj mądrość lekarzom zmagającym się każdego dnia z chorobami będącymi plagami tego ludu. Amen.

Kraj rozległy, choć słabo zaludniony. Liczący zaledwie 2,2 mln mieszkańców. Państwo boryka się z epidemią AIDS, statystycznie co trzeci mieszkaniec jest nosicielem wirusa HIV. Powszechnie występującą chorobą pasożytniczą jest bilharcjoza. W większych miastach notuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań i kradzieży samochodów. Liczebność chrześcijan w kraju oscyluje między 65-72%. Luteranie to 1,6 % wszystkich mieszkańców. Ewangelicki Kościół Luterański w Botswanie wyodrębnił się w 1979 r. z Kościoła południowoafrykańskiego. Dziś liczy 22 tysiące wiernych.

4 września 2022 – modlitwa o Angolę

Boże bez granic, Ty w swojej wielkiej miłości łączysz wszystkich ludzi na całym świecie – wyznajemy to i uwielbiamy Cię za to!

Dziś powierzamy Ci w modlitwie nasze Siostry i naszych Braci w Angoli, którzy niosą piętno poranienia i ubóstwa. Ty jeden, Panie, wiesz jak głębokie są ich rany i jak wielki jest ból, z którym żyją na co dzień, nadal borykając się ze skutkami minionej wojny.

Ześlij im Boże pocieszenie i ukojenie, uzdrów ich zranienia oraz przemieniaj serca tych, którzy nadal pałają nienawiścią do bliźniego.
Panie, Boże, rozbudzaj we wszystkich sercach ufność i wiarę w to, że Ty przyjmujesz każdego bezwarunkowo, że Twoja łaska jest darmowa. Niech ta wiara daje siłę do życia w nadziei i miłości – by cały świat mógł zaznać przebudzenia i przemiany.

Pamiętaj, Boże, też o codziennych potrzebach społeczeństwa Angoli, mierzących się z wielkim ubóstwem. Zaopatruj ich obficie w chleb powszedni – we wszystko to, co jest niezbędne nie tylko do przetrwania, ale i do godnego życia.
Modlimy się, Ojcze, we wierze, że Ty nas słyszysz i wysłuchujesz. Amen.

Angola to była kolonia portugalska, w trakcie zimnej wojny – kraj rozdarty trzydziestoletnią wojną, która zakończyła się w 2002 r. Wynikiem długotrwałego konfliktu jest podział i rozdarcie społeczne, strukturalne ubóstwo, które generuje bardzo wysoki poziom pospolitej przestępczości. Materialną pozostałością czasów wojny są pola minowe rozsiane po całym kraju. Niespodziewane eksplozje zabijają lub trwale kaleczą licznych mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci. Kraj boryka się z licznymi epidemiami chorób zakaźnych: HIV, żółtaczka, śpiączka, polio, trąd, gruźlica i COVID-19. W hrabstwie Kabinda na północy kraju działają uzbrojone grupy separatystów. W kraju mieszka bez mała 33 mln mieszkańców, 79% to chrześcijanie, 38% protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Angoli liczy blisko 59 tys. wiernych w 57 parafiach na terenie całego kraju. Luteranizm jest więc wyznaniem liczebnie niszowym na tle religijnej różnorodności. W Kościele pracuje 58 pastorów, 11 ewangelistów i 39 diakonów – obojga płci.

źródło: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej