Ks. Marcin Brzóska nowym członkiem Prezydium WKEE

Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE), czyli organ zarządzający tą organizacją, wybrała do Prezydium reprezentującego Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ks. Marcina Brzóskę, proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie.

Ks. Marcin Brzóska studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i od 2001 roku jest duchownym. Równolegle z pełnieniem funkcji pracownika kancelarii biskupa w Warszawie i proboszcza, rozwijał międzynarodowe kontakty parafialne z Niemcami i Holandią. Jest członkiem Komisji ds. kontaktów polsko-holenderskich, a od 2019 roku proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w 2018 r. został wybrany do Rady, w której w latach 2007-2012 pełnił funkcję zastępcy członka Rady. W czasie tej kadencji Rady (do 2024 roku), jest zaangażowany między innymi w proces roboczy „Konsekwencje przynależności do kościelnej wspólnoty”. W pierwszej reakcji na swój wybór do Prezydium WKEE ks. Marcin Brzóska wezwał Kościoły członkowskie WKEE do zaufania i zawierzenia Bogu w czasach pandemii koronawirusa, odwołując się do postaci Abrahama (1 Mż 15,1).

Prezydium WKEE składa się z trzech członków Rady. Wybory uzupełniające na wakujące trzecie miejsce (obok prof. dr Miriam Rose z Niemiec i dr. Johna Bradbury z Wielkiej Brytanii) stały się konieczne po rezygnacji Gottfrieda Lochera (Ewangelicki Kościół Szwajcarii) latem 2020 r. Rada WKEE zatwierdziła wybór dr. Johna Bradbury’ego na stanowisko przewodniczącego Prezydium, które objął tymczasowo latem 2020 r.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (do 2003 r. zwana Leuenberską Wspólnotą Kościołów) zrzesza 95 europejskich Kościołów protestanckich. Została założona 1 października 1974 r. w związku z podpisaniem Konkordii leuenberskiej – dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wprowadzenie wspólnoty Stołu Pańskiego i ambony pomiędzy Kościołami luterańskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi w Europie. Obecnie skupia Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne, które podpisały Konkordię, oraz siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Do wspólnoty należy też pięć Kościołów południowoamerykańskich, założonych przez imigrantów z Europy. Biuro organizacji znajduje się w Wiedniu. O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Zgromadzenie Ogólne, które odbywa się co sześć lat. Pomiędzy Zgromadzeniami pracami WKEE kieruje Rada złożona z 13 członków i ich zastępców.

Tekst na podstawie www.luteranie.pl i komunikatu prasowego WKEE z 1 lutego 2020 r.
Zdjęcie: WKEE, zrzut ekranu z posiedzenia Rady online, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry po lewej: John Bradbury, Miriam Rose, ks. Marcin Brzóska

Najnowsze wpisy