VIII sesja synodu diecezjalnego w Cieszynie

W sobotę 22 maja 2021 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się VIII sesja VI kadencji synodu diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej.

Zebranych powitał zwierzchnik diecezji, bp Adrian Korczago. Następnie przekazał głos ks. dr. Grzegorzowi Olkowi, który przedstawił zagadnienie „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus […] – Pawłowe przedstawienie dwóch sprawiedliwości w Rz 10 jako wyzwanie dla ewangelików w XXI-wieku?”. Po wykładzie przyjęto porządek sesji synodu, ślubowanie złożył nowy członek synodu, ks. Mateusz Mendroch, wikariusz parafii w Cieszynie, powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną.

W dalszej części obrad bp Adrian Korczago zaprezentował podsumowanie sprawozdania z życia diecezji za rok 2020, które wraz z przesłanymi wcześniej sprawozdaniami poszczególnych komisji diecezjalnych zatwierdzono poprzez głosowanie. Kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił sprawozdanie finansowe diecezji za 2020 rok, a na wniosek komisji rewizyjnej sprawozdanie to zatwierdzono oraz udzielono absolutorium Radzie Diecezjalnej za działalność w 2020 roku.

Następnie kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował propozycję uchwały dotyczącej systemizacji stanowiska biskupa diecezjalnego. Systemizacja zakłada, że obecny biskup Adrian Korczago nie będzie łączył funkcji proboszcza parafii w Goleszowie z obowiązkami biskupa diecezji. Po dyskusji odbyło się głosowanie – 79 synodałów było za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciw, 5 się wstrzymało. Uchwała wejdzie w życie z dniem złożenia przez urzędującego biskupa pisemnej zgody na dokonanie systemizacji wraz z rezygnacją z pełnienia funkcji proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

W następstwie decyzji o systemizacji synodałowie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu budżetu na rok 2021. Podczas obrad przekazano także ogłoszenia dotyczące bieżącej sytuacji w diecezji. Synod zakończono modlitwą.

Sesja początkowo miała odbyć się 20 marca, ale ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce została przesunięta na maj.

Najnowsze wpisy