Zdalne obrady Synodu Kościoła

W sobotę 20 czerwca 2020 r. odbyła się 7. sesja XIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po raz pierwszy posiedzenie, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbyło się zdalnie przez platformę Zoom.

Materiały synodalne w tym m.in. sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza zostały udostępnione wcześniej. Sprawozdania zostały przyjęte przez Synod Kościoła. 

Synod Kościoła zatwierdził wykładnię Rady Synodalnej umożliwiającą podejmowanie uchwał przez władze Kościoła, a także inne gremia kościelne za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jest to związane z sytuacją w jakiej znalazł się Kościół wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce.

Ponadto podjęto uchwałę o zmianie w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym zagrożeń epidemicznych, dopuszczalne jest przesunięcie terminu wyborów. Zgody na przesunięcie terminu wyborów na szczeblu parafialnym lub diecezjalnym udziela właściwa kościelna władza przełożona. W pozostałych przypadkach uchwałę o przesunięciu wyborów podejmuje Rada Synodalna wspólnie z Konsystorzem Kościoła, w trybie określonym przez Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła. Zgoda na przesunięcie terminu wyborów oznacza równocześnie odpowiednie przedłużenie kadencji.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania Kościoła od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Prof. Jerzy Sojka i bp Samiec opowiedzieli o przygotowaniach do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 r. w Krakowie.

Synod zakończył modlitwą bp Jerzy Samiec.

Tekst i zdjęcie na podstawie: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy