Jubileusze bp. Jana Szarka i ks. Emila Gajdacza

W niedzielę 27 września 2020 roku w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie obchodzono jubileusz 60-lecia ordynacji bp. Jana Szarka oraz 80-lecie urodzin ks. Emila Gajdacza.

Uroczyste nabożeństwo poprowadzili ks. Marek Londzin, proboszcz dzięgielowskiej parafii oraz zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. Teksty biblijne czytały siostra Helen i diak. Helena Gajdacz. Wota biblijne nad bp. Janem Szarkiem wypowiedzieli ks. Emil Gajdacz i ks. Marek Londzin, a nad pastorostwem ks. Emilem i diak. Heleną Gajdaczami bp Jan Szarek i Londzin. Bp Jan Szarek wygłosił przemówienie spowiednie, a na zakończenie nabożeństwa udzielił zebranym błogosławieństwa. Nabożeństwo ubogacił śpiewem chór parafialny pod dyr. Anny Stanieczek.

W kazaniu biskup Adrian Korczago stwierdził, że w przypadku 2 Tm 1,7-10 mamy do czynienia z perfekcyjnie przygotowanym kazaniem, w którym po mistrzowsku, bez zbędnego rozwodzenia się czy też zawiłego kluczenia myślowego Apostoł Paweł sformułował to, co najważniejsze, a równocześnie niezbędne, by na nowo „rozpalić charyzmat Boży”. Zachęcił, by uczestnicy nabożeństwa wypowiedzieli „Amen” na to kazanie w celu urzeczywistnienia się jego przesłania kazania w ich codziennym życiu. Eksponując te przesłania biskup nawiązał do służby katechetyczno-duszpastersko-kaznodziejsko-diakonijno-misyjnej, jaka była udziałem jubilatów. Biskup podkreślił, że na drodze „rozpalania charyzmatu Bożego” istnieje potrzeba zmierzenia się z lękami, wątpliwościami, obawami, brakiem poczucia bycia wezwanym, brakiem ognistego zaangażowania, z opieszałością w przekazywaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie kolejnym pokoleniom. Jako antidotum wskazał Pawłowe słowo „Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni”, pytając, czy o tym pamiętamy i czy to motywuje nas do podejmowania kolejnych wyzwań. Kaznodzieja podkreślił, że moc stanowi przeciwieństwo lęku, rezygnacji i apatii, ale równocześnie jest niebezpiecznym darem, który może zawieść na szczyty pychy i niczym niezmąconej pewności siebie. Moc pozbawiona miłości i rozsądku może skłonić do wznoszenia potężniejszych wieży pychy niż ta z Babel. Miłość pozwala odkrywać Bożą moc w słabości, która wcale nie zawstydza, że jest się mniej wierzącym, zbyt mało modlącym, lecz umożliwia podniesienie z przygnębienia. Rozsądek powstrzymuje od schodzenia na uwodzicielskie manowce lepiej wiedzących, lepiej wierzących, bardziej oddanych Bogu. Rozsądek pozwala posiłkować się odpowiedzialnością, która nigdy nie była w Bożej ocenie małą wiarą. Miłość i rozsądek dzięki Bożej mocy umożliwiają uporządkować naszą zagmatwaną rzeczywistość. Biskup podkreślał, że zarówno w życiu jubilatów, jak i w życiu każdego uczestnika nabożeństwa niezwykłe znaczenie ma rozświetlenie życia i nieśmiertelności przez Ewangelię, co w Jezusie Chrystusie zostało namacalnie ukazane poprzez zniszczenie śmierci, przy czym nasz wkład się nie liczy, wszystko dzieje się zgodnie z postanowieniem i łaską daną odwiecznie w Chrystusie. I dlatego biskup nie tyle dziękował jubilatom, co Bogu, że rozświetlił życie i nieśmiertelność przez Ewangelię i pozwalał im uczestniczyć w rozświetlaniu życia i nieśmiertelności tych, których stawiał na ich drodze. Biskup udzielił także Bożego błogosławieństwa biskupowi Szarkowi oraz pastorostwu Gajdaczom.

Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra teologii uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. “Życie i działalność Tomasza Muenzera i jego stosunek do reformacji Marcina Lutra”. 25 września 1960 roku został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w rodzinnym kościele Zbawiciela w Bielsku. Przez dziesięć lat pełni służbę w diecezji mazurskiej, będąc wikariuszem w Nawiadach k. Mrągowa, a następnie administratorem i proboszczem parafii w Giżycku. W 1970 roku rezygnuje ze stanowiska proboszcza w Giżycku i zostaje wikariuszem ks. seniora Adama Wegerta w Bielsku. W 1975 roku zostaje wybrany drugim proboszczem bielskiej parafii. 25 listopada 1979 roku zostaje wybrany konseniorem diecezji cieszyńskiej. 14 września 1980 roku zostaje wybrany I proboszczem parafii w Bielsku, a 16 września 1980 roku zostaje wybrany seniorem diecezji cieszyńskiej. Wprowadzenie w urząd następuje 28 grudnia 1980 roku.

Jako senior diecezji był inicjatorem i współorganizatorem wielu nowych form pracy; m.in. w 1983 roku powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię “Logos” w Cieszynie, od 1985 roku pod jego kierownictwem był budowany Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, otwarty w 1992 roku. Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 roku przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej, był współorganizatorem dorocznych Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

6 stycznia 1991 roku Synod Kościoła wybrał ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła, co było jednoznaczne z objęciem także stanowiska Prezesa Synodu Kościoła i Prezesa Konsystorza. Akt konsekracji i wprowadzenia w urząd miał miejsce 3 maja 1991 roku w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Swój urząd pełnił do 6 stycznia 2001 roku. W 1993 roku bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, funkcję tę pełnił do 2001 roku.

W uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2000 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2007 roku otrzymał nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto za inicjatywę budowy Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. W 2016 roku bp Szarek został uhonorowany Śląskim Szmaragdem „za umiejętność odczytywania znaków czasu i konkretne oraz skuteczne podejmowanie wyzwań; za budowanie mostów pojednania między narodami, chrześcijanami i religiami oraz za przeprowadzenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w trudnym okresie przemian na drogę spokojnego rozwoju i działania”.

Bp Jan Szarek był żonaty z Anielą (zmarłą w 2019 roku), ma dwójkę dzieci.

Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem cieszyńskiej parafii. Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Przygotowywał książki dla najmłodszych i materiały rekolekcyjne.

W 1983 roku został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 roku mianowano go duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus-2”. W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie Centrum Misji i Ewangelizacji. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

Żonaty z diak. Heleną Gajdacz zd. Bujok.

Najnowsze wpisy