Zaproszenie na III Zjazd Młodych Dorosłych – 26-28 kwietnia

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie czujące się młodymi dorosłymi na zjazd. Zjazd odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku.

Jeśli jesteś już pełnoletni i czujesz, że zjazdy młodzieży nie są dla Ciebie to może po prostu czas na kolejny etap. Serdecznie Cię zapraszamy na Zjazd Młodych Dorosłych, na którym poznasz ludzi w swoim wieku. Nie zabraknie też chwil spędzonych na duchowym rozwoju i wspólnej modlitwie.

Istnieją trzy warianty uczestnictwa:

 • Pakiet all day & all night (wszystkie posiłki i noclegi) – 300 zł
 • Pakiet only days (wszystkie obiady i kolacje) – 200 zł
 • Pakiet just one day (obiad i kolacja w sobotę) – 100 zł

Zgłosić się można za pomocą formularza: https://forms.gle/3tZg63zBtWos2nhr6

Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2024

Do tego dnia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całą kwotę na konto Diecezji Cieszyńskiej.

pl. ks. M. Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała 

konto : 86 1020 1390 0000 6202 0143 4505 

w tytule przelewu wpisać: Zaliczka ZMD2024 – Imię i Nazwisko  / ZMD2024 – Imię i Nazwisko Pozostałą kwotę będzie można wpłacić nam gotówką podczas rejestracji na wydarzeniu. Nieopłacenie zaliczki w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników.

Warto śledzić nas na:

fb https://www.facebook.com/ZjazdMlodychDoroslych

instagram https://www.instagram.com/zjazdmlodychdoroslych/

Plan zjazdu

Piątek

16:00 – 18:30 Rejestracja 

18:30 – 20:00 Przywitanie i Poznajmy się!

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 00:00 Strefa gier

Sobota

9:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30 Wykład: Jak to wszystko przetrwać? Prowadzi: ks. Marcin Podżorski

11:30 – 12:00 Modlitwy w grupach

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 

12:30 – 13:30 wykład: Jak poradzić sobie z kryzysem? Prowadzi: Ula Czudek

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00 Praca w grupach 

16:00 – 19:00 Warsztaty

19:00 – 20:00 Kolacja

20:00 – 22:00 Wieczór uwielbienia

22:00 – Strefa gier

22:30 – Nocne wyjście w góry na Soszów 

Niedziela

8:00 – 8:45 Śniadanie

9:00 – 10:30 Nabożeństwo

10:30 – 13:30 Dla chętnych do wyboru: strefa gier, strefa modlitwy, strefa rozmów duszpasterskich, klub dyskusyjny, wyjście w góry na Czantorię,  punkt masażu 

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:00 Oficjalne pożegnanie

Regulamin

Zjazdu Młodych Dorosłych

§ 1

 1. Regulamin Zjazdu Młodych Dorosłych (dalej jako Regulamin) określa zasady składania zgłoszeń, obowiązki uczestników oraz zasady bezpieczeństwa i porządku panujące podczas trwania Zjazdu Młodych Dorosłych (dalej jako Zjazd).
 2. Organizatorem Zjazdu jest Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

§ 2

 1. Uczestnik wyraża wolę wzięcia udziału w Zjeździe poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego, przygotowanego przez Organizatora, do dnia 12 kwietnia 2024 roku.
 2. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Limit uczestników Zjazdu, które korzystają z pełnego programu wynosi 55 osób.
 4. O wzięciu udziału w Zjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku przekroczenia limitu uczestników, o którym mowa w ust. 3, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 6. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora, uczestnik będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty 100 złotych tytułem zadatku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku. 
 7. Brak uiszczenia zadatku w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Zjeździe i uprawnia Organizatora do zastąpienia uczestnika przez kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. 
 8. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet opłaty za uczestnictwo w Zjeździe.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po uiszczeniu zadatku nie podlega on zwrotowi, chyba że uczestnik wskaże inną osobę, która weźmie udział w Zjeździe za osobę, która zrezygnowała.
 10. Pozostała część opłaty za uczestnictwo w Zjeździe powinna zostać uiszczona do chwili rozpoczęcia Zjazdu, w gotówce przy rejestracji lub za okazaniem potwierdzenia wykonania przelewu bankowego. 

§ 3

 1. Każdy uczestnik Zjazdu jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas Zjazdu.
 2. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
 3. Zabrania się wnoszenia broni, którą należy rozumieć zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku oraz innych niebezpiecznych narzędzi, jak również materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych. 
 4. Zabrania się pozostawiania śmieci w pokojach i na terenie obiektu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Organizator jest uprawniony do kontroli realizacji przestrzegania ust. 1-4 przez uczestników Zjazdu. 
 6. W przypadku uporczywego niestosowania się przez uczestnika Zjazdu do wytycznych osób upoważnionych przez Organizatora albo w przypadku rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wydalić uczestnika ze Zjazdu. 
 7. Decyzja Organizatora o wydaleniu uczestnika ze Zjazdu jest ostateczna. 

§ 4

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w pokojach oraz na terenie odbywania się Zjazdu. 
 2. Zasady związane z przebywaniem w pokojach oraz innymi kwestiami porządkowymi nieuregulowanymi w niniejszym Regulaminie, określa regulamin obiektu, na terenie którego odbywa się Zjazd.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – organizator zjazdu (dalej jako organizator). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail zjazdmlodychdoroslych@protonmail.pl.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania Zjazdu Młodych Dorosłych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Organizator. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez rok od zakończenia trwania Zjazdu. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez e-mail: zjazdmlodychdoroslych@protonmail.pl – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych udział w wydarzeniu będzie niemożliwy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Najnowsze wpisy