Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Awans zawodowy nauczycieli - informacja KO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

ul. Jagiellońska 25, 40 – 032 Katowice

tel.  32 / 20 – 77 – 777 (informacja Śl. U.W.)

Strona Domowa KO: www.kuratorium.katowice.pl

email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

KARTA INFORMACYJNA Nr 13

Rodzaj sprawy: postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

I. Podstawa prawna.

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

II. Wymagane dokumenty.

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - zał. nr 1 - wraz z dokumentacją, o której mowa w § 9 ww. rozporządzenia, w tym zaświadczenie -  zał. nr 2. Nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, stosownie do treści art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), może zamiast oryginału dokumentu dotyczącego kwalifikacji i aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyć jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez:

· notariusza,

· organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np.: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły wyższej przez jej rektora, w stosunku do świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni organ szkoły wyższej, w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli, w stosunku do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez odpowiedni organ administracji samorządowej),

  • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, o ile do złożonego wniosku zostało załączone opłacone pełnomocnictwo.

III. Opłata.

Nie pobiera się żadnej opłaty.

IV. Miejsce złożenia dokumentów.

W zależności od miejsca zatrudnienia nauczyciela:

Komórka organizacyjna

Rejon zatrudnienia

Kuratorium Oświaty w Katowicach,

ul. Jagiellońska 25, pok. 438

email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Wydział  Nadzoru nad  Przedszkolami, Szkołami i Placówkami

(siedziba: Katowice, ul. Jagiellońska 25)

tel. (32) 20-77-940; fax. (32) 20-77-887

email:sokolska@kuratorium.katowice.pl

Katowice, Tychy, Chorzów, Siemianowice Śl. , Świętochłowice, Piekary Śląskie oraz powiat bieruńsko – lędziński,

Delegatura

43 – 300 Bielsko – Biała ul. Piastowska 44

tel. (33) 812 – 26-45; fax (33) 822-81-75

email: bielsko@kuratorium.katowice.pl

Bielsko – Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

42 – 200 Częstochowa ul. Sobieskiego 7

tel. (34) 324-33-62, (34) 378 23 34 , (34) 378 20 00

fax (34) 324-54-71

email: czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

44 – 102 Gliwice ul. Warszawska 35

tel. (32) 231-29-41

fax (32) 231-29-41

email: gliwice@kuratorium.katowice.pl

Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom oraz powiat gliwicki i powiat tarnogórski

44 – 200 Rybnik ul. 3-go Maja 27

tel. (32) 422-38-02

fax (32) 422-38-02

email: rybnik@kuratorium.katowice.pl

Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

41 – 200 Sosnowiec ul. Krzywa 2

tel (32) 265-51-30

fax (32) 266-60-40

email: sosnowiec@kuratorium.katowice.pl

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec oraz powiaty: będziński i zawierciański

V. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

W zależności od miejsca zatrudnienia nauczyciela: właściwa Delegatura lub Wydział Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami.

VI. Termin i sposób załatwienia.

1. Nauczycielom, którzy wniosek z dokumentacją złożą do dnia 30 czerwca danego roku,  decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zostanie wydana do 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczycielom, którzy wniosek z dokumentacją złożą do dnia 31 października,  decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego  zostanie wydana do 31 grudnia danego roku.

VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.

1. Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zostanie przekazana drogą pocztową lub osobiście  wnioskodawcy.

VIII. Tryb odwoławczy.

Nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Śląskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  o nadaniu/odmowie nadania  stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

 

 

Autor: Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Data wytworzenia informacji: 25.03.2013 r.

Data udostępnienia informacji:  2.05.2013 r.

Data ostatniej zmiany:                         r.

Załącznik nr 1

 

..................................                                                .........................................................

imię  nazwisko miejscowość, data

...................................

kod – miejsce zamieszkania

..................................

nazwa ul. nr domu

telefon ......................................

 

WNIOSEK

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

Na podstawie art. 9d ust.7(1*) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) proszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Nazwisko i imię, tytuł ..................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w: .................................................................

(podać pełną nazwę szkoły)

..............................................w....................................................................................................

(podać dokładny adres)

.......................................................................................................................................................

na stanowisku(2*) ..........................................................................................................................

(podać przedmiot nauczany/ rodzaj prowadzonych zajęć na stażu)

Organem prowadzącym szkołę/placówkę jest:

......................................................................................................................................................

(podać nazwę,, miejscowość)

Staż(3*) odbyłem/am w wymiarze ................................................... w trybie  art.  .............Karty Nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 9 g ust. 5 Karty Nauczyciela proszę o włączenie do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:

.......................................................................................................................................................

(należy podać nazwę związku )

 

 

Informuję, że spośród wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zrealizowałam/em zadania  wymienione w § 8 ust. 2 pkt 4 litera ...................... rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam:

 

1) ................................................................................................................................................

(należy wymienić dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia)

2)    ...............................................................................................................................................

 

 

3) ..............................itd

 

 

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Uwaga !! Informacje we wniosku oznaczone gwiazdką dotyczą dyrektorów szkół

1* należy podać art. 9e ust.1,

2* należy wpisać: dyrektor – nauczyciel ..........................................................................................................

(nazwa przedmiotu / rodzaj prowadzonych zajęć)

3* należy wpisać: na stanowisku dyrektora pracuję nieprzerwanie od ............................................................

Załącznik nr 2

 

Pieczątka szkoły

Uwaga ! Zaświadczenie powinno być wydane w miesiącu, w którym nauczyciel

składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

………………………………..

miejscowość , data

Propozycja dla dyrektorów szkół/placówek przygotowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczam,  że Pani/Pan ……………..w dniu wydania niniejszego dokumentu

zatrudniona/y  jest na stanowisku nauczyciela……………………………………...

podać przedmiot/y lub rodzaj prowadzonych zajęć

w wymiarze…………………………………………………………………………

(podać oddzielnie dla każdego przedmiotu/rodzaju zajęć)

Poniżej przedstawiam informacje związane ze stażem odbytym przez ww. nauczycielkę/la

 

1.

Miejsce/a odbywania stażu

Szkoła/y lub placówka/i w której/ych nauczyciel odbywał staż. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół podać typ i rodzaj szkoły, w której pracuje nauczyciel

2.

Stanowisko zajmowane w okresie stażu

Nauczany przedmiot/y lub rodzaj prowadzonych zajęć.

3.

Wymiar zatrudnienia w okresie stażu.

Dla każdego przedmiotu/rodzaju zajęć ilość realizowanych godzin, a w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia lub zatrudnienia w okresie odbywania stażu w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lecz łącznie w wymiarze  co najmniej ½ etatu, wskazać szkoły i załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był  zatrudniony. W zaświadczeniach tych należy podać ilość realizowanych godzin przez nauczyciela i zajmowane stanowisko.

4.

Wymiar odbywanego stażu

Wymiar odbytego stażu i art. KN na mocy którego nauczyciel odbył staż, np. 2 lata i 9 miesięcy na podstawie art.9c ust.1 pkt 2 KN oraz dodatkowy staż  w wymiarze 9 miesięcy w związku z art. 9c ust.11 KN(w przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego lub braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej).

5.

Okres odbywania stażu

Dokładny okres odbywania stażu, a w przypadku przedłużenia czasu odbywania stażu podać przyczyny przedłużenia

6.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu

W przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia data zatwierdzenia pierwszego planu rozwoju zawodowego.

7.

Data złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

8.

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

Ocena, data jej dokonania oraz data jej otrzymania przez nauczyciela* a w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia  informacja o ocenie dorobku zawodowego w poprzednim miejscu pracy

 

 

*data otrzymania oceny przez nauczyciela warunkuje termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela, nauczyciel mianowany może złożyć ten wniosek w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

 

 

 

Podpis i pieczątka dyrektora

szkoły/placówki